Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Spreekrecht burgers

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Reslutaat behandeling commissie Middelen 7 februari 2018
  Mw. Ulrike Bouw, functionaris gegevensbescherming, geeft een presentatie over de algemene verordeningen gegevensbescherming en privacybescherming.
  Mw. Marielyse Roos, dhr. Michael Schnackens, dhr. Henk Schel, raadsleden in Bloemendaal, schuiven aan voor de presentatie.

  De commissie is er tevreden over dat verduidelijkt is welke gegevens worden uitgewisseld, de NAWgegevens en BSN-nummers.
  CDA is er tevreden over dat het gebruik van de gegevens wordt gelogd.
  PvdA is akkoord met het regelen van werkzaamheden in één systeem, maar geeft er de voorkeur aan om de bestanden van de bewoners uit Heemstede en de bewoners uit Bloemendaal te scheiden.
  PvdA stelt de vraag of de reikwijdte van het voorstel tot het gebruik van één systeem en hiermee de consequenties voor de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal in kaart zijn gebracht.

  Conclusie van de voorzitter: Aanpassing verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 gaat als hamerpunt naar de raad.

  D66 en PvdA geven de schrijvers van de overdrachtsnotitie over de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal mee om in voorstellen over samenwerking (op het terrein van bedrijfsvoering), de consequenties van deze voorstellen op de samenwerking in kaart te brengen en te bespreken en niet alleen de efficiencyslag die in de bedrijfsvoering wordt gemaakt te belichten.
  Resultaat behandeling commissie Middelen 13 december 2017
  Technische vragen:
  ·     Is rekening gehouden met de veranderingen AVG op 28 mei 2018?
  ·    Hoe verhoudt deze aanpassing zich tot de nieuwe wetgeving, de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming op 28 mei 2018?
  ·    Een verklaring rondom de tekst op pagina 3, vanaf regel 3.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.
  Toezegging: de technische vragen die gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord voor de raadsvergadering.

  Resultaat behandeling commissie Middelen 22 januari 2018
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Voorafgaand aan de behandeling in de raad worden een aantal vragen beantwoord:
  ·     Wat is het doel van het delen van de gegevens van inwoners van Bloemendaal en Heemstede?
  ·    Duidelijkheid omtrent de verhouding tot AVG, aangezien de wet bescherming persoonsgegevens wordt ingetrokken bij de komst van de AVG.
  ·    Is het scheiden van persoonsgegevens van Bloemendaal en Heemstede mogelijk (d.m.v. labelen van inwoners)?
  ·    Gaat/kan er een gelijktijdige behandeling van deze verordening in Bloemendaal plaatsvinden?


  Besluit Raad

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02BM-Uitwerking motie "Een kader voor de kadernota".

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de begrotingsraad van 3 november 2017 is de motie "Een kader voor de kadernota" unaniem aangenomen. Nu wordt de commissie Middelen een zienswijze gevraagd over de uitwerking van deze motie. Deze zienswijze wordt meegenomen bij het opstellen van de eerstvolgende kadernota 2019-2022.
  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de uitwerking van de motie "Een kader van de kadernota";
  2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  PvdA vindt de uitwerking van het programma te gedetailleerd, een kadernota is erop gericht inhoudelijke keuzes te maken en de financile effecten hiervan in beeld te brengen.
  GL vindt ook de uitwerking van het programma te gedetailleerd, een kadernota gaat in op de verschillende beleidsdoelstellingen, in hoeverre deze zijn behaald en of bijsturing gewenst is.
  D66 stelt voor om de kadernota in nieuwe vorm te evalueren.

  Conclusie van de voorzitter: De commissie is akkoord met het voorstel. Met de nieuwe opzet van de kadernota kan de raad meer sturen op hoofdlijnen van beleid en meer richting geven. D66, CDA, GL en HBB gaan akkoord met een evaluatie van de kadernota na besluitvorming in de raad.

  Toezegging wethouder Hooij: De wethouder draagt er zorg voor dat de komende kadernota minder gedetailleerd en van een hoger abstractieniveau is dan het uitgewerkte voorbeeld in het voorstel.
 4. Wat verder ter tafel komt

 5. Lijst van conclusies en toezeggingen cie. MID 7 februari 2018