Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 28 juni 2018

 2. Onderzoek geloofsbrieven en beëdigen raadslid

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) en live uitzenden

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De fractievoorzitters hebben verzocht een raadsvoorstel voor een raadsinformatiesysteem met live video uitzenden voor te bereiden. Het faciliteren van een raadsinformatiesysteem vere ist een meervoudige onderhandse aanbesteding. Een raadswerkgroep heeft de aanbesteding voorbereid.
  Resultaat Commissie
  De meerderheid van de commissie (HBB, VVD, CDA) heeft een voorkeur voor scenario 1: het aanbesteden van een RIS inclusief live uitzenden. De fractie van D66 is verdeeld, scenario 1 en 2. GL wil nadenken over de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding. PvdA is voor scenario 2.
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 28 juni 2018. Het originele voorstel (RIS inclusief live uitzenen) zal in de raadsvergadering van 28 juni besproken worden.

  Besluit Raad
  besluit:
  Vast te stellen de uitgangspuntennota Raadsinformatie Systeem met live uitzending gemeente Heemstede en het programma van eisen en wensen
  Geheimhouding op te leggen op de uitgangspuntennota met kenmerk 703895 op grond van Art 25 Gw lid 1, vanwege bescherming van de economische en financile belangen van de gemeente zoals genoemd in Art 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 4. Invulling medegebruik ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De schoolbesturen Stichting Salomo (Nicolaas Beetsschool) en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) (Voorwegschool) zijn gezamenlijk tot een voorstel gekomen voor de invulling van medegebruik door de Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool. Dit medegebruik is noodzakelijk geworden door ruimtegebrek in de Nicolaas Beetsschool.
  Medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere school in gebruik is, dient, indien dit noodzakelijk is, door de gemeente te worden bekostigd. De kosten van de verbouwingen die in en bij de Voorwegschool in dit kader dienen plaats te vinden en de additionele kosten voor de invulling van het medegebruik bedragen in totaal circa 180.000.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen om 180.000 beschikbaar te stellen, teneinde het college in staat te stellen een voorziening voor medegebruik ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool te kunnen verstrekken en de financile consequenties te verwerken in de programmabegroting 2019.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  M. van der Kooij spreekt in.

  De commissie informeert hoe de investering in het medegebruik zich verhoudt tot het integraal huisvestingsplan voor de basisscholen (de renovatie van de school) en de aankoop van het voormalig politiebureau.
  GL stelt vragen over de posten in de investeringsbegroting.
  De commissie informeert naar het beleid van de scholen om leerlingen aan te nemen.
  VVD vraagt om een pas op de plaats en om in overleg te treden met ouders en schoolbesturen.
  GL informeert naar mogelijke consequenties van een pas op de plaats.
  D66 vraagt waarom de schoolbesturen voor deze oplossing hebben gekozen.
  De commissie onderschrijft het belang van participatie van belanghebbenden.

  Conclusie van de voorzitter: Invulling medegebruik ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool gaat als bespreekpunt naar de raad.
  Besluit Raad
  Dit voorstel is ingetrokken en vervangen door een nieuw voorstel voor de huur van noodlokalen.
  Nieuw voorstel in verseon onder 706578
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kaderbrief 2019-2022

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De kaderbrief 2019-2022 geeft informatie over het actuele financile kader en de belangrijkste financile ontwikkelingen.
  Besluit B & W
  De kaderbrief 2019-2022 ter informatie toe te zenden aan de raad.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie wenst het stuk te bespreken in de raad en agendeert het C-stuk voor 28 juni 2018. De raadsleden kunnen het college in de raad input geven ter verwerking in de programmabegroting.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Benoeming twee kandidaten voor raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In 2005 is het openbaar onderwijs in Heemstede verzelfstandigd. Het bestuur van de Voorwegschool en de Crayenesterschool is samen met het bestuur van de openbare scholen in Bloemendaal, Haarlemmerlíede & Spaarnwoude en Zandvoort overgedragen aan Stichting Openbaar Primaír Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz). Sinds 1 juli 2016 is, na goedkeuring van de betrokken gemeenteraden een raad van toezicht ingesteld. De leden van deze raad moeten door de gemeenteraden worden benoemd. Er ontstaan op 1 juli 2018 twee vacatures en Stopoz draagt voor benoeming twee kandidaten voor.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de voorgedragen kandidaten te benoemen als leden van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.
  2.    Het voorstel te doen toekomen aan de Commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: Benoeming twee kandidaten voor raad van toezicht Stichting penbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland gaat als bespreekpunt naar de raad in verband met benoeming personen.
  Besluit Raad
  1.    Mevrouw K. Schilte per 1 juli 2018 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland;
  2.    De heer F. Schaaij per 1 juli 2018 te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Heemstede neemt samen met Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het bestuur van de regeling (portefeuillehouders mobiliteit) het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2019 aan. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze geven op deze stukken.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
  2.    De raad voor te stellen akkoord te gaan met de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2019 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
  3.    De raad voor te stellen dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.
  4.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dit agendapunt wordt behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2018.

