Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Spreekrecht burgers

 2. Nieuwe gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennermerland Zuid 2018.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Door de fusie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarwoude met de gemeente Haarlemmermeer treedt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 uit de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. Als gevolg hiervan moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast.
  Besluit B & W
  1.De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018 aan te gaan;
  2.Het raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Hamerpunt voor de raad.

  De wethouder deelt de commissie mee dat uit het concept-bedrijfsplan is gebleken dat nog een extra bijdrage aan GBKZ wordt verwacht van tussen 12.000,- en 20.000,-.
  Het concept-bedrijfsplan wordt toegezonden aan de commissie.

  De wethouder biedt de raad een informatie-uur aan over de GBKZ. De commissie is daarin geinteresseerd op het moment dat er mogelijk alternatieven aan de orde zijn voor de huidige regeling voor de GBKZ.
  Besluit Raad
  Aan het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Vaststellen belastingverordeningen 2019

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De tarieven voor 2019 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2019.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
  a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2019;
  b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2019;
  c) Verordening rioolheffing Heemstede 2019;
  d) Verordening leges Heemstede 2019;
  e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2019;
  f) Verordening precariobelasting Heemstede 2019;
  g) Verordening hondenbelasting Heemstede 2019;
  h) Verordening marktgelden Heemstede 2019;
  i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Heemstede 2019;
  j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2019;
  k) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2019.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  Vast te stellen de volgende belastingverordeningen:
  a) Verordening onroerende-zaakbelastingen Heemstede 2019;
  b) Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2019;
  c) Verordening rioolheffing Heemstede 2019;
  d) Verordening leges Heemstede 2019;
  e) Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2019;
  f) Verordening precariobelasting Heemstede 2019 (geamendeerd);
  g) Verordening hondenbelasting Heemstede 2019;
  h) NIET VASTGESTELD - zie amendement 712449
  i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Heemstede 2019;
  j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven Heemstede 2019;
  k) Verordening parkeerbelastingen Heemstede 2019.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geüpdatet. Leidraad hierbij is in ieder geval het model van de VNG en de voorstellen tot wijziging. Er is een grote hoeveelheid kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast worden er enkele artikelen gewijzigd dan wel toegevoegd.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Aanbieding Concept Regionaal Risicoprofiel en Concept Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Wet veiligheidsregio's bepaalt op grond van artikel 14 en 15 dat het bestuur van de veiligheidsregio geacht wordt eens in de vier jaar een beleidsplan crisisbeheersing op te stellen.
  Dit beleidsplan beschrijft de structurele ontwikkeling van het beleid van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voor de komende vier jaar, de periode 2019-2022.
  Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur vastgesteld regionaal risicoprofiel.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 en het Concept Regionaal Risicoprofiel.
  2. Het Concept Regionaal Beleidsplan Risico en Crisisbeheersing en het Concept Regionaal Risicoprofiel voor te leggen aan de Commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk). 6. 12CM-Bevindingen managementletter interim controle 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2018 voert de accountant tussentijds een interim controle uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisneming naar de raad verstuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie.
  Besluit B & W
  1.    Kennis te nemen van de managementletter 2018;
  2.    Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2018;
  3.    De reactie ter kennisneming te versturen naar de commissie Middelen (C-stuk).
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12CM-Managementrapportage 2018 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband GBKZ een managementrapportage (Marap) op. GBKZ is belast met de heffing en inning van gemeentelijke belastingen. De Marap 2018 heeft betrekking op de periode januari tot en met juli.
  Besluit B & W
  1.    De Marap 2018 van GBKZ voor kennisgeving aan te nemen;
  2.    Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
 8. MRA gezamenlijke actieagenda

 9. Spelregels en kaders budgetten nieuwe initiatieven

 10. Wat verder ter tafel komt