Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06CS-Bruikleenovereenkomst personenbus

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In uw vergadering van 17 oktober 2017 hebt u besloten mede ten behoeve van de kanteling binnen het sociale domein per 2018 over te gaan tot aanschaf van een voor de doelgroep aangepaste personenbus. Deze doelgroep bestaat primair uit senioren die naar en van de gekantelde dagbesteding en dagopvang in Heemstede worden vervoerd. De betreffende personenbus wordt op 1 mei 2018 geleverd. Ten behoeve van de daadwerkelijke inzet wordt u voorgesteld de bus via een overeenkomst in bruikleen te geven aan de Stichting WIJ Heemstede.

  Besluit B & W
  ·    De personenbus met kenteken SG-844-H in bruikleen te geven aan de Stichting WIJ Heemstede en hiervoor over te gaan tot ondertekening van bijgevoegde overeenkomst.
  ·    Dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Commissie Samenleving (C-stuk)

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Memo Stand van Zaken Manpadslaangebied (april 2018)

  Bijlagen
  1. kenmerk: 699189 onderwerp: memo Stand van zaken Manpadslaangebied
  2. kenmerk: 703845 onderwerp: Memo Stand van Zaken Manpadslaangebied (april 2018)
  3. kenmerk: 703675 onderwerp: Chronologisch overzicht project Manpadslaangebied april 2018
  4. kenmerk: 681348 onderwerp: offerte / plan van aanpak Manpadslaangebied Heemstede (15 september 2016) adviesbureau Rho, Delftseplein 27b 3013 AA Rotterdam
  5. kenmerk: 691243 onderwerp: rapportage Het groene casco van het Manpadslaangebied, Adviesbureau Rho 29 mei 2017
  6. kenmerk: 695225 onderwerp: Procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied, Rho 14 september 2017
  7. kenmerk: 696740 onderwerp: gewijzigd procesvoorstel stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied, Rho 27 oktober 2017
  8. kenmerk: 701755 onderwerp: Manpadslaangebied - verslag gesprek 19 februari 2018 met Parck Manpad I + II en Synchroon
  9. kenmerk: 702672 onderwerp: verslag gesprek 23 mei 2018 met stichtingen HVHB, Huis te Manpad, Manpadslaangebied
  10. kenmerk: 697403 onderwerp: brochure Natuurpark Manpadslaan
  11. kenmerk: 704726 onderwerp: GEANONIMISEERD Verslag gesprek 22 februari 2018 met bewoners/gesbruikers Herenweg en hoek Manpadslaan
  12. kenmerk: 704727 onderwerp: GEANONIMISEERD beknopt verslag gesprekken wethouder Nieuwland met bewoners Rivierenwijk, Herenweg en Manpadslaan (10 maart 2018)
  13. kenmerk: 698891 onderwerp: 01CR-Stand van zaken Manpadslaangebied
  14. kenmerk: 681184 onderwerp: 11BR-Plan van aanpak project Manpadslaangebied (oktober 2016)
  15. kenmerk: 684099 onderwerp: 11AR-Financiering uitvoering plan van aanpak Manpadslaangebied
  16. kenmerk: 690962 onderwerp: Manpadslaangebied; het groene casco en dekkingsmodellen
  17. kenmerk: 695130 onderwerp: 10BR-Procesvoorstel Manpadslaangebied
  18. kenmerk: 696664 onderwerp: Procesvoorstel Manpadslaangebied
  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het participatietraject vanwege de Stedenbouwkundige Verkenningen Manpadslaangebied is doorlopen. Voorgesteld wordt een stand van zaken document aan de gemeenteraad toe te zenden.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met de memo Stand van Zaken Manpadslaangebied (1 mei 2018);
  2.    Het besluit ter kennisname te brengen aan de commissie Ruimte (C-stuk).

 3. Irislaan 29, bezwaren tegen omgevingsvergunning verhogen aanbouw

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Wij stellen voor de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het verhogen van een aanbouw op het perceel Irislaan 29 ongegrond te verklaren, het besluit explicieter en nader te motiveren en het bestreden besluit in stand te laten. Dit is overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaarschriften. Bezwaarden voeren met name vermindering van uitzicht en zonlicht in de tuin aan. De commissie voor bezwaarschriften heeft geadviseerd beter inzichtelijk te maken dat geen sprake is van onevenredige aantasting van de leefomgeving bij verhoging van de aanbouw. Wij hebben dit inzichtelijk gemaakt met een bezonningsdiagram.

  Besluit B & W
  1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
  3. Het besluit explicieter en nader te motiveren;
  4. Het bestreden besluit in stand te laten.