  Besluit Raad
  1.    Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
  2.    Akkoord te gaan met de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2019 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
  3.    Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarrekening 2017 van de gemeente Heemstede. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 706.394. Voorgesteld wordt 573.000 over te hevelen naar 2018. Dit betekent dat 133.394 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

  Heemstede krijgt een goedkeurend oordeel van de accountant voor getrouwheid en een oordeel met beperking inzake rechtmatigheid. Oorzaak van het oordeel met beperking is gelegen in de geconstateerde fouten bij de controle op de EU-aanbestedingsregels. In de reactie van het college op het accountantsverslag over het boekjaar 2017 wordt hier nader op ingegaan.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2017 en accountantskantoor Astrium Overheidsaccountants dienovereenkomstig schriftelijk te berichten;
  2. Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2017 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de rekening 2017 vast te stellen op 52.902.789 respectievelijk 55.202.741;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2017 vast te stellen op 4.565.877 respectievelijk 2.972.319;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2017 ad. 706.394 een bedrag van:
  - 573.000 over te hevelen naar 2018 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 133.394 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dhr. Rocourt geeft een terugkoppeling van de bespreking in de auditcommissie.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: de auditcommissie bereidt (samen met de ambtelijke organisatie) input voor, op basis waarvan het college een voorstel voor het overzicht van de inkomsten en baten aan de commissie kan voorleggen (dhr. Rocourt, auditcommissie).
  Toezegging: wethouder Mulder beantwoordt de vraag of er nog meer meevallers te verwachten zijn, zoals Eneco, schriftelijk (dhr. De Valk, HBB).

  Besluit Raad
  1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2017 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2. De lasten en baten van de rekening 2017 vast te stellen op 52.902.789 respectievelijk 55.202.741;
  3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2017 vast te stellen op 4.565.877 respectievelijk 2.972.319;
  4. Van het voordelig rekeningresultaat 2017ad. 706.394 een bedrag van:
  - 573.000 over te hevelen naar 2018 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 133.394 toe te voegen aan de algemene reserve. 9. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorjaarsnota 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2018 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2018. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, resulteren in een begrotingswijziging 2018.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen:
  a. Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van 361.000 gevoed door de rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt in de jaarrekening 2017;
  b. In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde investeringen 2018);
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: wethouder Mulder geeft de commissie na de oplevering (eind juli) inzicht in de eindafrekening en de huuropbrengsten (exploitatie) van Plein 1 (bibliotheek).

  Besluit Raad
  1.Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van 361.000 gevoed door de rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt in de jaarrekening 2017;
  2.In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde investeringen 2018).

 10. Dit agendapunt heeft bijlagen. Begroting 2019 en rekening 2017 GR Omgevingsdienst IJmond

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Heemstede is op 1 mei 2017 toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. In dit kader heeft de gemeente de begroting voor 2019 en de jaarstukken en het jaarverslag over 2017 toegestuurd gekregen. De raad dient hier kennis van te nemen. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2019 van de Omgevingsdienst IJmond en dit als zienswijze kenbaar te maken en kennis te nemen van de jaarstukken en het jaarverslag over 2017.


  Besluit B & W
  1. De gemeenteraad voor te stellen als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat wordt ingestemd met de begroting 2019;
  2. De gemeenteraad voor te stellen in de begroting 2019 van Heemstede op te nemen als bijdrage aan de GR Omgevingsdienst IJmond 87.750,50 en voor de DVO met de Omgevingsdienst 170.228;
  3. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en het jaarverslag 2017 van de Omgevingsdienst IJmond;
  4. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Dit agendapunt wordt behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2018.

  Besluit Raad
  1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken dat wordt ingestemd met de begroting 2019;
  2. In de begroting 2019 van Heemstede op te nemen als bijdrage aan de GR Omgevingsdienst IJmond 87.750,50 en voor de DVO met de Omgevingsdienst 170.228;
  3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en het jaarverslag 2017 van de Omgevingsdienst IJmond.

