Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 1 februari 2018

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en stal bij boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van de stichting De Hartekamp Groep voor het bouwen van een stal bij de boerderij en een schuur voor de tuindienst op De Hartekamp (Vossenlaan 2), na sloop van een stal en kassen. Het bouwplan is qua bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan 'Herziening Landgoederen en Groene Gebieden'. Om het initiatief mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden verleend voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. Het bevoegd gezag hiervoor is het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning alleen verlenen indien door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. Omdat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de verklaring van geen bedenkingen voor het initiatief.
  Besluit B & W
  1.    Het voornemen uit te spreken om een omgevingsvergunning te verlenen voor de nieuwbouw van de stal en schuur bij de boerderij van De Hartekamp (nabij Vossenlaan 2), in afwijking van het bestemmingsplan, en hiervoor een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan;
  2..    De raad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen voor het onder 1. genoemde project af te geven.
  3.    Het onder 2. genoemde besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 1 februari 2018. De meerderheid van de commissie (VVD, D66, CDA en GL) is akkoord met het voorstel van het college. HBB is niet akkoord. In de raadsvergadering kan er gestemd worden.

  Besluit Raad
  een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een stal en schuur bij de boerderij van De Hartekamp, nabij Vossenlaan 2, in afwijking van het bestemmingsplan.

  Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA, GL en PvdA
  Tegen stemde de fractie van HBB
 3. Implementatie Vrijwilligersplatform WeHelpen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Ten behoeve van de doorontwikkeling van het vrijwilligerswerk in Heemstede heeft de Stichting WIJ Heemstede een projectplan ingediend gericht op de realisatie van het digitale vrijwilligersplatform WeHelpen. De stichting verzoekt voor de dekking van een deel van de kosten van dit 3-jarige project een bijdrage ( 52.237) aan het Oranjefonds. Daarnaast verzoekt de stichting aan het college een incidentele bijdrage in de projectkosten ( 74.799). Geadviseerd wordt de raad voor te stellen laatstgenoemd bedrag beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo, opdat het college tot incidentele subsidieverstrekking - onder de voorwaarde van honorering van het door de Stichting WIJ bij het Oranjefonds ingediende verzoek - kan overgaan.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen een bedrag van 74.799 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo om het college in staat te stellen een incidentele subsidie te verstrekken aan de Stichting WIJ Heemstede voor de uitvoering van het projectplan gericht op het realiseren van het digitale vrijwilligersplatform WeHelpen.
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Samenleving voor advisering aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  VVD geeft mee om in de evaluatie op te nemen of er meer jongeren worden bereikt en om bij de uitwerking van het plan te bekijken of een Verklaring Omtrent Gedrag van vrijwilligers gevraagd gaat worden.
  GL vraagt naar de enqute welzijn, welk systeem Bloemendaal gebruikt, ervaringen van gemeenten die al werken met WeHelpen, cofinanciering in andere gemeenten en om de vermelding van de juiste deelnemende gemeenten in het besluit.
  HBB en D66 stellen vragen over het al dan niet voortzetten van het project bij een afwijzing van een bijdrage van het Oranjefonds.

  De commissie vindt het vrijwilligersplatform WeHelpen een goed initiatief.
  HBB vindt de totale projectkosten en in het bijzonder de personeelskosten te hoog.

  Conclusie van de voorzitter: Implementatie Vrijwilligersplatform WeHelpen gaat als bespreekpunt naar de raad.

  Toezeggingen wethouder Kuiper: De wethouder past het besluit aan wat betreft de vermelding van de gemeenten die al werken met WeHelpen en stuurt de commissie een impressie van ervaringen van andere gemeenten die werken met WeHelpen, informatie over het vrijwilligerssysteem dat Bloemendaal gebruikt, de enqute welzijn en meer informatie over de projectkosten van WeHelpen.
  De wethouder doet navraag bij andere gemeenten over de cofinanciering van het project WeHelpen, en de ervaringen met de bijdrage van het Oranjefonds.
  Besluit Raad
  Een bedrag van 74.799 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo om het college in staat te stellen een incidentele subsidie te verstrekken aan de Stichting WIJ Heemstede voor de implementatie van het digitale vrijwilligersplatform WeHelpen

  Toezeging wethouder: evaluatie nadat platform een jaar in gebruik is.
  Het besluit is unaniem vastgesteld.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Raad Verzoek opheffing geheimhouding financiële analyse behorend bij rapportage 'Het groene casco van het Manpadslaangebied'

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Verzocht is de geheimhouding op te heffen van de financile analyse behorende bij de rapportage '' Het groene casco van het Manpadslaangebied'' (Adviesbureau Rho, 29 mei 2017). Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen het verzoek af te wijzen.
  Besluit B & W
  1. De gemeenteraad voor te stellen het verzoek om opheffing geheimhouding van de financile analyse behorende bij de rapportage '' Het groene casco van het Manpadslaangebied'' (Adviesbureau Rho, 29 mei 2017) af te wijzen,
  2. Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  Het verzoek om opheffing geheimhouding van de financile analyse behorende bij de rapportage 'Het groene casco van het Manpadslaangebied' (Adviesbureau Rho, 29 mei 2017) af te wijzen.

  Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, D66, CDA, GL en PvdA
  Tegen stemde de fractie van VVD

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geüpdatet. Er wordt voorgesteld 1 inhoudelijke aanvulling (woonoverlast-bepaling) en 7 technische wijzigingen door te voeren.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.
  2.    Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Resultaat commissie Middelen van 13 december 2017:
  Tennispark Groenendaal mag 12 keer per jaar een feest organiseren. De andere parken 8 keer. De meerderheid van de commissie is voor gelijktrekking van het aantal te houden feesten bij verenigingen.
  Conclusie voorzitter: De PvdA kan zich vinden in het voorstel van het College. De meerderheid van de commissie (VVD, HBB, D66, GL en CDA) verzoekt om gelijktrekking van het aantal te houden feesten bij de verenigingen. Het college neemt het stuk terug en komt met een ander voorstel.

  Resultaat Commissie Middelen van 22 januari 2018:
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Besluit Raad
  Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning sterrenwacht Groenendaalse Bos

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van de stichting Kom in mijn Tuin voor het bouwen van een sterrenwacht nabij Kom in mijn Tuin in samenwerking met een particulier. Het bouwplan is qua bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan 'Herziening Landgoederen en Groene Gebieden'. Om het initiatief mogelijk te maken dient een omgevingsvergunning te worden verleend voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. Het bevoegd gezag hiervoor is het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning alleen verlenen indien door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. Omdat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de verklaring van geen bedenkingen voor het initiatief.
  Besluit B & W
  1.    Het voornemen uit te spreken om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een sterrenwacht op het perceel Heemstede, sectie C, nummer 5136;
  2.    De raad voor te stellen om de verklaring van geen bedenkingen voor de onder 1 genoemde inloopstal af te geven;
  3.    Het onder 2. genoemde besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Mw. M. van der Bor spreekt in.

  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Besluit Raad
  de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor de sterrenwacht op het perceel Heemstede, sectie C, nummer 5136 af te geven.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 2018 t/m 2020

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Geadviseerd wordt de raad voor te stellen middelen beschikbaar te stellen, opdat het college kan overgaan tot de verstrekking van een budgetsubsidie voor de periode 2018 t/m 2020 aan de Stichting Zorgbalans voor het bieden van ondersteuning aan Heemsteedse inwoners met beperkingen als gevolg van het ouder worden. De beoogde subsidiring door het college is gegrond op de Bijzondere verordening subsidies algemene voorzieningen specifieke doelgroepen Heemstede.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen voor de periode 2018 t/m 2020 een bedrag van 444.359 op jaarbasis (exclusief de van toepassing zijnde indexering in 2019 en 2020) beschikbaar te stellen om het college in staat te stellen aan de Stichting Zorgbalans een budgetsubsidie te verstrekken voor dagbesteding en begeleiding individueel ten behoeve van inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden.
  2.    De raad voor te stellen het college de bevoegdheid te geven om gedurende de looptijd van de onder sub 1 genoemde budgetsubsidie bij een stijging van de vereiste ondersteuning (volume clinten en/of toename activiteiten) de budgetsubsidie te mogen bijstellen, indien en voor zover dit binnen het in de begroting opgenomen totale budget i.c. mogelijk is.
  3.     Dit besluit te doen toekomen aan de Commissie Samenleving voor advisering aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  De commissie vindt het een goed voorstel, in lijn met de bestaande budgetsubsidies voor ondersteuning specifieke doelgroepen.

  Conclusie van de voorzitter: Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans gaat als hamerstuk naar de raad.
  Besluit Raad
  1.        Voor de periode 2018 t/m 2020 een bedrag van 444.359 op jaarbasis (exclusief de van toepassing zijnde indexering in 2019 en 2020) beschikbaar te stellen om het college in staat te stellen aan de Stichting Zorgbalans een budgetsubsidie te verstrekken voor dagbesteding en begeleiding individueel ten behoeve van inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden.
  2.    Het college de bevoegdheid te geven om gedurende de looptijd van de onder sub 1 genoemde budgetsubsidie bij een stijging van de vereiste ondersteuning (volume clinten en/of toename activiteiten) de budgetsubsidie te mogen bijstellen, indien en voor zover dit binnen het in de begroting opgenomen totale budget i.c. mogelijk is.


  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. Herbenoemen van twee architectleden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Vanwege het aflopen van de huidige benoemingstermijn van twee architect leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede, dient de benoemingstermijn van twee architect-leden te worden verlengd.
  MOOI NOORD-HOLLAND draagt voor herbenoeming de architect-leden de heer Egon Kuchlein en mevrouw Anke Zeinstra voor, beiden voor een periode van drie jaar.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen om, met terugwerkende kracht, per 1 september 2017 de heer Egon Kuchlein te herbenoemen als architect-lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1 september 2020 en per 1 januari 2018 mevrouw Anke Zeinstra te herbenoemen als architect-lid van deze Adviescommissie tot 1 januari 2021.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Bespreekpunt voor de raadsvergadering van 1 februari 2018. De commissie adviseert de raad de architectleden te herbenoemen. In de raadsvergadering kan er worden overgegaan tot stemming.
  Toezegging: wethouder Nieuwland checkt waarom het een benoeming met terugwerkende kracht naar september betreft.

  Besluit Raad
  Per 1 september 2017 te herbenoemen als architect-lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede de heer Egon Kuchlein tot 1 september 2020 en
  per 1 januari 2018 te herbenoemen als architect-lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede mevrouw Anke Zeinstra tot 1 januari 2021.


  Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 1 stem tegen.
 9. memo begrenzing en randvoorwaarden bij de samenwerking Bloemendaal - Heemstede

 10. 180201 LIS Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 februari 2018

 11. Wat verder ter tafel komt

 12. Besluitenlijst raadsvergadering 1 februari 2018