Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 16 oktober 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Najaarsnota 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2017. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2017) en 3 (kredieten 2017) resulteren in een begrotingswijziging 2017.
  Besluit B & W
  1.In te stemmen met de najaarsnota 2017 en de begroting 2017 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2017) en 3 (kredieten 2017);
  2.De reserve uitvoeringskosten Participatiewet per 31-12-2017 op te heffen en het saldo (prognose 191.000) over te hevelen naar de reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ starters;
  3.De voorziening gymnastieklokalen (saldo nihil) per 31-12-2017 op te heffen;
  4.Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  1.In te stemmen met de najaarsnota 2017 en de begroting 2017 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2017) en 3 (kredieten 2017);
  2.De reserve uitvoeringskosten Participatiewet per 31-12-2017 op te heffen en het saldo (prognose 191.000) over te hevelen naar de reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ starters;
  3.De voorziening gymnastieklokalen (saldo nihil) per 31-12-2017 op te heffen.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2018, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2019-2021. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2018).
  Besluit B & W
  De raad wordt voorgesteld om:
  1.De (schriftelijke) programmabegroting 2018 vast te stellen;
  2.De kredieten 2018 conform het "Overzicht kredieten 2018" beschikbaar te stellen;
  3.Een reserve Haven in te stellen voor een bedrag van 2,0 miljoen ter dekking van de afschrijvingslasten van het krediet ontwikkeling Havengebied;
  4.De inhaalafschrijvingen sportvelden van totaal 460.000 ten laste van het surplus van de reserve Wmo en Jeugdwet te brengen (waarvan 2018; 13.606; 2019: 189.339 en 2020: 256.298);
  5.Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021;
  6.Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  HBB vraagt aanvullende informatie over startersleningen.
  PvdA informeert naar de beveiliging van het e-mailverkeer bij het Loket Heemstede.

  CDA informeert bij de commissie naar benchmarking van de gemeente.
  PvdA over het belang van het bezorgen van reisdocumenten.

  Conclusie van de voorzitter: het onderwerp is deze avond voldoende besproken. De Programmabegroting wordt verder behandeld in de begrotingsraad in november.

  Toezegging wethouder Nieuwland: De wethouder informeert de commissie over het aantal startersleningen dat de afgelopen jaren is verstrekt.
  Toezegging wethouder Kuiper: De wethouder stuurt de commissie informatie over e-mailbeveiliging die het Loket Heemstede gebruikt bij het uitwisselen van privacygevoelige informatie.
  Besluit Raad
  Geamendeerd:

  amendement "beter beeld van minimabeleid" > unaniem aangenomen (verseon 696993)
  amendement "Versneld onderhoud Leidsevaartweg Noord en Zuid" > unaniem aangenomen (verseon 696995)


  1.De geamendeerde (schriftelijke) programmabegroting 2018 vast te stellen;
  2.De kredieten 2018 conform het geamendeerde "Overzicht kredieten 2018" beschikbaar te stellen;
  3.Een reserve Haven in te stellen voor een bedrag van 2,0 miljoen ter dekking van de afschrijvingslasten van het krediet ontwikkeling Havengebied;
  4.De inhaalafschrijvingen sportvelden van totaal 460.000 ten laste van het surplus van de reserve Wmo en Jeugdwet te brengen (waarvan 2018; 13.606; 2019: 189.339 en 2020: 256.298);
  5.Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10BM-Renovatie Openbare Verlichting 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt de verlichting in de Geleerdenwijk en in de Rivierenwijk-Noord te renoveren en hiervoor een krediet van 183.300 beschikbaar te stellen.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met het voorgestelde vervangingsplan van lichtmasten en armaturen in 2017.
  2.    Hiervoor aanvullend een krediet van 165.300 beschikbaar te stellen.
  3.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  PvdA en VVD informeren naar het dimmen van de lichten in de nacht.

  Conclusie van de voorzitter: het onderwerp is voldoende besproken.

  De commissie gaat akkoord met het renovatie van de openbare verlichting in de Geleerdenwijk en in de Rivierenwijk-Noord en kijkt uit naar het vernieuwde beleidsplan openbare verlichting.
 6. Wat verder ter tafel komt

 7. Lijst van conclusies en toezeggingen MID 171016