 11. Dit agendapunt heeft bijlagen. Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Heemstede neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten (VSV) West-Kennemerland. Op 22 februari 2018 heeft het bestuur van de GR de Ontwerpbegroting 2019 (inclusief meerjarenraming voor de 3 daarop volgende jaren) vastgesteld.
  De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om vóór 15 juli 2018 hun zienswijze over deze ontwerpbegroting kenbaar te maken. Vóór 1 augustus 2018 dient door het GR bestuur vervolgens de door haar vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland te zijn ingediend.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en het GR bestuur overeenkomstig te berichten.
  2.    Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland.
  3.    Het besluit genoemd onder sub 1 voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  De commissie mist in de stukken de effectiviteit van het beleid en verzoekt dit in het vervolg aan de cijfers toe te voegen.

  Conclusie van de voorzitter: De zienswijze Ontwerpbegroting 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Kennemerland gaat als hamerpunt naar de raad.

  De griffie informeert de commissie erover hoe je besluiten die eerder zijn genomen terug kunt vinden.
  Besluit Raad
  In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en het GR bestuur overeenkomstig te berichten.


 12. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aankoop Kerklaan 61, voormalig politiebureau

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De politie heeft geen behoefte meer aan het voormalig politiebureau aan de Kerklaan 61 en heeft het daarom ter verkoop aangeboden. De vraagprijs bedraagt 698.000. De gemeente Heemstede ziet voldoende mogelijkheden om het pand in te zetten voor maatschappelijke doeleinden en heeft met de politie overeenstemming bereikt om het pand aan te kopen tegen de vraagprijs van 698.000,- en zonder gemeentelijk voorbehoud. Om het pand aan te kunnen kopen, wordt de raad voorgesteld hiervoor een krediet ad 703.000,- (inclusief aankoopkosten) beschikbaar te stellen.
  Besluit B & W
  1. Het voormalig politiebureau aan de Kerklaan 61 aan te kopen.
  2. De raad voor te stellen voor de verwerving van deze onroerend zaak een krediet ad
  703.000 beschikbaar te stellen.
  3. De kapitaallasten van 28.100 te verwerken in de begroting 2019 en in de meerjarenraming 2020-2022;
  4. Het jaarlijks onderhoudsbedrag te betrekken bij de actualisatie van de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen in 2018;
  5. Het voorstel voor de verlening van het krediet voor te leggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).  Resultaat Commissie
  CDA geeft de wethouder mee om op de kortst mogelijke termijn de bestemmingswijziging, noodzakelijk als wissellocatie huisvesting onderwijs, in gang te zetten. De commissie gaat hierin mee.

  Conclusie van de voorzitter: Aankoop Kerklaan 61, voormalig politiebureau gaat als hamerpunt naar de raad.
  Besluit Raad
  1. voor de verwerving van het voormalig politiebureau aan de Kerklaan 61 een krediet ad
  703.000,-beschikbaar te stellen en de jaarlasten hiervan te verwerken in de kadernota.
  2. De kapitaallasten van 28.100 te verwerken in de begroting 2019 en in de meerjarenraming 2020-2022;
  3. Het jaarlijks onderhoudsbedrag te betrekken bij de actualisatie van de voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen in 2018;


  Het besluit is unaniem vastgesteld
 13. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerp Jaarverslag 2017 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VeiligheidsRegio Kennemerland verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot het Ontwerp Jaarverslag 2017. De zienswijze moet uiterlijk 5 juni 2018 zijn aangegeven zodat het Algemeen Bestuur van de VRK de zienswijze kan betrekken bij de vaststelling van de jaarrekening op 9 juli 2018. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 1.517.131, inclusief een onttrekking van 82.000 aan de bestemmingsreserves. De VRK stelt voor om 66.000 op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van het Generatiepact en het resterende bedrag van
  1.451.131 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Daarnaast stelt de VRK op basis van het reservebeleid voor om 1.316.131 terug te storten aan de gemeenten. Voor Heemstede is dit een bedrag van 48.668.

