Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 26 april 2018

 2. Vragenuur

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en Bosch

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 24 november 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor de bouw van een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch. De gewenste bebouwing is in strijd met het bestemmingsplan "Woonwijken zuidoost". Om het initiatief mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden verleend voor de activiteiten afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en kappen van bomen. Het bevoegd gezag hiervoor is het college van burgemeester en wethouders.
  In 2015 heeft SEIN voor dit bouwplan al een principeverzoek ingediend. Naar aanleiding hiervan hebben burgemeester en wethouders -gehoord de commissie Ruimte- geconcludeerd dat zij positief tegenover het initiatief van SEIN staan en dat verder kan worden gewerkt aan een inpassing van de door SEIN gewenste bebouwing. Daarbij moet zorgvuldig worden gekeken naar de landschappelijke kwaliteit van Meer en Bosch.
  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning alleen verlenen als door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. Voordat een verklaring kan worden afgegeven dient de raad deze eerst in ontwerp vast te stellen, ter inzage te leggen en de gelegenheid te bieden naar aanleiding van het ontwerp zienswijzen in te dienen. Omdat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het initiatief af te geven.

  Besluit B & W
  1. De gemeenteraad voor te stellen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de bouw van een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch
  af te geven;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Wethouder Hooij onthoudt zich van stemming


  Resultaat Commissie
  De wethouder wordt gevraagd om in de raad nog een toelichting te geven over de status van het Masterplan en het verschil tussen de Visie en het Masterplan.
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 26 april 2018.  NB: besluit is aangevuld nav de bespreking in de cie RUI met een tweede beslispunt door B&W op 24 april 2018.
  Besluit Raad
  besluit:
  1. de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de bouw van een polikliniek op het terrein van Meer en Bosch af te geven;
  2. vast te stellen dat de onder 1. genoemde ontwerp-verklaring van geen bedenkingen geen betrekking heeft op het Globaal masterplan 2018 met daarin de toekomstige invulling van het zuidoostelijk deel van Meer en Bosch, gelegen tussen de waterpartij en de Meer en Boschlaan;

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorziening Wegen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorstellen worden gedaan in verband met het groot onderhoud aan de wegen en de jaarlijkse storting in de Voorziening wegen.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de storting in de voorziening wegen in de begroting 2018 van 917.282 te verlagen met 241.679;
  2.    De raad voor te stellen hiervoor in de plaats een structureel budget voor klein onderhoud wegen van 80.000 op te nemen onder het subtaakveld wegen en de urentoerekening van de afdelingen VOR en UOR voor in totaal 161.679 voortaan direct ten laste te brengen van het subtaakveld wegen in plaats van de voorziening wegen;
  3.    De raad voor te stellen dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De raad voor te stellen de jaarlijkse storting in de Voorziening wegen, met ingang van de begroting 2019 verder te verlagen tot een bedrag van 590.000 en kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren;
  5.    Kennis te nemen van het onderhoudsplan wegen 2018.
  6.    Dit collegebesluit voor te leggen aan de Commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 april 2018.

  Besluit Raad
  1.    De storting in de voorziening wegen in de begroting 2018 van 917.282 te verlagen met 241.679;
  2.    Hiervoor in de plaats een structureel budget voor klein onderhoud wegen van 80.000 op te nemen onder het subtaakveld wegen en de urentoerekening van de afdelingen VOR en UOR voor in totaal 161.679 voortaan direct ten laste te brengen van het subtaakveld wegen in plaats van de voorziening wegen;
  3.    Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De jaarlijkse storting in de Voorziening wegen, met ingang van de begroting 2019 verder te verlagen tot een bedrag van 590.000 en kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt de storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen bij te stellen en er worden voorstellen gedaan in verband met het onderhoud aan bruggen en beschoeiingen.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de storting in de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen van 167.175 in de begroting 2018 te verlagen met 8.000;
  2.    De raad voor te stellen een budget voor dagelijks onderhoud, inspectie en onderzoek van 8.000 structureel in de exploitatie op te nemen onder het subtaakveld bruggen en landhoofden;
  3.    De raad voor te stellen dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De raad voor te stellen de jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen met ingang van 2019 naar beneden bij te stellen tot 150.000 en kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren.
  5.    In te stemmen met het onderhoudsplan voor 2018.
  6.    Dit collegebesluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 april 2018.

  Besluit Raad
  1.    De storting in de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen van 167.175 in de begroting 2018 te verlagen met 8.000;
  2.    Een budget voor dagelijks onderhoud, inspectie en onderzoek van 8.000 met ingang van 2017 structureel in de exploitatie op te nemen onder het subtaakveld bruggen en landhoofden;
  3.    Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen met ingang van 2019 naar beneden bij te stellen tot 150.000;
  5.     Kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren.


 6. Belofte fractieassistent

 7. Lijst van Ingekomen Stukken raadsvergadering 26 april 2018

 8. Wat verder ter tafel komt

 9. Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018