Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 22 januari 2018

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geüpdatet. Er wordt voorgesteld 1 inhoudelijke aanvulling (woonoverlast-bepaling) en 7 technische wijzigingen door te voeren.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.
  2.    Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Resultaat commissie Middelen van 13 december 2017:
  Tennispark Groenendaal mag 12 keer per jaar een feest organiseren. De andere parken 8 keer. De meerderheid van de commissie is voor gelijktrekking van het aantal te houden feesten bij verenigingen.
  Conclusie voorzitter: De PvdA kan zich vinden in het voorstel van het College. De meerderheid van de commissie (VVD, HBB, D66, GL en CDA) verzoekt om gelijktrekking van het aantal te houden feesten bij de verenigingen. Het college neemt het stuk terug en komt met een ander voorstel.

  Resultaat Commissie Middelen van 22 januari 2018:
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Besluit Raad
  Besluit wijziging Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Reslutaat behandeling commissie Middelen 7 februari 2018
  Mw. Ulrike Bouw, functionaris gegevensbescherming, geeft een presentatie over de algemene verordeningen gegevensbescherming en privacybescherming.
  Mw. Marielyse Roos, dhr. Michael Schnackens, dhr. Henk Schel, raadsleden in Bloemendaal, schuiven aan voor de presentatie.

  De commissie is er tevreden over dat verduidelijkt is welke gegevens worden uitgewisseld, de NAWgegevens en BSN-nummers.
  CDA is er tevreden over dat het gebruik van de gegevens wordt gelogd.
  PvdA is akkoord met het regelen van werkzaamheden in één systeem, maar geeft er de voorkeur aan om de bestanden van de bewoners uit Heemstede en de bewoners uit Bloemendaal te scheiden.
  PvdA stelt de vraag of de reikwijdte van het voorstel tot het gebruik van één systeem en hiermee de consequenties voor de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal in kaart zijn gebracht.

  Conclusie van de voorzitter: Aanpassing verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 gaat als hamerpunt naar de raad.

  D66 en PvdA geven de schrijvers van de overdrachtsnotitie over de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal mee om in voorstellen over samenwerking (op het terrein van bedrijfsvoering), de consequenties van deze voorstellen op de samenwerking in kaart te brengen en te bespreken en niet alleen de efficiencyslag die in de bedrijfsvoering wordt gemaakt te belichten.
  Resultaat behandeling commissie Middelen 13 december 2017
  Technische vragen:
  ·     Is rekening gehouden met de veranderingen AVG op 28 mei 2018?
  ·    Hoe verhoudt deze aanpassing zich tot de nieuwe wetgeving, de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming op 28 mei 2018?
  ·    Een verklaring rondom de tekst op pagina 3, vanaf regel 3.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.
  Toezegging: de technische vragen die gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord voor de raadsvergadering.

  Resultaat behandeling commissie Middelen 22 januari 2018
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Voorafgaand aan de behandeling in de raad worden een aantal vragen beantwoord:
  ·     Wat is het doel van het delen van de gegevens van inwoners van Bloemendaal en Heemstede?
  ·    Duidelijkheid omtrent de verhouding tot AVG, aangezien de wet bescherming persoonsgegevens wordt ingetrokken bij de komst van de AVG.
  ·    Is het scheiden van persoonsgegevens van Bloemendaal en Heemstede mogelijk (d.m.v. labelen van inwoners)?
  ·    Gaat/kan er een gelijktijdige behandeling van deze verordening in Bloemendaal plaatsvinden?


  Besluit Raad

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Normenkader 2017 controle jaarrekening 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Rechtmatigheid betekent dat het handelen in overeenstemming is met de wetten en de regels. Het normenkader 2017 is een actueel overzicht van de voor de rechtmatigheidscontrole relevante interne- en externe wet- en regelgeving 2017.
  Het is het kader voor de accountant voor de controle van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2017.


