Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. Meerjarenplanbeleidsplan 2013-2014 Politie-eenheid Noord-Holland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Per 1-1-2013 gaat de nieuwe politiewet in. De politieregio Kennemerland zal samen met Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland opgaan in de politie-eenheid Noord-Holland. De nieuwe wet schrijft voor dat de eenheid een meerjarenbeleidsplan opstelt dat aan de gemeenteraden wordt voorgelegd zodat zij gehoord kan worden voordat het definitieve plan door burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie wordt vastgesteld.


  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het meerjarenbeleidsplan.
  2. Het meerjarenbeleidsplan door te sturen naar de Commissie Middelen om deze in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  In aanwezigheid teamchef Kennemerkust.

  De voorzitter concludeert dat de commissie positief staat tegenover dit ambitieuze plan.
 2. Gedenkteken joodse Heemsteedse slachtoffers in WO II

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Naar aanleiding van de dodenherdenking op 4 mei in 2011 en 2012 is de gemeente verzocht een gedenkteken voor de Joodse slachtoffers uit Heemstede in de Tweede Wereldoorlog te realiseren bij het monument op de Vrijheidsdreef. Het college van B&W wil aan deze wens tegemoet komen. Een (op te richten) stichting wordt verantwoordelijk voor de realisering van het gedenkteken. Het streven is het Joodse monument voor 4 mei 2013 te realiseren.

  Besluit B & W
  1. uit te spreken positief te staan tegenover realisering van een gedenkteken bij het algemene monument op de Vrijheidsdreef voor de Joodse Heemsteedse slachtoffers in WO II;
  2. na realisering van het monument de zorgplicht en het onderhoud op zich te nemen;
  3. een bijdrage van 1000 beschikbaar te stellen ter ondersteuning van realisatie;
  4. dit besluit voor advies voor te leggen aan de commissie Middelen (B-stuk)
  Resultaat Commissie
  De voorzitter concludeert dat de verdere realisering aan de wijsheid van het College kan worden overgelaten.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10BM-Concept voorstel Verordening openbaar water Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgelegd wordt een gewijzigd concept voor een nieuwe Verordening openbaar water Heemstede. Hierin zijn de regels opgenomen voor het nieuwe ligplaatsenbeleid in Heemstede.
  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de concept Verordening openbaar water Heemstede en deze, na kkoord van de commissie Middelen, vrij te geven voor inspraak;
  2. De commissie Middelen in de gelegenheid te stellen haar zienswijzen te geven over het voorstel (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  De voorzitter concludeert dat de hele commissie, behoudens GL, vindt dat de verordening in de inspraak kan worden gebracht.
  De voorzitter concludeert dat discussie is gevoerd over kostendekkendheid vs winstgevendheid van de tarieven. De meerderheid van VVD, D66 en CDA is voor de optie van kostendekkendheid.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Najaarsnota 2012

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2012. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de autonome financile mutaties), 3 (de bijsturingmaatregelen) en 4 (de nieuwe investeringen 2012) resulteren in een begrotingswijziging 2012.
  Besluit B & W
  1. De raad voorstellen in te stemmen met de najaarsnota 2012 en de begroting 2012 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de autonome financile mutaties), 3 (de bijsturingmaatregelen) en 4 (de nieuwe investeringen 2012).
  2. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Bespreekpunt in de raad.
  HBB, PvdA en GL overwegen amendement voor kerstpaketten voor het personeel.
  En GL wil nader discussieren over het peuterspeelzaalwerk.
  Besluit Raad
  In te stemmen met de najaarsnota 2012 en de begroting 2012 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de autonome financile mutaties), 3 (de bijsturingmaatregelen) en 4 (de nieuwe investeringen 2012).

  Voorstel aangenomen met 19 stemmen voor en 2 tegen. De fractie van GL stemde tegen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Beschikbaar stellen krediet ad. € 140.000 voor verbouwing zolder oudbouw raadhuis

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Heemstede heeft, bij collegebesluit van 8 mei 2012, een offerte uitgebracht voor de huisvesting van Stichting RIJK (het regionale inkoopbureau; hierna RIJK) in het raadhuis van Heemstede. Op 25 mei 2012 heeft het beoordelingscomite 'huisvesting RIJK' van het inkoopbureau laten weten dat uit de offertes van de gemeenten Haarlemmerliede c.s., Beverwijk en Heemstede is gekozen voor de offerte van de gemeente Heemstede. In de periode van 1 april 2013 - 1 april 2017 zal het inkoopbureau gehuisvest zijn in Heemstede. Vanwege de komst van RIJK naar Heemstede zal de zolder in de oudbouw omgebouwd moeten worden tot multifunctionele ruimte omdat er onvoldoende vergaderruimte beschikbaar is om alle RIJK medewerkers (circa 25-30) op de donderdagen te kunnen huisvesten in het Heemsteedse raadhuis. De verbouwingskosten ( 140.000 investering, jaarlast 12.600) kunnen ruimschoots gedekt worden uit de jaarlijkse huurpenningen ad. 55.000 per jaar (excl. btw). Aan de raad wordt voorgesteld om een krediet van 140.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de zolder in de oudbouw van het raadhuis. De netto baten vanwege de komst van RIJK naar Heemstede ( 55.000 minus 12.600) zullen worden toegevoegd aan de algemene middelen ter dekking van het tekort op de (meerjaren)begroting.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen om een krediet van 140.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de zolder in de oudbouw van het raadhuis.
  2. Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Hamerstuk
  Besluit Raad
  Een krediet van 140.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de zolder in de oudbouw van het raadhuis.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10CM-Veiligheidsmonitor 2011, Rapportage

