Moties

Een motie is een uitspraak van de raad die meestal een verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) inhoudt om iets te doen of juist niet te doen. Elk raadslid kan een motie indienen.
Met een amendement wijzigt de raad een besluit dat voorligt. Eén of meerdere raadsleden kunnen een amendement indienen. Een amendement is een wijziging in de tekst van een raadsbesluit.

Hieronder vindt u de moties die zijn ingediend door de raadsleden sinds 2010.

2019

Aangenomen amendement 18 april 2019 op Besluit 'Welstand en Omgevingswet'

Aangenomen motie VVD-PvdA 28 maart 2019 Meer maatwerk in minimabeleid

Aangenomen motie PvdA 31 januari 2019 Heemstede Regenbooggemeente

2018

Aangenomen motie 19 december 2018 Continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg

Aangenomen motie 29 november 2018 Veilig Verkeer Havendreef (pdf)

Overzicht van behandelde moties en amendementen begrotingsraad 8 en 9 november

Amendement 27 september 2018 CDA Lantaarnpaal als laadpaal , beleidsplan openbare verlichting (aangenomen)

Motie 28 juni 2018 CDA Kinderburgemeester (verworpen)

Motie 28 juni 2018 D66 Goed idee (unaniem aangenomen)

Motie 28 juni 2018 D66 Voortgang Manpadslaantraject (verworpen)

Motie 28 juni 2018 HBB Openbare toiletten (unaniem aangenomen)

Motie 28 juni 2018 VVD D66 CDA Maak Democratische vernieuwing en verrijking concreet (verworpen)

Motie 28 juni 2018 VVD D66 CDA Vrije verkeersdoorstroom Heemstede (verworpen)

Motie 28 juni 2018 VVD Een duurzaam Heemstede (verworpen)

Motie 28 juni 2018 VVD Op kracht in de MRA Regiocommissie Zuid-Kennemerland (unaniem aangenomen)

Motie 31 mei 2018 Samenspraak commissievergadering

Motie 22 februari 2018 Duurzaam Spaarnlicht

2017

Motie 3 november 2017 Kader voor de kadernota

Motie 3 november 2017 Energietransitieplan

Motie 3 november 2017 Groene leges

Motie 3 november 2017 De jeugd heeft de toekomst

Motie 3 november 2017 Geen asbest in de grond

Motie 3 november 2017 Minder afval loont

Motie 3 november 2017 Plan verkeersdoorstroom Heemstede

Motie 3 november 2017 Woningoplossingen Tiny Houses in Heemstede

Motie 3 november 2017 Groene scholen

Motie 3 november 2017 Elke huisuitzetting is er 1 teveel

Motie 3 november 2017 Afvalbeleid met beleid

Amendement 3 november 2017 Versneld Onderhoud Leidsevaartweg Noord en Zuid

Amendement 3 november 2017 Beter beeld van minimabeleid unaniem

Amendement 19 oktober 2017 Integraal Huisvestigingsplan scholen

Motie 28 september 2017 Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af

Amendement 28 september 2017 Zorgvuldige afbouw aandelen Eneco (pdf 1006 Kb)

Motie 28 september 2017 Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af? (pdf 956 Kb)

Amendement 1 juni 2017 Beslissing Gedeputeerde Staten inzake spoorwegovergang Alverna (pdf 560 Kb)

Amendement 20 april 2017 raadsbreed Jaarplan 2018 Mobiliteitsfonds (pdf)

2016

Overzicht ingediende amendementen en moties begrotingsraad 3 en 4 november 2016 (pdf)

Amendement 4 november 2016 PvdA, GL, HBB Startbudget ontwikkeling Haven (pdf)

Amendement 4 november 2016 GL,HBB, PvdA Daadkrachtig aan de slag met de nota duurzaamheid 2016 - 2020 (pdf)

Amendement 4 november 2016 GL, HBB, PvdA Bijdrage aan vogelhospitaal (pdf)

Amendement 4 november 2016 HBB, VVD, CDA Financiering plan van aanpak Manpadslaangebied (pdf)

Motie 4 november 2016 Leden raadswerkgroep Participatie Succesvolle participatie (pdf)

Motie 4 november 2016 CDA, D66, VVD Onderzoek afschaffen welstandsbeleid (pdf)

Motie 4 november 2016 Alle partijen Transparante financiering burgerinitiatieven (pdf)

Motie 4 november 2016 PvdA, GL, VVD, HBB Meerjarige financiering fietsenstalling station (pdf)

Motie 4 november 2016 Pvda, GL, VVD, HBB, CDA Incidentele middelen voor personele capaciteit (pdf)

Motie 4 november 2016 Alle partijen Smart mobiliteit (pdf)

