Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 14 november 2018

 2. Spreekrecht burgers

 3. 11BM-Lokale prioriteiten politie basisteam KennemerKust 2019

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. 17 oktober jl. is het concept van het nieuwe Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 besproken in de commissie Middelen.
  De hierin opgenomen prioriteiten zijn niet statisch en er zijn lokale verschillen. Daarom blijft het noodzakelijk om jaarlijks in de gemeente Heemstede lokale prioriteiten vast te stellen.
  Aan de commissie Middelen wordt nu input gevraagd in wat zij belangrijke prioriteiten vinden.


  Besluit B & W
  Aan de commissie Middelen input te vragen in wat zij belangrijke prioriteiten vinden.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie heeft een palet aan prioriteiten meegegeven. De meerderheid van de commissie geeft de volgende prioriteiten aan:
  1) diefstal en inbraak, in en rond het huis.
  2) verkeer (met een kanttekening van D66: de gemeenteraad heeft zelf invloed op dit punt)
  3) verwarde mensen, inclusief het waarborgen van de veiligheid van deze mensen.
  De lokale prioriteiten komen naar de commissie terug als C-stuk.

 4. Rapport rekenkamercommissie inzake inzet digitale middelen bij de politie

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 9 juli 2018 een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld.
  In gevolge artikel 1 lid 2 Wet gemeeschappelijke regelingen moet de raad toestemming geven voor de wijziging.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland te wijzigen met ingang van 1 januari 2019.
  2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 november 2018.

  Besluit Raad
  Aan het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland met ingang van 1 januari 2019.

 6. Deelname aan experiment centraal tellen verkiezingen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Er is voor gemeenten een mogelijkheid om deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en stemopneming moet de gemeenteraad een besluit nemen over deelname aan het experiment. Ik adviseer u aan de raad voor te stellen bij de verkiezingen van 2019 deel te nemen aan het experiment.

  Besluit B & W
  de raad voor te stellen deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten bij de verkiezingen in 2019.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 november 2018.

  Besluit Raad
  deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten bij de verkiezingen in 2019.

 7. Hoe organiseert de raad zich binnen de MRA

 8. Wat verder ter tafel komt