Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Huur noodlokalen t.b.v. Nicolaas Beetsschool

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Gehoord hebbende de beraadslagingen in de gemeenteraad van 28 juni en na gesprekken met zowel CASCA Kinderopvang als Stichting Salomo wordt voorgesteld om in de acute ruimtebehoefte voor de Nicolaas Beetsschool te voorzien door +/- 130 m² (twee noodlokalen) op het terrein van de Nicolaas Beetsschool te plaatsen. Aangezien het hier om een tijdelijke oplossing gaat wordt voorgesteld deze noodlokalen te laten huren. Het huren van noodlokalen wordt vergoed aan het schoolbestuur Salomo op basis van werkelijke kosten. Deze huur bedraagt zon 31.500 incl. BTW per jaar. De incidentele kosten voor het plaatsen van noodlokalen op het terrein van de Nicolaas Beetsschool worden geraamd op
  85.500.

  Het voorstel van uw raad om CASCA Kinderopvang te verplaatsen naar de Lieven de Keylaan stuitte op bezwaren van CASCA Kinderopvang. Vandaar dat in overleg Stichting Salomo voor bovenstaande oplossing is gekozen die tegemoet komt aan de bezwaren van uw raad en bezwaren van de ouders voor wat betreft het op één locatie houden van de school.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen om 117.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen in 2018, teneinde het college in staat te stellen een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening 'uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest', i.c. het laten huren van +/- 130 m² ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool te kunnen verstrekken.
  2. In de begroting 2019 voor de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 jaarlijks 31.500 op te nemen ten behoeve van de huur van de noodlokalen bij de Nicolaas Beetsschool.
  3. Het voorstel voor te leggen aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  1.    teneinde het college in staat te stellen een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening '' uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest'' , i.c. het laten huren van +/- 130 m²² ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool te kunnen verstrekken, in te stemmen met beschikbaar stellen van een bedrag van €€ 117.000 in 2018 ten laste van de algemene middelen en
  2.    teneinde het college in staat te stellen de huur van de noodlokalen bij de Nicolaas Beetsschool te kunnen verstrekken in de begroting 2019 voor de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 jaarlijks een bedrag van €€ 31.500 op te nemen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld
 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kaderbrief 2019-2022

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De kaderbrief 2019-2022 geeft informatie over het actuele financile kader en de belangrijkste financile ontwikkelingen.
  Besluit B & W
  De kaderbrief 2019-2022 ter informatie toe te zenden aan de raad.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie wenst het stuk te bespreken in de raad en agendeert het C-stuk voor 28 juni 2018. De raadsleden kunnen het college in de raad input geven ter verwerking in de programmabegroting.

 3. Gedeeltelijk opheffen geheimhouding Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (VOMAR)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeenteraad is bevoegd om de geheimhouding op te heffen op de bekrachtigde geheimhouding op het raadsbesluit van 28 juni 2018 inzake een voorbereidingsbesluit en op de geheime beraadslagingen van de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Besluit Raad
  besluit:
  1.    De geheimhouding per direct op te heffen die krachtens het raadsbesluit van 28 juni 2018 berust op:
  a.    het raadsbesluit (het voorstel) inzake de Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar), met uitzondering van de bijbehorende inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8 waarop de geheimhouding blijft berusten;
  b.    het audioverslag (de beraadslagingen en het onderwerp) van de besloten raadsvergadering op 28 juni 2018 inzake de Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar), met uitzondering van de informatie waarin wordt gerefereerd aan de inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8 waarop de geheimhouding blijft berusten;
  2.    Het audioverslag openbaar te maken, met uitzondering van de informatie waarin wordt gerefereerd aan de inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8 waarop de geheimhouding blijft berusten.

 4. VERWORPEN Motie D66 VVD CDA Afkeuring Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Centrum e.o.

 5. Wat verder ter tafel komt