  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen de volgende zienswijzen te geven:
  1. In te stemmen met het Ontwerp Jaarverslag 2017 van de VRK en;
  a. Akkoord te gaan met het opnemen van een bedrag van 66.000 in een
  bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het
  Generatiepact van de VRK;
  b. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend voordelig jaarresultaat ad
  1.451.131 aan de algemene reserve van de VRK;
  c. Akkoord te gaan met de terugstorting van 1.316.131 op basis van het
  reservebeleid en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op
  basis van de sleutel lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
  d. Akkoord te gaan met het overhevelen van 5.955.669 aan restantkredieten voor
  vervangingsinvesteringen en een bedrag van 3.157.242 voor de verbouwing
  meldkamer over te hevelen naar 2018 cf. specificatie bijlage 4 van het
  Jaarverslag;
  e. Akkoord te gaan met het overhevelen van het restantkrediet voor de investeringen
  ICT meldkamer van 1.005.422 naar 2018;
  f. Akkoord te gaan met het goedkeuren door het AB (i.v.m. de rechtmatigheid) van
  de in de jaarrekening verantwoorde overschrijdingen door het AB.
  2. De raad voor te stellen de VRK overeenkomstig te berichten;
  3. De raad voor te stellen het over 2017 terug te ontvangen bedrag van 48.668 te verwerken in de Voorjaarsnota 2018;
  4. Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk);

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: de burgemeester geeft voor de raadsvergadering van 28 juni a.s. antwoord op de vraag over de verhouding van de lening van 6,1 mln. van de VRK op 7 december jl., waarmee gemeenten worden terugbetaald, ten opzichte van de vervolgens voor gemeenten verhoogde bijdragen (dhr. De Valk, HBB).

  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen te geven:
  1. In te stemmen met het Ontwerp Jaarverslag 2017 van de VRK en;
  a. Akkoord te gaan met het opnemen van een bedrag van 66.000 in een
  bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het
  Generatiepact van de VRK;
  b. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend voordelig jaarresultaat ad
  1.451.131 aan de algemene reserve van de VRK;
  c. Akkoord te gaan met de terugstorting van 1.316.131 op basis van het
  reservebeleid en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op
  basis van de sleutel lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
  d. Akkoord te gaan met het overhevelen van 5.955.669 aan restantkredieten voor
  vervangingsinvesteringen en een bedrag van 3.157.242 voor de verbouwing
  meldkamer over te hevelen naar 2018 cf. specificatie bijlage 4 van het
  Jaarverslag;
  e. Akkoord te gaan met het overhevelen van het restantkrediet voor de investeringen
  ICT meldkamer van 1.005.422 naar 2018;
  f. Akkoord te gaan met het goedkeuren door het AB (i.v.m. de rechtmatigheid) van
  de in de jaarrekening verantwoorde overschrijdingen door het AB.
  2. De VRK overeenkomstig te berichten;
  3. Het over 2017 terug te ontvangen bedrag van 48.668 te verwerken in de Voorjaarsnota
  2018.

 14. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerp Programmabegroting 2019 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK) heeft de Ontwerp Programmabegroting 2019 toegezonden om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De zienswijze moet uiterlijk 5 juni 2018 aangegeven worden zodat het Algemeen Bestuur van de VRK op 9 juli 2018 de zienswijze kan betrekken bij de vaststelling van de programmabegroting 2019. Het betreft een reel sluitende meerjarenbegroting die door nominale ontwikkelingen wel flink gestegen is. Voor Heemstede betreft het een stijging van
  123.000. In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt een compensatie voor loon- en prijsstijging opgenomen. Het bedrag zal bekend worden gemaakt in de meicirculaire 2018.

  Besluit B & W
  De raad voor te stellen de volgende zienswijzen aan te geven:
  1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en;
  a. Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het
  meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en de daarbij behorende kredieten (zie bijlage
  4.6 programmabegroting);
  b. Akkoord te gaan met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven
  2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk
  inkoopvolume en efficint inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort
  investeringen gebeurt over meerdere jaren;
  c. Akkoord te gaan met het verlenen van een mandaat aan de directie van de VRK voor
  het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal 3,5 miljoen;
  d. Akkoord te gaan met de drie nieuwe beleidsvoorstellen;
  i. Extra middelen tot een bedrag van 85.000 om de stijgende vraag naar
  gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen
  (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet).
  ii. Seksuele gezondheid op scholen 67.000.
  iii. Versterkt beleid brandweerofficieren 80.000.
  f. Akkoord te gaan met de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK.
  De stijging gemeentelijke bijdrage bedraagt 943.000 (zie paragraaf 3.3
  programmabegroting voor toelichting en effect gemeente);
  2. De raad voor te stellen de VRK overeenkomstig te berichten;
  3. De raad voor te stellen de gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK te verwerken in de Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede. Het betreft een bedrag van 19.000;
  4. Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: De burgemeester komt met een voorstel/verslag (inclusief een terugblik, om welke zorg het gaat en hoeveel mensen het betreft) over de nazorg van ex-gedetineerden in Heemstede, aangezien Heemstede niet meedoet aan de vrijwillige nazorg van de VRK (dhr. De Zeeuw, GL en mw. De Wit, CDA).

