Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 31 mei 2018

 2. Vragenuur

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Wegsleepverordening Heemstede 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Vanwege het faillissement van het vorige opslag- en sleepbedrijf moet de verordening worden aangepast om de bewaarlocatie aan te wijzen. De nieuwe locatie is het terrein van Smits Kraan- en Sleepbedrijf BV te Haarlem. Zij gaan tevens het wegslepen verzorgen waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Wegsleepverordening Heemstede 2018 vast te stellen;
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de
  raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Via de agendacie rechtstreeks geagendeerd in de raadsvergadering van 31 mei 2018
  Concept besluit Raad
  Arial;De Wegsleepverordening Heemstede 2018 vast te stellen.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bepaalt dat gemeenten de verplichting hebben om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. De FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. In dit voorstel wordt het college, de burgemeester en de raad gevraagd een FG aan te wijzen.


  Besluit B & W
  Besluit B&W:
  1.    Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2.    De Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen als toezichthouder in de zin van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
  3.    De raad voor te stellen mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A-stuk).

  Besluit burgemeester:
  Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Besluit Raad
  Mevrouw U.M. Bouw- Althuisius met ingang van 25 mei 2018 aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 5. Herbenoemen burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Vanwege het aflopen van de huidige benoemingstermijn van het burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede, dient de benoemingstermijn van het burgerlid te worden verlengd.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen om per 1 juni 2018 mevrouw B. de Werd- van Herpen te herbenoemen als burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1 juni 2021.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Via de agendacommissie rechtstreeks geagendeerd in de raadsvergadering van 31 mei 2018
  Concept besluit Raad
  Per 1 juni 2018 te herbenoemen als burgerlid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede mevrouw B. de Werd-van Herpen.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Benoemen interne leden rekenkamercommissie Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van de raadsleden van der Heijden, Jagtenberg en Schul automatisch vervallen.
  Voorgesteld wordt hen te herbenoemen voor de duur van het lopende onderzoek.
  Concept besluit Raad
  De raadsleden mw T.J.G. van der Heijden, mw L.F. Jagtenberg en mw Y.E.G.M.M. Schul te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie Heemstede voor de duur van het lopende onderzoek.
 7. Benoemen wethouders

 8. Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De fractievoorzitter van GroenLinks verzoekt de raad aan mw N.F. Mulder ontheffing te verlenen van het ingezetenschap van de gemeente Heemstede (woonplaatsvereiste) ten behoeve van haar beoogde benoeming als wethouder.
  De raad is bevoegd ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar. De ontheffing kan jaarlijks door de raad worden verlengd.
  Concept besluit Raad
  Aan mw N.F. Mulder ontheffing te verlenen van het ingezetenschap voor wethouders voor de duur van één jaar (tot 31 mei 2019).
 9. Beëdigen wethouders

 10. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden

 11. Benoemingen in raadscommissies

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Na de benoeming van twee raadsleden tot wethouder zijn twee nieuwe raadsleden bedigd en is de positie van plv raadsvoorzitter open. De raad benoemt de nieuwe leden in raadscommissies en benoemt een nieuwe plv raadsvoorzitter.
  Ook worden vaste voorzitters en plv voorzitters van de raadscommissies benoemd.
 12. Wat verder ter tafel komt