Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Spreekrecht over bezuinigingsvoorstellen in meerjarenbegroting 2013

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel heeft betrekking op de begroting voor het jaar 2013, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2014-2016. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2013).
  Besluit B & W
  De raad wordt voorgesteld:
  - de programmabegroting 2013 op basis van lasten en baten per programma met betrekking tot de jaarschijf 2013 met inbegrip van het bijbehorende dekkingsplan voor de jaarschijf 2013 vast te stellen;
  - de kredieten voor de jaarschijf 2013 conform punt A uit de bijlage 5 "overzicht kredieten 2013" en de voorbereidingskredieten conform punt B uit de bijlage "overzicht kredieten 2013" beschikbaar te stellen;
  - kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2014-2016.
  Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Besluit Raad
  Amendement 'Minder bezuinigen'
  De raad besluit:
  ·    De jaarschijf 2013 van de begroting 2013 te wijzigen zoals is aangegeven in de kolom 2013 onder het kopje 'amendement' en kennis te nemen van de gevolgen van het amendement voor de meerjarenbegroting 2014 - 2016.

  Amendement Financiering nota duurzaamheid 'samenwerken en verbinden'
  De raad besluit:
  ·    Een krediet van 325.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Nota Duurzaamheid 'Samenwerken en verbinden', ten laste van de algemene reserve d.m.v. budgetreservering;
  De raad op de hoogte te houden van de uitgaven en terugverdienmodellen

  Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016
  De raad besluit:
  ·    de geamendeerde programmabegroting 2013 op basis van lasten en baten per programma met betrekking tot de jaarschijf 2013 met inbegrip van het bijbehorende dekkingsplan voor de jaarschijf 2013 vast te stellen;
  ·    de geamendeerde kredieten voor de jaarschijf 2013 conform punt A uit de bijlage 5 "overzicht kredieten 2013" en de voorbereidingskredieten conform punt B uit de bijlage "overzicht kredieten 2013" beschikbaar te stellen;
  ·    kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2014-2016, inclusief de effecten van de amendementen op de meerjarenbegroting 2014-2016.

 3. Besluitenlijst cie MID 10 oktober 2012, agendapunt spreekrecht