Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. gewijzigde agenda commissievergadering 16 januari 2013

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Normenkader 2012 voor de controle van de jaarrekening 2012

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voor de accountantscontrole van de jaarrekening stelt het college ieder jaar het normenkader vast. De wijzigingen in het normenkader 2012 betreffen de relevante regelgeving die gedurende 2012 gewijzigd of nieuw zijn vastgesteld door het college en/of de gemeenteraad. De commissie Middelen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het normenkader 2012 kenbaar te maken (B-stuk). Op deze wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.

  Besluit B & W
  ) Het normenkader 2012 vast te stellen;
  2) De commissie Middelen in de gelegenheid stellen haar zienswijze over het normenkader 2012 kenbaar te maken (B-stuk).

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Managementletter bevindingen interim-controle 2012.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2012 voert de accountant tussentijds een interim-controle uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie van 29 november a.s.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de managementletter 2012;
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2012;
  3. De reactie ter kennisname te sturen naar de commissie Middelen (C-stuk).
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Bestuursrapportage 2012 VRK

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft zijn bestuursrapportage 2012 ingezonden. De bestuursrapportage is op 13 november jl. ontvangen maar diende nog besproken te worden in de bestuurscommissies van de VRK. Daarom wordt deze rapportage de raad eerst nu ter kennisname toegezonden. De bestuursrapportage is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VRK van 10 december jl. De bestuursrapportage bevat begrotingswijzigingen die dienen om de hogere inkomsten en verschuivingen tussen producten begrotingstechnisch vast te leggen. In verband met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling hoeven de gemeenteraden geen zienswijze meer aan te geven indien de begrotingswijziging de inwonerbijdrage niet benvloed. In de bestuursrapportage wordt een positief saldo over 2012 voorzien van ruim 1,1 miljoen euro. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door uitstel van de investeringen en het opleidings- en oefenprogramma van de brandweer alsmede een hogere uitkering van het Rijk voor interregionale versterkingsgelden en de Brede Doeluitkering.

  Besluit B & W
  1. De bestuursrapportage 2012 van de VRK voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Ter kennisname brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  kernvraag VVD
  1. Hoe gezond is de VRK, daar waar het de financile toestand en de bedrijfsvoering betreft, volgens het College?
  2. Heeft het College (voldoende) vertrouwen in de verbetering van de gezondheid van de VRK in de komende jaren (2013-2014)?
  Concept besluit Raad
  x
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Gebruik Microsoft Office continueren en nieuwe licenties aanschaffen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De huidige versie van Microsoft Office wordt begin 2014 niet meer ondersteund. Om de continuteit van de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen dient deze versie vervangen te worden. Uit onderzoek naar de mogelijkheden van gebruik van Open Office blijkt dat veel leveranciers van vakspecifieke applicaties dit niet of niet actief ondersteunen. Een overgang naar Open Office zou de continuteit van de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen en teveel capaciteit van de organisatie vragen.
  Besluit B & W
  1. Het gebruik van Microsoft Office continueren en nieuwe licenties aanschaffen voor de komende zes jaar.
  2. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Kernvraag VVD
  1. het College stelt -vrij vertaald- dat de veranderingen op ICY-gebied elkaar snel opvolgen. De vraag is dan of een horizon van 'over zes jaar'niet wat ver is.
  2. Welke andere, kortere termijnenzijn mogelijk en wat heeft dat voor gevolgen voor de kosten van de 155 licenties.
 6. Rapport rekenkamercommissie inzake onderzoek reserves en voorzieningen

 7. Terugkoppeling uit de VRK

 8. Wat verder ter tafel komt