Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 13 december 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Lokale prioriteiten politie basisteam KennemerKust 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 werd in november 2015 door de regioburgemeester en Hoofd Officier van Justitie vastgesteld. De lokale prioriteiten van de gemeenten in de eenheid dienden als input voor dit plan. Het meerjarenbeleidsplan is echter geen statisch document. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks verlegd worden. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks lokale prioriteiten vast te stellen. Hierdoor kan de politie gericht ingezet worden op de actualiteit. De prioriteiten worden vastgesteld in samenspraak met de politie.


  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de voorgestelde lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2018;
  2. Het besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken ( B-stuk).

  Resultaat Commissie
  In aanwezigheid van dhr. P. Kloosterman (teamchef) en dhr. R. Hoogervorst (wijkagent)

  Toezegging: de burgemeester meldt dat er in beslotenheid informatie gegeven kan worden aan de hand van lopende en/of afgeronde zaken over ondermijning.

  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de voorgestelde prioriteiten. De VVD geeft een tip voor het verbeteren van de communicatie van de politie. De commissie krijgt in beslotenheid aan de hand van lopende en afgeronde zaken meer informatie over ondermijning.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12CM-Zesde voortgangsrapportage ambtelijke samenwerking Heemstede & Bloemendaal

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeentesecretarissen doen verslag over de voortgang van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Heemstede en Bloemendaal over de periode januari tot en met november 2017. In deze periode zijn de voorgenomen vervlechtingen van de teams P&O, Communicatie, Financin, Informatisering en Facilitaire Zaken daadwerkelijk gerealiseerd. Daarnaast hebben ook andere, uitvoerende teams stappen in de samenwerking gemaakt, onder andere worden de BOA-teams vervlochten. Er is een gezamenlijke strategische visie op de organisatie ontwikkeld welke onder andere weer vertaald is in gezamenlijk HRM-beleid 2017 tot en met 2020. De samenwerking helpt ons deze visie waar te maken, niet als doel, maar als middel om te groeien naar moderne organisaties die wendbaar kunnen inspelen op alle veranderingen.
  Het College wordt gevraagd kennis te nemen van deze rapportage, het beoogde vervolg van de samenwerking te bekrachtigen en de rapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
  Besluit B & W
  1.    Kennis te nemen van de zesde voortgangsrapportage over de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal;
  2.    De voortgang van de samenwerking zoals beschreven in de rapportage te onderschrijven;
  3.    De voortgangsrapportage ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Besproken met het Rekenkameronderzoek samenwerking Heemstede Bloemendaal

  In aanwezigheid van dhr. J. van Eijsden (voorzitter Rekenkamercommissie) en dhr. P. Sprenger (Berenschot)

  Dhr. J. van Eijsden geeft een toelichting op het rapport.

  Conclusie voorzitter: Het rekenkameronderzoek wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2017. De partijen hebben een aantal bespreekpunten meegegeven, waaronder de toekomstvisie en welke boodschap de zittende raad wenst mee te geven aan de nieuwe raad.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Reslutaat behandeling commissie Middelen 7 februari 2018
  Mw. Ulrike Bouw, functionaris gegevensbescherming, geeft een presentatie over de algemene verordeningen gegevensbescherming en privacybescherming.
  Mw. Marielyse Roos, dhr. Michael Schnackens, dhr. Henk Schel, raadsleden in Bloemendaal, schuiven aan voor de presentatie.

  De commissie is er tevreden over dat verduidelijkt is welke gegevens worden uitgewisseld, de NAWgegevens en BSN-nummers.
  CDA is er tevreden over dat het gebruik van de gegevens wordt gelogd.
  PvdA is akkoord met het regelen van werkzaamheden in één systeem, maar geeft er de voorkeur aan om de bestanden van de bewoners uit Heemstede en de bewoners uit Bloemendaal te scheiden.
  PvdA stelt de vraag of de reikwijdte van het voorstel tot het gebruik van één systeem en hiermee de consequenties voor de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal in kaart zijn gebracht.

  Conclusie van de voorzitter: Aanpassing verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 gaat als hamerpunt naar de raad.

