Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 22 februari 2018

 2. Wijziging bebouwde komgrens Wegenverkeerswet Cruquiusweg

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Heemstede wil de bebouwde komgrens op basis van de Wegenverkeerswet op de Cruquiusweg te Heemstede met 192 meter in zuidoostelijke richting verplaatsen. De bebouwde komgrens komt dan te liggen ter hoogte van de nieuwe bebouwing van het woningbouwproject Slottuin. Het wijzigingen van de bebouwde komgrens op basis van de Wegenverkeersweg is een raadsbevoegdheid. Omdat het betreffende wegvak in eigendom en beheer is van de provincie Noord-Holland is afstemming met de provincie hierover noodzakelijk. Deze afstemming vindt plaats maar heeft nog niet tot overeenstemming geleid. Het college en de raad zijn van mening dat de kwestie te lang loopt en willen daarom gebruik maken van de raadsbevoegdheid om de komgrens te wijzigen.


  Besluit B & W
  Aan de gemeenteraad voor te stellen de bebouwde komgrens op basis van de Wegenverkeerswet op de Cruquiusweg met 192 meter in zuidoostelijke richting te verplaatsen.  Besluit Raad
  De bebouwde komgrens op basis van de Wegenverkeerswet op de Cruquiusweg 192 meter in zuidoostelijke richting te verplaatsen.

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Restauratie grafkapel Van Vollenhoven Algemene begraafplaats

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Restauratie van de grafkapel is dringend noodzakelijk om dit gemeentelijk monument voor het nageslacht te behouden én te kunnen herbestemmen. Hiervoor is in 2017 een restauratieplan gemaakt, een omgevingsvergunning verleend én een Provinciale subsidie verleend. Om daadwerkelijk met de restauratie te kunnen starten is een krediet noodzakelijk.

  Na de restauratie wordt de grafkapel geschikt gemaakt als opbaarruimte en door een derde partij gexploiteerd. Andere uitvaartondernemers kunnen die opbaarruimte ook gebruiken.

  Besluit B & W
  1.    Na restauratie in te stemmen met het gebruik van de grafkapel Van Vollenhoven als opbaarruimte;
  2.    De raad voor te stellen in te stemmen met de restauratie en de aanpassingen ten behoeve van de exploitatie van de grafkapel Van Vollenhoven en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 270.000,- met een jaarlijkse kapitaallast van 7.510,- De afschrijving betreft een periode van 40 jaar;
  3.    De raad voor te stellen de kapitaallasten van dit krediet ten laste van de gemeentelijke begroting te brengen omdat geen dekking mogelijk is uit de exploitatie van de begraafplaats;
  4.    De raad voor te stellen de last die ontstaat door de éénmalige gemaakte kosten van 28.000,- om het gebouw te kunnen exploiteren op te nemen in een toekomstige overeenkomst voor het gebruik van de grafkapel als opbaarruimte en deze bijdrage als gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten in te zetten;
  5.    Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Dhr. M. de Bruijn spreekt in.

  Conclusie voorzitter: op verzoek van GroenLinks een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 22 februari 2018.
  Besluit Raad
  1.    In te stemmen met de restauratie en de aanpassingen ten behoeve van de exploitatie van de grafkapel Van Vollenhoven en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 270.000,- met een jaarlijkse kapitaallast van 7.510,- . De afschrijving betreft een periode van 40 jaar;
  2.    De kapitaallasten van dit krediet ten laste van de gemeentelijke begroting te brengen omdat geen dekking mogelijk is uit de exploitatie van de begraafplaats;
  3.    De last die ontstaat door de éénmalig gemaakte kosten 28.000,- om het gebouw te kunnen exploiteren op te nemen in een toekomstige overeenkomst voor het gebruik van de grafkapel als opbaarruimte en deze bijdrage als gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten in te zetten.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Wijzigen Reglement van Orde van de gemeenteraad tbv integriteitstoets wethouders voorafgaand aan benoeming

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Na de verkiezingen van 21 maart 2018 wordt een nieuw college geformeerd. De raad heeft de wens om de integriteit van kandidaat-wethouders te toetsen voor benoeming. De werkwijze daarvoor wordt vastgelegd in deze aanvulling op het Reglement van orde van de Gemeenteraad
  Besluit Raad
  besluit:
  Het Besluit wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de gemeenteraad van Heemstede vast te stellen.

  Een bedrag van €€ 3500,- voor het onderzoek te verwerken in de Voorjaarsnota 2018.


  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Reslutaat behandeling commissie Middelen 7 februari 2018
  Mw. Ulrike Bouw, functionaris gegevensbescherming, geeft een presentatie over de algemene verordeningen gegevensbescherming en privacybescherming.
  Mw. Marielyse Roos, dhr. Michael Schnackens, dhr. Henk Schel, raadsleden in Bloemendaal, schuiven aan voor de presentatie.

  De commissie is er tevreden over dat verduidelijkt is welke gegevens worden uitgewisseld, de NAWgegevens en BSN-nummers.
  CDA is er tevreden over dat het gebruik van de gegevens wordt gelogd.
  PvdA is akkoord met het regelen van werkzaamheden in één systeem, maar geeft er de voorkeur aan om de bestanden van de bewoners uit Heemstede en de bewoners uit Bloemendaal te scheiden.
  PvdA stelt de vraag of de reikwijdte van het voorstel tot het gebruik van één systeem en hiermee de consequenties voor de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal in kaart zijn gebracht.

  Conclusie van de voorzitter: Aanpassing verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 gaat als hamerpunt naar de raad.

  D66 en PvdA geven de schrijvers van de overdrachtsnotitie over de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal mee om in voorstellen over samenwerking (op het terrein van bedrijfsvoering), de consequenties van deze voorstellen op de samenwerking in kaart te brengen en te bespreken en niet alleen de efficiencyslag die in de bedrijfsvoering wordt gemaakt te belichten.
  Resultaat behandeling commissie Middelen 13 december 2017
  Technische vragen:
  ·     Is rekening gehouden met de veranderingen AVG op 28 mei 2018?
  ·    Hoe verhoudt deze aanpassing zich tot de nieuwe wetgeving, de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming op 28 mei 2018?
  ·    Een verklaring rondom de tekst op pagina 3, vanaf regel 3.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.
  Toezegging: de technische vragen die gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord voor de raadsvergadering.

  Resultaat behandeling commissie Middelen 22 januari 2018
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Voorafgaand aan de behandeling in de raad worden een aantal vragen beantwoord:
  ·     Wat is het doel van het delen van de gegevens van inwoners van Bloemendaal en Heemstede?
  ·    Duidelijkheid omtrent de verhouding tot AVG, aangezien de wet bescherming persoonsgegevens wordt ingetrokken bij de komst van de AVG.
  ·    Is het scheiden van persoonsgegevens van Bloemendaal en Heemstede mogelijk (d.m.v. labelen van inwoners)?
  ·    Gaat/kan er een gelijktijdige behandeling van deze verordening in Bloemendaal plaatsvinden?


  Besluit Raad

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 6. Proces Manpadslaangebied

 7. Vaststellen overdrachtsdocument ambtelijke samenwerking

 8. AANGENOMEN Motie raadsbreed Duurzaam Spaarnelicht

 9. Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 22 februari 2018

 10. Wat verder ter tafel komt

 11. Besluitenlijst raadsvergadering 22 februari 2018