Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 11 april 2018

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorziening Wegen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorstellen worden gedaan in verband met het groot onderhoud aan de wegen en de jaarlijkse storting in de Voorziening wegen.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de storting in de voorziening wegen in de begroting 2018 van 917.282 te verlagen met 241.679;
  2.    De raad voor te stellen hiervoor in de plaats een structureel budget voor klein onderhoud wegen van 80.000 op te nemen onder het subtaakveld wegen en de urentoerekening van de afdelingen VOR en UOR voor in totaal 161.679 voortaan direct ten laste te brengen van het subtaakveld wegen in plaats van de voorziening wegen;
  3.    De raad voor te stellen dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De raad voor te stellen de jaarlijkse storting in de Voorziening wegen, met ingang van de begroting 2019 verder te verlagen tot een bedrag van 590.000 en kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren;
  5.    Kennis te nemen van het onderhoudsplan wegen 2018.
  6.    Dit collegebesluit voor te leggen aan de Commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 april 2018.

  Besluit Raad
  1.    De storting in de voorziening wegen in de begroting 2018 van 917.282 te verlagen met 241.679;
  2.    Hiervoor in de plaats een structureel budget voor klein onderhoud wegen van 80.000 op te nemen onder het subtaakveld wegen en de urentoerekening van de afdelingen VOR en UOR voor in totaal 161.679 voortaan direct ten laste te brengen van het subtaakveld wegen in plaats van de voorziening wegen;
  3.    Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De jaarlijkse storting in de Voorziening wegen, met ingang van de begroting 2019 verder te verlagen tot een bedrag van 590.000 en kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt de storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen bij te stellen en er worden voorstellen gedaan in verband met het onderhoud aan bruggen en beschoeiingen.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de storting in de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen van 167.175 in de begroting 2018 te verlagen met 8.000;
  2.    De raad voor te stellen een budget voor dagelijks onderhoud, inspectie en onderzoek van 8.000 structureel in de exploitatie op te nemen onder het subtaakveld bruggen en landhoofden;
  3.    De raad voor te stellen dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De raad voor te stellen de jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen met ingang van 2019 naar beneden bij te stellen tot 150.000 en kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren.
  5.    In te stemmen met het onderhoudsplan voor 2018.
  6.    Dit collegebesluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 april 2018.

  Besluit Raad
  1.    De storting in de voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen van 167.175 in de begroting 2018 te verlagen met 8.000;
  2.    Een budget voor dagelijks onderhoud, inspectie en onderzoek van 8.000 met ingang van 2017 structureel in de exploitatie op te nemen onder het subtaakveld bruggen en landhoofden;
  3.    Dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018;
  4.    De jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud bruggen en beschoeiingen met ingang van 2019 naar beneden bij te stellen tot 150.000;
  5.     Kennis te nemen van de stand van de Voorziening en de ontwikkeling hiervan in de komende jaren.


 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04BR-Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022, voornemen tot vrijgave voor inspraak

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het Beleidsplan Openbare Verlichting is voor de planperiode 2018-2022 in concept opgesteld. Voorgesteld wordt dit concept-plan ter inspraak vrij te geven.
  Besluit B & W
  1. Het voornemen uit te spreken het concept-Beleidsplan Openbare Verlichting vrij te geven voor inspraak.
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De meerderheid van de commissie (VVD, CDA, GL en PvdA) is akkoord met het voorgestelde voorkeursscenario van het college: 2A, het verwerken van de extra vervangingsslag in vijf jaar. D66 heeft een lichte voorkeur voor variant 2B (twee jaar), maar gaat akkoord met scenario 2A (vijf jaar).
  HBB is voor scenario 2B, het verwerken van de extra vervangingsslag in twee jaar.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04BR-Verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA Convenant zijn namens de MRA Regiegroep de MRA jaarrekening 2017, inclusief bestedingsvoorstel, en de globale MRA begroting 2019 aangeboden aan de 36 MRA partners met het verzoek een zienswijze op deze stukken te geven. Eén van de voorstellen is om het positieve resultaat van 2017 van 1,1 miljoen toe te voegen aan het MRA budget 2018.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorgelegde MRA-voorstel en de globale MRA begroting 2019.

  Besluit B & W
  1.    Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2017
  2.    Kennis te nemen van de Stoplichtenrapportage acties MRA Agenda
  3.    In te stemmen met het toevoegen aan het MRA Budget 2018 van het voordelig MRA Resultaat 2017 van 1,1 miljoen, conform de afspraken uit het MRA Convenant, en hierop de zienswijze 'geen bezwaar' af te geven.
  4.    In te stemmen met de globale MRA Begroting 2019, hierop de zienswijze 'geen bezwaar' af te geven.
  5.    Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Vanuit de commissie wordt er gevraagd om een eerdere evaluatie en een grotere raadsbetrokkenheid. Tevens wordt er verzocht bij een volgende keer als er geld overblijft de raad eerder te informeren, zodat mogelijk een korting van de bijdrage per deelnemer bereikt kan worden.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het voorstel van het college en de bijbehorende kanttekeningen. De opmerkingen van de commissie worden meegenomen.
  Toezegging: de wethouder denkt na over wat er gecommuniceerd kan worden over de wijze van evalueren en komt hiermee terug naar de commissie.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04CM-Uitkomsten burgeronderzoek Waarstaatjegemeente najaar 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het najaar van 2017 is het burgeronderzoek Waarstaatjegemeente in Heemstede uitgevoerd. Binnen dit onderzoek geven inwoners rapportcijfers voor allerlei aspecten binnen de gemeente. Het volledige rapport is als bijlage toegevoegd.

  Besluit B & W
  1.    Kennisnemen van de uitkomsten Waarstaatjegemeente 2017;
  2.    Uitkomsten Waarstaatjegemeente 2017 ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).


  Resultaat Commissie
  De heer Struijf stelt de kernvraag:
  ·    Hoe waardeert het college de uitkomsten van het onderzoek in zijn algemeenheid? En meer specifiek hoe verklaart het college de daling van de beoordeling over het handhaven van regels door de gemeente (was 6,5 nu 5,9)?
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

 8. Wat verder ter tafel komt