Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 13 juni 2018

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kaderbrief 2019-2022

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De kaderbrief 2019-2022 geeft informatie over het actuele financile kader en de belangrijkste financile ontwikkelingen.
  Besluit B & W
  De kaderbrief 2019-2022 ter informatie toe te zenden aan de raad.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie wenst het stuk te bespreken in de raad en agendeert het C-stuk voor 28 juni 2018. De raadsleden kunnen het college in de raad input geven ter verwerking in de programmabegroting.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarrekening 2017 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarrekening 2017 van de gemeente Heemstede. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 706.394. Voorgesteld wordt 573.000 over te hevelen naar 2018. Dit betekent dat 133.394 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

  Heemstede krijgt een goedkeurend oordeel van de accountant voor getrouwheid en een oordeel met beperking inzake rechtmatigheid. Oorzaak van het oordeel met beperking is gelegen in de geconstateerde fouten bij de controle op de EU-aanbestedingsregels. In de reactie van het college op het accountantsverslag over het boekjaar 2017 wordt hier nader op ingegaan.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2017 en accountantskantoor Astrium Overheidsaccountants dienovereenkomstig schriftelijk te berichten;
  2. Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2017 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de rekening 2017 vast te stellen op 52.902.789 respectievelijk 55.202.741;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2017 vast te stellen op 4.565.877 respectievelijk 2.972.319;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2017 ad. 706.394 een bedrag van:
  - 573.000 over te hevelen naar 2018 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 133.394 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dhr. Rocourt geeft een terugkoppeling van de bespreking in de auditcommissie.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: de auditcommissie bereidt (samen met de ambtelijke organisatie) input voor, op basis waarvan het college een voorstel voor het overzicht van de inkomsten en baten aan de commissie kan voorleggen (dhr. Rocourt, auditcommissie).
  Toezegging: wethouder Mulder beantwoordt de vraag of er nog meer meevallers te verwachten zijn, zoals Eneco, schriftelijk (dhr. De Valk, HBB).

  Besluit Raad
  1. De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2017 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2. De lasten en baten van de rekening 2017 vast te stellen op 52.902.789 respectievelijk 55.202.741;
  3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2017 vast te stellen op 4.565.877 respectievelijk 2.972.319;
  4. Van het voordelig rekeningresultaat 2017ad. 706.394 een bedrag van:
  - 573.000 over te hevelen naar 2018 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 133.394 toe te voegen aan de algemene reserve. 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorjaarsnota 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2018 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2018. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, resulteren in een begrotingswijziging 2018.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen:
  a. Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van 361.000 gevoed door de rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt in de jaarrekening 2017;
  b. In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde investeringen 2018);
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: wethouder Mulder geeft de commissie na de oplevering (eind juli) inzicht in de eindafrekening en de huuropbrengsten (exploitatie) van Plein 1 (bibliotheek).

  Besluit Raad
  1.Een nieuwe bestemmingsreserve statushouders in te stellen van 361.000 gevoed door de rijksgelden verhoogde asielinstroom en maatschappelijke begeleiding verwerkt in de jaarrekening 2017;
  2.In te stemmen met de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2018 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2018) en hoofdstuk 3 (de gewijzigde investeringen 2018).

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerp Jaarverslag 2017 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VeiligheidsRegio Kennemerland verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot het Ontwerp Jaarverslag 2017. De zienswijze moet uiterlijk 5 juni 2018 zijn aangegeven zodat het Algemeen Bestuur van de VRK de zienswijze kan betrekken bij de vaststelling van de jaarrekening op 9 juli 2018. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 1.517.131, inclusief een onttrekking van 82.000 aan de bestemmingsreserves. De VRK stelt voor om 66.000 op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van het Generatiepact en het resterende bedrag van
  1.451.131 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Daarnaast stelt de VRK op basis van het reservebeleid voor om 1.316.131 terug te storten aan de gemeenten. Voor Heemstede is dit een bedrag van 48.668.

  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen de volgende zienswijzen te geven:
  1. In te stemmen met het Ontwerp Jaarverslag 2017 van de VRK en;
  a. Akkoord te gaan met het opnemen van een bedrag van 66.000 in een
  bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het
  Generatiepact van de VRK;
  b. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend voordelig jaarresultaat ad
  1.451.131 aan de algemene reserve van de VRK;
  c. Akkoord te gaan met de terugstorting van 1.316.131 op basis van het
  reservebeleid en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op
  basis van de sleutel lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
  d. Akkoord te gaan met het overhevelen van 5.955.669 aan restantkredieten voor
  vervangingsinvesteringen en een bedrag van 3.157.242 voor de verbouwing
  meldkamer over te hevelen naar 2018 cf. specificatie bijlage 4 van het
  Jaarverslag;
  e. Akkoord te gaan met het overhevelen van het restantkrediet voor de investeringen
  ICT meldkamer van 1.005.422 naar 2018;
  f. Akkoord te gaan met het goedkeuren door het AB (i.v.m. de rechtmatigheid) van
  de in de jaarrekening verantwoorde overschrijdingen door het AB.
  2. De raad voor te stellen de VRK overeenkomstig te berichten;
  3. De raad voor te stellen het over 2017 terug te ontvangen bedrag van 48.668 te verwerken in de Voorjaarsnota 2018;
  4. Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk);

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: de burgemeester geeft voor de raadsvergadering van 28 juni a.s. antwoord op de vraag over de verhouding van de lening van 6,1 mln. van de VRK op 7 december jl., waarmee gemeenten worden terugbetaald, ten opzichte van de vervolgens voor gemeenten verhoogde bijdragen (dhr. De Valk, HBB).

