Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. vaststellen agenda commissievergadering 10 december 2012

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuw model voor de APV gepresenteerd. Als gevolg van Europese regelgeving, jurisprudentie en de introductie van de "100 Ideen voor de gemeentelijke regelgever" van prof. mr. W. Konijnenbelt zijn veel bepalingen redactioneel en tekstueel aangepast. Daarnaast is bij veel bepalingen een lid toegevoegd over het al dan niet van toepassing zijn van de Lex Silencio Positivo (LSP), de regel dat een positief besluit tot stand komt als niet tijdig wordt besloten.
  Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

  Besluit B & W
  1.    De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.
  2.    Het besluit voorleggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  De voorzitter concludeert:
  - er komt een toelichting bij de publicatie van de herziene APV over de Lex Silencio Positivo
  - in individuele gevallen wordt aan vergunningaanvragers gemeld als LSP van toepassing is

  Hamerstuk in de raad
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012

  besluit:

  de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

  De raad voornoemd,

  de griffier,         de voorzitter,
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM Belastingverordeningen 2013.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2013 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2013. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.
  Besluit B & W
  1. Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013;
  b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013;
  c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013;
  d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2013, inclusief tarieventabel 2013;
  e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2013, inclusief financile raming;
  f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (verordening begrafenisrechten 2013);
  g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013;
  h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013;
  i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013;
  j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013.
  2) Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  De voorzitter concludeert:

  - eventueel aanpassing van het parkeertarief kan alleen als uitkomst van wijziging in parkeerbeleid. Onderwerp kan eventueel door een lid worden geagendeerd via de agendacommissie

  Hamerstuk in de raadsvergadering
  Besluit Raad
  Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a) Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013;
  b) Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013;
  c) Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013;
  d) Verordening op de heffing en invordering van leges 2013, inclusief tarieventabel 2013;
  e) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2013, inclusief financile raming;
  f) Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 (verordening begrafenisrechten 2013);
  g) Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013;
  h) Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013;
  i) Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013;
  j) Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013.

 4. 12CM Eindrapportage cyclus Wijkschouwen 2010-2012

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de periode 2010-2012 hebben er negen wijkschouwen plaatsgevonden. Hiermee is deze cyclus afgerond. De schouwen laten een positief beeld zien. Na de uitvoering van de reguliere
  onderhoudsprogramma's resteert nog een beperkt aantal knelpunten dat het algemeen belang dient.
  De wijze van schouwen zou zich vanaf 2013 meer op de hotspots kunnen richten en qua planning flexibel moeten zijn. De meldingen en signalen uit het veld bepalen de volgorde.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de eindrapportage
  2. In te stemmen met de voorgestelde nieuwe werkwijze
  3. Dit besluit ter kennisname te sturen aan de Commissie Middelen (C-stuk)

  Resultaat Commissie
  Kernvraag PvdA: Er wordt voorgesteld om in plaats van de in de Eindrapportage beschreven methode van wijkschouw, voortaan op basis van signalen (via postbus veiligheid, meldpunt overlast of via externe partijen) de focus te richten op hotspots per wijk of buurt. De PvdA beseft terdege dat in deze tijden van bezuinigingen efficient met mensen en middelen moet worden omgegaan. - Maar hoe verhoudt deze nieuwe werkwijze zich tot het streven van de gemeente om "minder reactief en veel meer proactief op te treden"? - Hoe wordt de integrale aanpak die toch kenmerkend was voor de Wijkschouw gewaarborgd met als resultaat "Schoon, heel en veilig"? - En hoe wordt de uitvoering van de resterende aandachtspunten gemonitoord Conclusie voorzitter: voldoende beantwoord.
 5. Terugkoppeling uit de VRK

 6. Wat verder ter tafel komt