  D66 en PvdA geven de schrijvers van de overdrachtsnotitie over de samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal mee om in voorstellen over samenwerking (op het terrein van bedrijfsvoering), de consequenties van deze voorstellen op de samenwerking in kaart te brengen en te bespreken en niet alleen de efficiencyslag die in de bedrijfsvoering wordt gemaakt te belichten.
  Resultaat behandeling commissie Middelen 13 december 2017
  Technische vragen:
  ·     Is rekening gehouden met de veranderingen AVG op 28 mei 2018?
  ·    Hoe verhoudt deze aanpassing zich tot de nieuwe wetgeving, de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming op 28 mei 2018?
  ·    Een verklaring rondom de tekst op pagina 3, vanaf regel 3.
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.
  Toezegging: de technische vragen die gesteld zijn worden schriftelijk beantwoord voor de raadsvergadering.

  Resultaat behandeling commissie Middelen 22 januari 2018
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.
  Voorafgaand aan de behandeling in de raad worden een aantal vragen beantwoord:
  ·     Wat is het doel van het delen van de gegevens van inwoners van Bloemendaal en Heemstede?
  ·    Duidelijkheid omtrent de verhouding tot AVG, aangezien de wet bescherming persoonsgegevens wordt ingetrokken bij de komst van de AVG.
  ·    Is het scheiden van persoonsgegevens van Bloemendaal en Heemstede mogelijk (d.m.v. labelen van inwoners)?
  ·    Gaat/kan er een gelijktijdige behandeling van deze verordening in Bloemendaal plaatsvinden?


  Besluit Raad

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2018 vast te stellen.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Financiële verordening 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als gevolg van gefaseerde invoering van wetgeving wordt de financile verordening 2017 geactualiseerd.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Financile verordening 2018 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.

  Besluit Raad
  De Financile verordening 2018 gemeente Heemstede vast te stellen.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Belastingverordeningen 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De tarieven voor 2018 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2018. De verordeningen volgen de modelverordeningen van de VNG.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
  a) Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018;
  b) Verordening afvalstoffenheffing 2018;
  c) Verordening rioolheffing 2018;
  d) Verordening leges 2018;
  e) Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
  f) Verordening precariobelasting 2018;
  g) Verordening hondenbelasting 2018;
  h) Verordening marktgelden 2018;
  i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018;
  j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven 2018;
  k) Verordening parkeerbelasting 2018.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2017.

  Besluit Raad
  De raad besluit vast te stellen de volgende belastingverordeningen:
  a) Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018;
  b) Verordening afvalstoffenheffing 2018;
  c) Verordening rioolheffing 2018;
  d) Verordening leges 2018;
  e) Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
  f) Verordening precariobelasting 2018;
  g) Verordening hondenbelasting 2018;
  h) Verordening marktgelden 2018;
  i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018;
  j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven 2018;
  k) Verordening parkeerbelasting 2018.

 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12CM-Uitvoering Motie "Minder afval loont"

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de Begrotingsraad van 3 november 2017 is door de Raad een motie aangenomen om de belastingverordening aan te passen, hierbij moet het verschil tussen een grote en een kleine grijze rolcontainer verhoogd worden van ca 50,- naar ca 100,-. Verwacht wordt dat hierdoor het afval scheiden bevorderd wordt. Volgens onderzoek van het RWS en cijfers van het CBS heeft dit effect.
  De raad is er vanuit gegaan dat deze aanpassing per januari 2018 kan worden doorgevoerd. Het college is van mening dat er helaas is te weinig tijd om alles goed te organiseren, en is voorstander van het invoeren van deze aanpassing niet eerder dan per januari 2019.

  Besluit B & W
  1.    De motie "Minder afval loont" uit te voeren per 1 januari 2019.
  2. Het standpunt ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken samen met het agendapunt Belastingverordeningen 2018
 9. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11CM-Managementrapportage 2017 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband GBKZ een managementrapportage (Marap) op. GBKZ is belast met de heffing en inning van gemeentelijke belastingen. Deze Marap heeft betrekking op de periode januari tot en met juli 2017.
  Besluit B & W
  1. De Marap 2017 van GBKZ voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Kernvragen PvdA:
  ·    De PvdA vraagt om een toelichting op het besluit van de gemeente Velsen om in 2017 niet toe te treden tot de GBKZ, maar daar wel medio 2018 opnieuw een afweging over zal maken.
  ·    De PvdA vraagt of het mogelijk is om met GBKZ een afspraak te maken dat zij aan de huishoudens met achterstanden in betalingen, dan wel waar 'oninbaarheid' dreigt informatiemateriaal over de minimaregelingen en bijzondere bijstand te verstrekken? Of dat het GBKZ betrokken huishoudens met het Loket Heemstede in contact brengt in plaats van een deurwaarder te sturen?
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.


 10. Brief gemeente Bergeijk beloningsbeleid bestuursvoorzitter

 11. Wat verder ter tafel komt