Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 1 november 2018

 2. Vragenuur

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Najaarsnota 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2018. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2018) en 3 (kredieten 2018) resulteren in een begrotingswijziging 2018.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: op verzoek van het CDA een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  Toezegging: het college geeft schriftelijk antwoord op de vragen van het CDA:
  Wat zijn de diverse kleine voorzieningen voor de Voorwegschool (1400)?
  Is er vraag naar het geld voor inwonersinitiatieven (1560)?

  Besluit Raad
  1. In te stemmen met de najaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2018) en 3 (kredieten 2018);
  2. De eenmalige inhaalafschrijving van de boekwaarden van oude renovaties bibliotheek ter hoogte van 45.000 te dekken uit de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AR-Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling Havenkwartier

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Times New Roman;In maart 2017 gaf het Havenlab bij het advies over de inrichting van de haven ook een advies mee over de inrichting van het gedeelte van het bedrijventerrein. In augustus van 2017 hebben twee initiatiefnemers uit het gebied zich gemeld bij de toenmalige wethouder. Deze ondernemers willen graag hun locaties herontwikkelen. Het gaat dan om-onder andere-woningbouw. Het college is verheugd dat de initiatiefnemers dit willen onderzoeken. Het college is wel van mening dat wanneer een herontwikkeling van het gebied al zou plaatsvinden, er een integraal plan moet komen. Dus met inbreng van alle grond en ondernemers. De initiatiefnemers willen zich inzetten om een zo breed mogelijk gedragen visie voor het gebied te maken. Hiervoor stelt de gemeenteraad kaders op inhoud en proces. Een procesvoorstel is bijgevoegd. De initiatiefnemers hebben voorgesteld dit project Havenkwartier te noemen. In een Havenkwartier kunnen wonen, bedrijvigheid en horeca samen komen.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een visie voor Het Havenkwartier en de raad voor te stellen medewerking te verlenen aan het bijgevoegde procesvoorstel;
  2.    Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Op verzoek van D66 een bespreekpunt voor de raadsvergadering van
  1 november 2018

  Besluit Raad
  1.    Medewerking te verlenen aan een proces om te komen tot een visie voor Het Havenkwartier zoals beschreven in 'Procesvoorstel'.


  Het besluit is unaniem vastgesteld.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AR-Wijziging Bouwverordening Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Wij adviseren u de raad voor te stellen het Besluit wijziging Bouwverordening vast te stellen. De stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn op 1 juli 2018 van rechtswege komen te vervallen als gevolg van aanpassing van de Woningwet.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Bouwverordening Heemstede vast te stellen;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  Besluit Raad
  Het Besluit wijziging Bouwverordening Heemstede vast te stellen;

  het besluit is unaniem vastgesteld.
 6. Benoeming in raadscommissie

 7. Bekrachtigen geheimhouding inzake informatie aandeelhouderschap ENECO, dd 23 oktober 2018

 8. Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 1 november 2018

 9. Wat verder ter tafel komt