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De veiligheidsmonitor 2011 is in Heemstede uitgevoerd. Het veldwerk en de rapportage zijn verzorgd door I&O Research. De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem heeft voor Heemstede en een aantal andere gemeenten in Kennemerland als cordinator en aanspreekpunt gefungeerd richting dit onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zijn vergeleken met landelijke en regionale cijfers. Ook wordt er een vergelijking getrokken met zogenaamde referentiegemeenten. Dit zijn de zes gemeenten uit de regio Kennemerland die ook hebben meegedaan aan de veiligheidsmonitor. Heemstede scoort op veel punten hoger dan het gemiddelde beeld voor Nederland voor wat betreft de ervaren leefbaarheid van buurten. De aard van de ervaren buurtproblemen komt overeen met het landelijke beeld. De positieve cijfers voor leefbaarheid en buurtproblemen vertalen zich ook in betrekkelijk gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens. Heemstede onderscheidt zich verder van de regio door relatief weinig respectloos gedrag in de openbare ruimte.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de rapportage van de Veiligheidsmonitor 2011
  2. Bevindingen te betrekken bij het aanpassen van het beleid en het stellen van prioriteiten.
  3. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de Commissie (C-stuk).
 7. Zaaksysteem gebruiken voor digitale dienstverlening, omgevingsvergunning en interne meldingen ICT

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Een zaaksysteem geeft ondersteuning voor goede dienstverlening en efficinter werken. Een zaaksysteem zorgt ervoor dat aanvragen en meldingen van burgers en bedrijven via alle kanalen (post, fysieke balie, internet en telefoon) snel en op een correcte manier worden afgehandeld. Waarbij op ieder gewenst moment voor klant en medewerker de status van de aanvraag inzichtelijk is, vanaf de intake via de verschillende kanalen, afhandeling van de vakspecialistische processen, tot beantwoording naar de burger en publicatie op de website. Naast deze ontwikkeling van zaakgericht werken zijn de hoge kosten van koppelingen en het beheer van de vakgerichte applicaties aanleiding geweest om de huidige inrichting van onze informatiesystemen kritisch te bekijken. Onderzocht is of het huidige Document Management Systeem "Verseon" omgevormd kan worden tot een zaaksysteem. Hiervoor moet informatie over zaken uitgewisseld worden tussen de verschillende, ingebruikzijnde vakapplicaties en Verseon. De kosten voor dergelijke koppelingen zijn echter (te) hoog en het gebruiksgemak blijft beperkt en omslachtig. Daarom is onderzocht of overgegaan kan worden op een zaaksysteem, waarbij:
  · Medewerkers en leidinggevenden beter zicht hebben op de kwaliteit en doorlooptijd van zaken, werkdruk en verdeling van het werk;
  · Er beter gestuurd kan worden op de kwaliteit van de dienstverlening;
  · Het aantal systemen sterk verminderd kan worden, zodat een besparing op applicatiekosten en systeembeheerwerkzaamheden gerealiseerd kan worden.

  Hiervoor is afgelopen jaar uitvoerig marktonderzoek gedaan naar verschillende zaaksystemen. Uit dit onderzoek is één zaaksysteem (Mozard) als meest volwaardig en uitgebreid systeem naar boven gekomen. Afgelopen maanden is dit in een testopstelling bij de gemeente uitvoerig bekeken en positief beoordeeld. Dit zaaksysteem kan op korte termijn drie applicaties vervangen: voor de digitale dienstverlening, voor de omgevingsvergunning en voor de interne helpdesk (ICT) meldingen. Na een jaar kan dit zaaksysteem wellicht ook het Document Management Systeem vervangen.
  Besluit B & W
  1. Het zaaksysteem Mozard in gebruik nemen voor de digitale dienstverlening, de omgevingsvergunning en interne helpdesk (ICT) meldingen.
  2. Medio 2013 bepalen of het zaaksysteem Mozard voldoet om de belangrijkste functionaliteiten van het huidige Document Management Systeem over te nemen.
  3. Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding te hanteren.
  4. Dit besluit ter informatie versturen naar de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  voldoende besproken
 8. Terugkoppeling uit de VRK

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. Besluitenlijst commissie Middelen 17 oktober 2012