Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 17 oktober 2018

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Najaarsnota 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2018. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2018) en 3 (kredieten 2018) resulteren in een begrotingswijziging 2018.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: op verzoek van het CDA een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  Toezegging: het college geeft schriftelijk antwoord op de vragen van het CDA:
  Wat zijn de diverse kleine voorzieningen voor de Voorwegschool (1400)?
  Is er vraag naar het geld voor inwonersinitiatieven (1560)?

  Besluit Raad
  1. In te stemmen met de najaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2018) en 3 (kredieten 2018);
  2. De eenmalige inhaalafschrijving van de boekwaarden van oude renovaties bibliotheek ter hoogte van 45.000 te dekken uit de reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 4. 10AM-Programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2019, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2020-2022. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2019).
  Besluit B & W
  1.De (schriftelijke) programmabegroting 2019 vast te stellen;
  2.De kredieten 2019 conform het ''Overzicht kredieten 2019' 'beschikbaar te stellen;
  3.Een reserve nieuwe initiatieven 2018-2022 in te stellen van totaal 200.000 te dekken uit het surplus van de algemene reserve;
  4.Het incidentele nieuwe beleid 2019 van totaal 175.000 te dekken uit het surplus van de algemene reserve;
  5.Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022;
  6.Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit agendapunt wordt inhoudelijk behandeld in de Begrotingsraad van 8 en 9 november 2018.

  Besluit Raad
  1.De (schriftelijke) programmabegroting 2019 vast te stellen;
  2.De kredieten 2019 conform het ''Overzicht kredieten 2019' beschikbaar te stellen;
  3.Een reserve nieuwe initiatieven 2018-2022 in te stellen van totaal 200.000 te dekken uit het surplus van de algemene reserve;
  4.Het incidentele nieuwe beleid 2019 van totaal 175.000 te dekken uit het surplus van de algemene reserve;
  5.Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022.

  De begroting is vastgesteld met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen.
 5. 10AM-Eerste begrotingswijziging 2019

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In dit voorstel zijn de financile effecten opgenomen van: 1. de septembercirculaire 2018/Miljoenennota (hogere verbrandingsbelasting), 2. de structurele doorwerking van de najaarsnota 2018 en 3. de gevolgen van de gewijzigde wetgeving BTW sport. Bij het opstellen van de begroting 2019 waren deze financile effecten nog niet bekend.

  Resultaat Commissie
  Dit agendapunt wordt inhoudelijk behandeld in de Begrotingsraad van 8 en 9 november 2018.

  Besluit Raad
  1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019;
  2. De extra kosten als gevolg van de stijging van de verbrandingsbelasting (uit Miljoenennota) te verwerken in de tarieven van de afvalstoffenheffing 2019, waardoor deze met 4,5% stijgen naar in totaal 8,7% in 2019;
  3. Als gevolg van de gewijzigde wetgeving sport BTW de jaarlijkse exploitatielasten en investeringen in sportaccommodaties te verhogen met de wettelijk verplichte 21% BTW en de extra uitgaven van respectievelijk 86.000 (exploitatie) en 237.000 (investeringen) te dekken door de rijksbijdrage Regeling
  specifieke uitkering stimulering sport (SPUK);
  4. De aanvullende kredieten 2019 voor sportaccommodaties van 237.000 beschikbaar te stellen;
  5. Kennis te nemen van de financile effecten voor de jaren 2020-2022.

  De eerste begrotingswijziging is vastgesteld met 11 stemmen voor en 10 stemmen.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10BM-Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters en hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor de eenheid vast. Voorafgaand aan het vaststellen van het beleidsplan, hoort de burgemeester de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. In dit IMV zijn vier prioriteiten opgenomen. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in de eenheid Noord-Holland.

  De vier thema's zijn:
  1.    Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving
  2.    Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein
  3.    Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme
  4.    Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit
  De gekozen thema's in het IMV versterken en ondersteunen de lokale aanpak door integraal samen te werken, een efficintieslag te maken, expertise te leveren en het waterbedeffect tegen te gaan. De thema's van de lokale Integrale Veiligheidsplannen (IVP's) hebben naast het Eenheidsveiligheidsbeeld en de prioriteitenpeiling als input gediend voor het IMV. Tijdens het proces is het Eenheidsveiligheidsbeeld gepresenteerd aan alle betrokken partners, zijn prioriteiten uitgevraagd, en is tevens aan hen input gevraagd over de 70% en 85% versie van het IMV.


  Resultaat Commissie
  In aanwezigheid van dhr. Nijman, teamschef Kennemerkust en dhr. Harks, operationeel expert.
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich goed vinden in het meerjarenbeleidsplan. De burgemeester neemt het verzoek om voortzetting van de informatiesessies d.m.v. periodieke regionale gesprekken en de andere opmerkingen mee in de zienswijze. De commissie ontvangt een kopie van de zienswijze.

 7. 10CM-Digipanel voor de gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De stem van inwoners is belangrijk. Daarom is participatie een speerpunt voor het gemeentebestuur. Met een digitaal onderzoekspanel (digipanel) kan op een snelle, laagdrempelige en efficinte wijze de mening gepeild worden over verschillende onderwerpen die de gemeente aangaan.
  Besluit B & W
  1. In te stemmen met het opstarten van een digipanel voor drie onderzoeken per jaar;
  2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Mw. Baan-Timmer stelt de kernvraag:
  Op welke manier kunnen inwoners die geen beschikking hebben over een computer ofwel moeite hebben met een digitaal onderzoek deelnemen aan het panel?
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

 8. Wat verder ter tafel komt