Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Beëdiging raadslid

 2. GEWIJZIGD Vaststellen agenda raadsvergadering 27 september 2018

 3. Vragenuur

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Beleidsplan Openbare Verlichting, vaststelling plan

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022 vast te stellen.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 vast te stellen;
  2.    Op basis van het Beleidsplan het beheerplan voor de periode 2018-2022 voor te bereiden;
  3.    De raad voor te stellen de investeringen overeenkomstig te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en in het investeringsplan bij de kadernota 2020-2023.
  4.    De raad voor te stellen de besparingen op de exploitatie die voortvloeien uit dit plan te verwerken in de begroting 2020;
  5.    De raad voor te stellen voor de voorbereiding van het project Renovatie Openbare Verlichting 2019 een voorbereidingskrediet van 92.000 beschikbaar te stellen;
  6.    Het collegevoorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  CDA vraagt of lantarenpalen als laadpalen kunnen worden ingezet.
  HBB en GroenLinks vragen of de gemeente eerder voldoet aan de duurzaamheidsdoelstelling als de armaturen sneller vervangen worden (na 5 jaar).

  Conclusie van de voorzitter: Beleidsplan Openbare Verlichting gaat als bespreekpunt naar de raad.

  Toezeggingen: Het college informeert de commissie erover of lantarenpalen als laadpalen kunnen worden ingezet zo mogelijk voor de raad van september.
  Het college informeert de commissie erover of de klimaatdoelstellingen eerder bereikt worden als de armaturen sneller vervangen worden in plaats van de vervanging van de lantarenpalen/adapters.
  Besluit Raad
  Geamendeerd raadsvoorstel
  De raad besluit:
  1.    Het Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 vast te stellen;
  2.    De investeringen overeenkomstig te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en in het investeringsplan bij de kadernota 2020-2023;
  3.    De besparingen op de exploitatie die voortvloeien uit dit plan te verwerken in de begroting 2020;
  4.    Voor de voorbereiding van het project Renovatie Openbare Verlichting 2019 een voorbereidingskrediet van 92.000 beschikbaar te stellen.
  5.    In de komende 12 maanden mogelijkheden te onderzoeken waarbij deze technologie in Heemstede toepasbaar is.

  het besluit is unaniem vastgesteld
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AR-Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en Bosch

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 24 november 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor de bouw van een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch. De gewenste bebouwing is in strijd met het bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost". Om het initiatief mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden verleend voor de activiteiten afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en kappen van bomen. Omdat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, is besloten de in de Wabo aangegeven uitgebreide procedure te doorlopen. In het kader van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen is 1 zienswijze ontvangen. Deze is buiten de termijn voor het indienen van zienswijzen ingediend en op grond daarvan niet-ontvankelijk.
  Er is geen aanleiding de vergunning niet of gewijzigd te verlenen. Voorgesteld wordt de gemeenteraad te vragen de verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Hierna kan de omgevingsvergunning worden verleend.

  Besluit B & W
  1. De ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. De gemeenteraad voor te stellen de verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  3. De gemeenteraad voor te stellen te bepalen dat de onder 2. genoemde verklaring
  van geen bedenkingen geen betrekking heeft op het Globaal masterplan 2018
  met daarin de toekomstige invulling van het zuidoostelijk deel van Meer en Bosch,
  gelegen tussen de waterpartij en de Meer en Boschlaan;
  4. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 27 september 2018

  Besluit Raad
  1. de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de bouw van
  een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch af te geven;
  2. vast te stellen dat de onder 1. genoemde verklaring van geen bedenkingen
  geen betrekking heeft op het Globaal masterplan 2018 met daarin de toekomstige
  invulling van het zuidoostelijk deel van Meer en Bosch, gelegen tussen de waterpartij en
  de Meer en Boschlaan.

 6. 09 Geheimhouding Vomar-dossier

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Nu de gesprekken met Hoorne Vastgoed BV zijn afgerond met het maken van een aantal afspraken, is er naar de mening van het college geen aanleiding meer om geheimhouding te betrachten op dit dossier. De raad wordt daarom voorgesteld die geheimhouding op te heffen, dan wel niet te bekrachtigen. De enige uitzondering daarop betreft informatie over bedrijfsgegevens waarvan Hoorne Vastgoed heeft aangegeven dat die niet openbaar mogen worden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de bij zijn besluit van 28 juni 2018 bekrachtigde geheimhouding met betrekking tot aan de raad overlegde stukken over het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit (het voorstel inclusief de bijlagen 1 t/m 8) op te heffen.
  2. De raad voor te stellen de op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 van de notitie 'stand van zaken voortgang Vomarproces' op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet voor wat betreft het gedeelte 'Aankopen' te bekrachtigen, evenals voor wat betreft de gemerkte gedeelten in het addendum van bijlage 3 bij de notitie die ook hierop betrekking hebben.
  3. De raad voor te stellen de op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op de notitie 'stand van zaken voortgang Vomar-proces', inclusief de rest van bijlage 2 en de bijlagen 3 t/m 9, niet te bekrachtigen.
  4. De raad voor te stellen de op 25 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op de besluiten als vermeld onder 1 tot en met 4 met betrekking tot 'Voortgang Vomar-proces', inclusief de daarbij behorende documenten (bijlagen 1 t/m 4), niet te bekrachtigen.

  Besluit Raad
  De raad besluit:
  1.    De bij zijn besluit van 28 juni 2018 bekrachtigde geheimhouding met betrekking tot aan de raad overlegde stukken over het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit (het voorstel inclusief de bijlagen 1 t/m 8) op te heffen.
  2.    De op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 van de notitie '' stand van zaken voortgang Vomarproces'' te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet voor wat betreft het gedeelte '' Aankopen'' , evenals voor wat betreft de gemerkte delen in het addendum van bijlage 3 bij de notitie die ook hierop betrekking hebben.
  3.    De op 21 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op de notitie '' stand van zaken voortgang Vomar-proces'' , inclusief de rest van bijlage 2 en de bijlagen 3 t/m 9, niet te bekrachtigen.
  4.    De op 25 september 2018 door het college opgelegde geheimhouding op de besluiten als vermeld onder 1 tot en met 4 met betrekking tot '' Voortgang Vomar-proces'' , inclusief de daarbij behorende documenten (bijlagen 1 t/m 4), niet te bekrachtigen.
  5.    De geheimhouding op te heffen op het deel van het audioverslag (de beraadslagingen en het onderwerp) van de besloten raadsvergadering op 28 juni 2018 inzake de Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar), waarin wordt gerefereerd aan de inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8.
  6.    De op 27 september 2018 door het College opgelegde geheimhouding op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD niet te bekrachtigen
  7.    Alle nu openbaar gemaakt informatie ook actief openbaar te maken, alsmede de adviezen van Pels Rijcken die zijn uitgebracht in het kader van ambtelijke bijstand.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.

 7. Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 27 september 2018

 8. Wat verder ter tafel komt

 9. Besluitenlijst raadsvergadering 27 september 2018