Motie 4 november 2016 VVD, CDA, D66, PvdA, GL Geen kind van de 'ruimte' rekening (pdf)

Motie 4 november 2016 Alle partijen Consistente begrotingsopzet (pdf)

Motie 4 november 2016 D66 VVD HBB, CDA Het beste idee voor Heemstede (pdf)

Motie 4 november 2016 D66 VVD HBB BABS voor één dag (pdf)

Motie 4 november 2016 D66 Aan de slag met Big Data (pdf)

Motie 4 november 2016 Alle partijen Evenementen- of feestweek (pdf)

Amendement 29 september 2016 CDA VVD bij collegevoorstel betreffende afwijzing onttrekking aan openbaarheid spoorwegovergang Laan van Alverna (pdf 2 Mb)

Amendement 26 mei 2016 CDA VVD bij collegevoorstel betreffende onttrekking aan openbaarheid spoorwegovergang Laan van Alverna (pdf 890 Kb)

Motie 24 april 2016 D66 Inkoop biologische bloemen, planten en bloembollen (pdf 683 Kb)

Motie 28 januari 2016 Alle partijen Klimaatverandering (pdf 658 Kb)

Motie 28 januari 2016 PvdA GL Voor een veilige oversteek van het spoor bij de Laan van Alverna (pdf 1.2 Mb)

2015

Motie 6 november 2015 Alle partijen Mobiliteit voor iedereen in Heemstede (pdf 660 Kb)

Motie 6 november 2015 Pvda GL D66 Heemstede introduceert buurtrechten (pdf 614 Kb)

Motie 6 november 2015 Alle partijen Transparantie in vastgoedtransacties (pdf 390 Kb)

Motie 6 november 2015 Alle partijen Advisering in het Sociaal Domein (pdf 504 Kb)

Motie 6 november 2015 Alle partijen Kunstgrasveld HBC (pdf 735 Kb)

Motie 6 november 2015 HBB VVD CDA Heemstede omart Vrijheidsdreef (pdf 427 Kb)

Motie 6 november 2015 D66 PvdA GL Duurzame scholen (pdf 82 Kb)

Motie 6 november 2015 D66 PvdA GL Participatie (pdf 0.9 Mb )

Motie 25 juni 2015 GL PvdA CDA HBB Concrete maatregelen bereiken doelgroep minimabeleid (pdf 771 Kb)

Motie 29 januari 2015 Alle partijen Voor bescherming van de bomen van de toekomst (pdf 841 Kb)

Motie 29 januari 2015 D66 Pvda GL Maatschappelijke stage (pdf 738 Kb)

2014

Motie 27 november 2014 Alle partijen Sport verdient structurele aandacht (pdf 554 Kb)

Motie 27 november 2014 Alle partijen Regionale afstemming sociaal domein (pdf 1.8 Mb)

Motie 7 november 2014 HBB Grip op de decentralisaties (pdf 417 Kb)

Motie 7 november 2014 HBB Geen geleur aan de deur (pdf 1.1 Mb)

Motie 7 november 2014 D66 VVD HBB CDA PvdA GL Motie over de structuur van de begroting (pdf 745 Kb)

Motie 7 november 2014 GL PvdA Oplossing verkeersknelpunten voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen (pdf 590 kb)

Motie 7 november 2014 PvdA GL CCA VVD Culturele opwaardering Oude kerk (pdf 669 Kb)

Motie 7 november 2014 PvdA GL CDA D66 Vergroten bereik minimabeleid (pdf 688 Kb)

Motie 30 oktober 2014 D66 PvdA CDA GL Mantelzorgers verdienen meer aandacht (pdf 143 Kb)

Motie 30 oktober 2014 D66 PvdA GL Vrijwilligers verdienen meer dan vrijblijvendheid (pdf 180 Kb)

Motie 30 oktober 2014 D66 HBB GL Pvda Regionale ombudsfunctie, in het bijzonder voor het Sociaal Domein (pdf 289 Kb)

Motie 30 oktober 2014 PvdA GL D66 CDA Stimuleren van innovatie (pdf 241 Kb)

Motie 26 juni 2014 PvdA D66 GL HBB Lessen uit ruimtelijke projecten (pdf 574 KB)

Motie 26 juni 2014 D66 PvdA GL Kadernota 2015 2018 (pdf 420 KB)

Motie 24 april 2014 - D66 PvdA GL HBB Lagere woontoren (pdf 630 KB)

Motie 20 februari 2014 - D66 PvdA HBB Borgen publieke verantwoording bij regionalisering (pdf 217 Kb)

2013

Motie 18 december 2013 - D66 Gl - Bescherming groene uitstraling Heemstede (pdf 546 KB)

Motie 7 november 2013 - GL PvdA - Rioolheffing (pdf 119 KB)

