Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 29 november 2018

 2. Vragenuur

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Door de fusie van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer treedt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 uit de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016. Als gevolg hiervan moet de Gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Daarnaast geeft een wijziging in de grondslag van het door het Ministerie van Financin vastgestelde tarief voor overheadkosten aanleiding om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Deze aanpassing heeft geen financile gevolgen.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
  2.    Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 gaat als hamerpunt naar de raad.
  Besluit Raad
  Toestemming te geven de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken 2016 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op het gebied van werk en inkomen zijn gemeenten verplicht clintenraden in te stellen voor de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Wsw. De clintenparticipatie Wsw blijkt juridisch niet gedekt te zijn in Bloemendaal en Heemstede. Het voorstel is daarom om de clintenparticipatie Wsw toe te voegen aan de clintenraad Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Verordening clintenparticipatie Participatiewet hierop aan te passen. Verder is de verordening aangepast in verband met het uittreden van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit de IASZ, vanwege de fusie met de gemeente Haarlemmermeer per 1 januari 2019. Tot slot is de verordening vereenvoudigd.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de Verordening clintenparticipatie werk en inkomen Heemstede 2019 vast te stellen.
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Toezegging wethouder Struijf: Het college informeert de commissie over de openbaarheid en de vindplaats van de verslagen van de bijeenkomsten van de clintenraad Werk en Inkomen.

  Conclusie van de voorzitter: Clintparticipatie Werk en Inkomen gaat als hamerpunt naar de raad.
  Besluit Raad
  De Verordening clintenparticipatie werk en inkomen Heemstede 2019 vast te stellen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 9 juli 2018 een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld.
  In gevolge artikel 1 lid 2 Wet gemeeschappelijke regelingen moet de raad toestemming geven voor de wijziging.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland te wijzigen met ingang van 1 januari 2019.
  2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 november 2018.

  Besluit Raad
  Aan het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland met ingang van 1 januari 2019.

 6. Deelname aan experiment centraal tellen verkiezingen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Er is voor gemeenten een mogelijkheid om deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en stemopneming moet de gemeenteraad een besluit nemen over deelname aan het experiment. Ik adviseer u aan de raad voor te stellen bij de verkiezingen van 2019 deel te nemen aan het experiment.

  Besluit B & W
  de raad voor te stellen deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten bij de verkiezingen in 2019.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 november 2018.

  Besluit Raad
  deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten bij de verkiezingen in 2019.

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2018