  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen te geven:
  1. In te stemmen met het Ontwerp Jaarverslag 2017 van de VRK en;
  a. Akkoord te gaan met het opnemen van een bedrag van 66.000 in een
  bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het
  Generatiepact van de VRK;
  b. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend voordelig jaarresultaat ad
  1.451.131 aan de algemene reserve van de VRK;
  c. Akkoord te gaan met de terugstorting van 1.316.131 op basis van het
  reservebeleid en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op
  basis van de sleutel lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
  d. Akkoord te gaan met het overhevelen van 5.955.669 aan restantkredieten voor
  vervangingsinvesteringen en een bedrag van 3.157.242 voor de verbouwing
  meldkamer over te hevelen naar 2018 cf. specificatie bijlage 4 van het
  Jaarverslag;
  e. Akkoord te gaan met het overhevelen van het restantkrediet voor de investeringen
  ICT meldkamer van 1.005.422 naar 2018;
  f. Akkoord te gaan met het goedkeuren door het AB (i.v.m. de rechtmatigheid) van
  de in de jaarrekening verantwoorde overschrijdingen door het AB.
  2. De VRK overeenkomstig te berichten;
  3. Het over 2017 terug te ontvangen bedrag van 48.668 te verwerken in de Voorjaarsnota
  2018.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerp Programmabegroting 2019 VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK) heeft de Ontwerp Programmabegroting 2019 toegezonden om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De zienswijze moet uiterlijk 5 juni 2018 aangegeven worden zodat het Algemeen Bestuur van de VRK op 9 juli 2018 de zienswijze kan betrekken bij de vaststelling van de programmabegroting 2019. Het betreft een reel sluitende meerjarenbegroting die door nominale ontwikkelingen wel flink gestegen is. Voor Heemstede betreft het een stijging van
  123.000. In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt een compensatie voor loon- en prijsstijging opgenomen. Het bedrag zal bekend worden gemaakt in de meicirculaire 2018.

  Besluit B & W
  De raad voor te stellen de volgende zienswijzen aan te geven:
  1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en;
  a. Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het
  meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en de daarbij behorende kredieten (zie bijlage
  4.6 programmabegroting);
  b. Akkoord te gaan met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven
  2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk
  inkoopvolume en efficint inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort
  investeringen gebeurt over meerdere jaren;
  c. Akkoord te gaan met het verlenen van een mandaat aan de directie van de VRK voor
  het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal 3,5 miljoen;
  d. Akkoord te gaan met de drie nieuwe beleidsvoorstellen;
  i. Extra middelen tot een bedrag van 85.000 om de stijgende vraag naar
  gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen
  (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet).
  ii. Seksuele gezondheid op scholen 67.000.
  iii. Versterkt beleid brandweerofficieren 80.000.
  f. Akkoord te gaan met de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK.
  De stijging gemeentelijke bijdrage bedraagt 943.000 (zie paragraaf 3.3
  programmabegroting voor toelichting en effect gemeente);
  2. De raad voor te stellen de VRK overeenkomstig te berichten;
  3. De raad voor te stellen de gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK te verwerken in de Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede. Het betreft een bedrag van 19.000;
  4. Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 juni 2018.
  Toezegging: De burgemeester komt met een voorstel/verslag (inclusief een terugblik, om welke zorg het gaat en hoeveel mensen het betreft) over de nazorg van ex-gedetineerden in Heemstede, aangezien Heemstede niet meedoet aan de vrijwillige nazorg van de VRK (dhr. De Zeeuw, GL en mw. De Wit, CDA).

  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen aan te geven:
  1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 en;
  a. Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het
  meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en de daarbij behorende kredieten (zie bijlage
  4.6 programmabegroting);
  b. Akkoord te gaan met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven
  2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk
  inkoopvolume en efficint inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort
  investeringen gebeurt over meerdere jaren;
  c. Akkoord te gaan met het verlenen van een mandaat aan de directie van de VRK voor
  het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal 3,5 miljoen;
  d. Akkoord te gaan met de drie nieuwe beleidsvoorstellen;
  i. Extra middelen tot een bedrag van 85.000 om de stijgende vraag naar
  gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen
  (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet).
  ii. Seksuele gezondheid op scholen 67.000.
  iii. Versterkt beleid brandweerofficieren 80.000.
  f. Akkoord te gaan met de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK.
  De stijging gemeentelijke bijdrage bedraagt 943.000 (zie paragraaf 3.3
  programmabegroting voor toelichting en effect gemeente);
  2. De VRK overeenkomstig te berichten;
  3. De gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2018 van de VRK te verwerken in de
  Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Heemstede. Het betreft een bedrag van
  19.000.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) en live uitzenden

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De fractievoorzitters hebben verzocht een raadsvoorstel voor een raadsinformatiesysteem met live video uitzenden voor te bereiden. Het faciliteren van een raadsinformatiesysteem vere ist een meervoudige onderhandse aanbesteding. Een raadswerkgroep heeft de aanbesteding voorbereid.
  Resultaat Commissie
  De meerderheid van de commissie (HBB, VVD, CDA) heeft een voorkeur voor scenario 1: het aanbesteden van een RIS inclusief live uitzenden. De fractie van D66 is verdeeld, scenario 1 en 2. GL wil nadenken over de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding. PvdA is voor scenario 2.
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 28 juni 2018. Het originele voorstel (RIS inclusief live uitzenen) zal in de raadsvergadering van 28 juni besproken worden.

  Besluit Raad
  besluit:
  Vast te stellen de uitgangspuntennota Raadsinformatie Systeem met live uitzending gemeente Heemstede en het programma van eisen en wensen
  Geheimhouding op te leggen op de uitgangspuntennota met kenmerk 703895 op grond van Art 25 Gw lid 1, vanwege bescherming van de economische en financile belangen van de gemeente zoals genoemd in Art 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 9. Wat verder ter tafel komt