  Besluit B & W
  1. Het normenkader 2017 vast te stellen;
  2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich unaniem vinden in het voorstel van het college om het normenkader 2017 vast te stellen.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Definitief oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2016-2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel gaat over de uitkomsten van de beoordeling van de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Heemstede door de Senior inspecteur van de Provincie Noord-Holland over de jaren 2016-2017. Uit de beoordeling worden twee aandachtspunten gesignaleerd. In dit voorstel wordt gevraagd in te stemmen met de reactie op de gedane aandachtspunten.

  Besluit B & W
  1.    Kennis te nemen van de beoordelingsbrief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
  2.    In te stemmen met de reactie op de aandachtspunten;
  3.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in het voorstel van het college.
  De opmerking over het onder de aandacht brengen van het bewustzijn van het gebruik van e-mails (en de consequenties) wordt door de burgemeester meegenomen.

  Toezegging: de vraag over de gedateerdheid en de bewaartermijn voor de milieuvergunning wordt schriftelijk beantwoord (dhr. Heeremans, CDA).
 7. 01BM-startnotitie villagemarketinglab

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het gezamenlijk met alle stakeholders opstellen van de identiteit van Heemstede leidt tot een duurzame aantrekkingskracht van de gemeente Heemstede. Het bepalen van de identiteit gaat volgens de methode identity matching' met de zogenaamde 7 B's. Dit zijn bewoners, beeldbepalende bedrijven/organisaties, beroemdheden, bezoekers die vrije tijd in Heemstede doorbrengen, beroepsbevolking dienstverlenende sector, bestuurders en beamten. Deze 7 B's creren gezamenlijk de unieke Heemsteedse identiteit die eindigt met de implementatie van village marketing. Wat biedt Heemstede waardoor men blijvend een relatie met onze gemeente wil aangaan? Hoe wil Heemstede dat uitstralen en hoe bereik je dat?
  De identiteit geeft richting aan een perspectief om samen verder uit te werken. Door actieve participatie van de 7 B's ontstaat tijdens het proces meteen een goede samenhang tussen alle losse evenementen die er op dit moment zijn zodat een scherpe keuze gemaakt kan worden. Het uitvoeringsprogramma visie winkelcentra Heemstede vraagt bovendien om de marketing te intensiveren.

  Besluit B & W
  1. het voornemen uit te spreken met behulp van de methode identity matching villagemarketing van Heemstede vorm te geven voor het bedrag van 10.000,-.
  2. de commissie Middelen haar zienswijze over het besluit te vragen (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met het zetten van de eerste stap (Wat is Heemstede?). De wethouder neemt de opmerkingen van de commissieleden mee en komt na de eerst stap terug bij de commissie.

  Toezegging: de wethouder zoekt uit of de 10.000,- al in de begroting staat (dhr. Leenders, VVD).
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Bevindingen managementletter interimcontrole 2017.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2017 voert de accountant tussentijds een interimcontrole uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad verstuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie van 20 december a.s.
  Besluit B & W
  1.Kennis te nemen van de managementletter 2017;
  2.Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2017;
  3.De reactie ter kennisname te versturen naar de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Mw. De Greef-Nelissen geeft namens de auditcommissie een toelichting op de bevindingen.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 9. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Reactie op aanbevelingen Gateway Review GRIT(automatisering) en Informatisering

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken samen op het gebied van automatisering (GRIT) en informatisering. In opdracht van beide colleges heeft het bureau Gateway onderzoek gedaan naar deze samenwerking. In dit collegevoorstel worden de aanbevelingen uit dit onderzoek nader toegelicht. Het reviewteam van Gateway spreekt het vertrouwen uit dat indien de voorgestelde maatregelen worden doorgevoerd, over een jaar voldaan zal worden aan de in de vraagstelling genoemde randvoorwaarden.

  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met de reactie op de aanbevelingen van de Gateway Review GRIT(automatisering) en Informatisering;
  2.    Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Kernvraag GroenLinks
  ·    Wat gaat het college doen om de stabiliteit, toekomstvastheid en flexibiliteit van de ICT infrastructuur te garanderen?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 10. Wat verder tafel komt