  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen aan te geven:
  1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en;
  a. Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het
  meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en de daarbij behorende kredieten (zie bijlage
  4.6 programmabegroting);
  b. Akkoord te gaan met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven
  2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk
  inkoopvolume en efficint inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort
  investeringen gebeurt over meerdere jaren;
  c. Akkoord te gaan met het verlenen van een mandaat aan de directie van de VRK voor
  het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal 3,5 miljoen;
  d. Akkoord te gaan met de drie nieuwe beleidsvoorstellen;
  i. Extra middelen tot een bedrag van 85.000 om de stijgende vraag naar
  gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen
  (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet).
  ii. Seksuele gezondheid op scholen 67.000.
  iii. Versterkt beleid brandweerofficieren 80.000.
  f. Akkoord te gaan met de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK.
  De stijging gemeentelijke bijdrage bedraagt 943.000 (zie paragraaf 3.3
  programmabegroting voor toelichting en effect gemeente);
  2. De VRK overeenkomstig te berichten;
  3. De gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK te verwerken in de
  Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede. Het betreft een bedrag van
  19.000.
 15. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Paswerk verwacht in 2019 een toenemend positief operationeel resultaat van 2,3 miljoen. Door de dalende rijkssubsidie sluit de ontwerpbegroting 2019 Paswerk toch af met een tekort van 1 miljoen. Het aandeel voor de gemeente Heemstede in dit tekort bedraagt 91.559. Het voorstel is dit bedrag te dekken uit de integratie uitkeringen Sociaal Domein.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen - in het kader van het geven van een zienswijze - in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
  2.    De ontwerpbegroting 2019 voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  3.    De raad voor te stellen het verwachte tekort ad 91.559 te dekken uit de integratie uitkeringen Sociaal Domein.
  Resultaat Commissie
  De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Cees Boon, directeur Paswerk.

  De commissie vindt de ontwerpbegroting overzichtelijk en bedankt mw. Ettema en dhr. Van der Zalm voor de toelichting over het onderwerp voorafgaand aan de commissie.

  Conclusie van de voorzitter: De Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland gaat als hamerpunt naar de raad.
  Besluit Raad
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
  2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten.

 16. Belofte fractieassistent

 17. Benoeming in raadscommissies

 18. 180628 Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 28 juni 2018

 19. Wat verder ter tafel komt

 20. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum eo, tweede gedeeltelijke herziening (VOMAR)

  Toon gehele stuk
  Besluit Raad
  1. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen voor de percelen behorende bijtot het plangebied van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" (Vomar);
  2. de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot aan de raad overlegde stukken (het voorstel incl. de bijlagen I t/m 8) te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet.
  3. de geheimhouding op dit raadsbesluit (het dictum) op te heffen op het moment dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit in werking treedt.
  4. het college op te dragen na inwerkingtreding van het onder I genoemde voorbereidingsbesluit de Raad van State om aanhouding te vragen van de behandeling van het beroep ten aanzien van het bestemmingsplan ""Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening"


  Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen (13 raadsleden aanwezig)
 21. Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel betreffen de juridische en planologische mogelijkheden voor de raad inzake het plangebied Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar)
  Besluit B & W
  1. de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen voor de percelen behorende bij tot het plangebied van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" (Vomar);
  2. de raad voor te stellen de Raad van State om aanhouding te vragen van de tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" ingestelde beroepen;
  3. deze besluiten voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk);
  4. op grond van het bepaalde in artikelen 55 jo 25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het verhandelde alsmede de hieraan ten grondslag liggende documenten (het voorstel incl. de bijlagen 1 t/m 7), gelet op de belangen als genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur die prevaleren boven het belang van openbaarheid.


  Besluit Raad
  1. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen voor de percelen behorende bij tot het plangebied van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening" (Vomar);
  2. de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot aan de raad overlegde stukken (het voorstel incl. de bijlagen 1 t/m 7) te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet.
  3. de geheimhouding op dit raadsbesluit (het dictum) op te heffen op het moment dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit in werking treedt.
  4. het college op te dragen na inwerkingtreding van het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit de Raad van State om aanhouding te vragen van de behandeling van het beroep ten aanzien van het bestemmingsplan ""Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening".

  De geheimhouding is opgeheven, muv de bijlagen waarop geheimhouding blijft rusten, bij raadsbesluit in de raadsvergadering van 5 juli 2018 (706742)

  Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor en 2 stemmen tegen, bij 13 raadsleden aanwezig.