Motie 7 november 2013 - PvdA GL HBB - Parkeertarieven (pdf 168 KB)

Motie 7 november 2013 - PvdA GL HBB CDA - Beleidsvrijheid gemeentelijk armoedebeleid (pdf 155 KB)

Motie 7 november 2013 - PvdA GL - Lokaal akkoord sociaal ondernemerschap (pdf 130 KB)

Motie 27 juni 2013 - D66 VVD CDA HBB - Aanvullende bezuinigingsvoorstellen nav de kadernota 2014 - 2017 (pdf 574 KB)

Motie 27 juni 2013 - D66 HBB PvdA GL - Spoorwegovergang nabij Laantje van Alverna (pdf 781 KB)

Motie 31 januari 2013 - PvdA GL VVD HBB - Verlicht de verlichting (pdf 551 KB)

Motie 31 januari 2013 - VVD D66 CDA - Drie Prioriteiten in Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland (pdf 668 KB)

Motie 31 januari 2013 - VVD D66 CDA PvdA GL HBB - Openbaarheid in bereikbaarheid (pdf 938 KB)

2012

Motie 9 november 2012 - D66 VVD CDA PvdA GL HBB - Financiering riolering (pdf 738 KB)

Motie 28 juni 2012 - D66 VVD CDA PvdA HBB - Bibliotheek met toekomst (pdf 614 KB)

Motie 28 juni 2012 - D66 VVD HBB - Beperkte OZB stijging (pdf 854 KB)

Motie 29 maart 2012 - VVD D66 PvdA CDA GL HBB - Familie Al Obaidy (pdf 403 KB)

Motie 23 februari 2012 - GL D66 PvdA HBB - Kinderpardon (pdf 457 KB)

Motie 26 januari 2012 - HBB GL PvdA - Een waardig Heemsteeds entree (pdf 83 KB)

2011

Motie 15 december 2011 - D66 GL PvdA - Heemsteeds Groenbeleid (pdf 131 KB)

Motie 15 december 2011 - D66 VVD CDA PvdA GL HBB - Openbaar subsidie Register (pdf 206 KB)

Motie 3/4 november 2011 - CDA - Glasvezel innovatie stimulans Heemtede (pdf 176 KB)

Motie 3/4 november 2011 - HBB GL PvdA D66 - Zonnepanelen op het gemeentehuis (pdf 147 KB)

Motie 3/4 november 2011 - D66 CDA HBB PvdA GL - Open staan voor Open Source (pdf 172 KB)

Motie 3/4 november 2011 - VVD HBB PvdA CDA - De waarde van welzijnsbeleid (pdf 218 KB)

Motie 3/4 november 2011 - D66 HBB PvdA GL - Zon op Heemstede (pdf 130 KB)

Motie 3/4 november 2011 - VVD HBB CDA - Afspraak is afspraak (pdf 177 KB)

Motie 28 april 2011 - VVD - Kosten Congres en ALV VNG (pdf 167 KB)

Motie 27 januari 2011 - D66 VVD CDA - Verzoek aan de rekenkamer om onderzoek uit te voeren naar Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (pdf 215 KB)

2010

Motie 15 december 2010 - VVD D66 CDA PvdA HBB GL - Eerst infrastructurele oplossingen, dan pas bouwen (pdf 261 KB)

Motie 4/5 november 2010 - PvdA D66 CDA HBB GL - Sponsoring van straatmeubilair en groenvoorzieningen (pdf 63 KB)

Motie 4/5 november 2010 - HBB PvdA GL - Monitoren grofvuil (pdf 71 KB)

Motie 4/5 november 2010 - CDA - Invalide parkeerplaats (pdf 72 KB)

Motie 4/5 november 2010 - CDA PvdA - Sociale cohesie (pdf 113 KB)

Motie 21 oktober 2010 - CDA VVD HBB - Kosten thermografische foto en ontbreken middelen voor follow-up (pdf 107 KB)

Motie 30 september 2010 - VVD D66 - Directeur financiën VRK (pdf 104 KB)

Motie 24 juni 2010 - PvdA GL HBB - Regionale Inkoopbureau IJmond Kennemerland (pdf 128 KB)

Motie 24 juni 2010 - PvdA GL HBB - Kerntakendiscussie 2011 (pdf 161 KB)

Motie 27 mei 2010 - VVD D66 CDA HBB GL - Ondersteunen van het wijzigingsvoorstel in te brengen op de VNG Ledenvergadering op 8 juni a.s. door de gemeente Zaltbommel inzake de noodzaak tot anders denken bij de VNG (pdf 62 KB)

Motie 27 mei 2010 - HBB GL PvdA - Evaluatie Audioverslaglegging (pdf 67 KB)