Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 13 september 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Informatieveiligheid

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap Eneco Groep NV

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt om het principebesluit te nemen dat de gemeente Heemstede het aandeelhouderschap in Eneco Groep NV afbouwt. Op basis van de door de aandeel-houderscommissie (AHC) en Eneco Groep NV (Eneco) verstrekte informatie wordt aan de hand van de weging van publieke belangen, financile belangen, mate van zeggenschap en de positie van overige aandeelhouders voorgesteld om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen.

  Op 31 januari 2017 is de splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf (Eneco) afgerond. Tijdens de splitsing is toegezegd dat na de splitsing ingegaan wordt op de mogelijke invulling van het aandeelhouderschap in het commercile energiebedrijf Eneco. Aan alle 53 gemeentelijke aandeelhouders wordt gevraagd om voor 31 oktober 2017 een principebesluit te nemen over de invulling van het toekomstig aandeel-houderschap in het energiebedrijf Eneco. Het principebesluit dat door de 53 gemeenten wordt genomen is nog geen definitief besluit. Indien er voldoende gemeenten zijn die op 31 oktober 2017 aangeven hun aandelenbelang te willen verkopen zal er een verkoopproces worden ingericht. Het definitieve besluit zal niet eerder dan na de gemeenteraadsverkie-zingen van maart 2018 worden voorgelegd.

  Besluit B & W
  1. Voornemens te zijn het aandelenbelang van de gemeente Heemstede in Eneco af te willen bouwen;
  2. Een mandaat aan de aandeelhouderscommissie Eneco te verlenen voor:
  a. het onderzoeken van de beste methode voor afbouw, gegeven het in hoofdstuk 12 van het Consultatiedocument beschreven toetsingskader en de beoordelingscriteria;
  b. het uitwerken van de geselecteerde afbouwmethode naar een eindresultaat;
  c. het ter goedkeuring voorleggen van het eindresultaat aan alle aandeelhouders voor het nemen van het definitieve besluit.
  3. Toe te treden tot een aandeelhoudersovereenkomst, met daarin de afspraken beschreven in hoofdstuk 9 van het Consultatiedocument, en de verantwoordelijke wethouder een mandaat te verlenen om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen.
  4. De raad te verzoeken het college kenbaar te maken dat hij geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen heeft, waarbij een mandaat aan de aandeelhouderscommissie Eneco wordt verleend en wordt toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening aan de verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen.
  5. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  PvdA en GL zijn niet overtuigd van het collegevoorstel en willen het voorstel bespreken in de raad.

  Conclusie van de voorzitter: Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap Eneco gaat alsbespreekpunt naar de raad.
  Besluit Raad
  Amendement GL en PvdA
  De raad van de gemeente Heemstede besluit:
  De volgende bedenking aan het college mee te geven ten aanzien van het voomemen het aandelenbelang van de gemeente Heemstede in Eneco af te willen bouwen, waarbij een
  mandaat aan de aandeelhouderscommissie Eneco wordt verleend en wordt toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening aan de verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen, namelijk: -
  Dat de aandeelhouderscommissie in goed overleg met de ondememing zorg draagt voor een verdere uitwerking van de (niet financile) voonruaarden genoemd in hoofdstuk 12
  van het consultatiedocument opdat de continuTteit van de duuzame strategie van Eneco, van het bedrijf zelf en haar bijdrage aan de duuzame energie transitie gewaarborgd zullen worden.

  Het amendement is verworpen met 4 stemmen voor en 13 stemmen tegen
  Voor stemden de fracties van GL en PvdA
  Tegen stemden de fracties van HBB, D66, CDA en VVD.

  De raad besluit:
  Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het voornemen het aandelenbelang van de gemeente Heemstede in Eneco af te willen bouwen, waarbij een mandaat aan de aandeelhouderscommissie Eneco wordt verleend en wordt toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening aan de verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen.

  Het besluit is vastgesteld met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, D66, CDA en VVD
  Tegen stemden de fracties van GL en PvdA
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van leges 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op het gebied van de burgerlijke stand moet een aantal leges toegevoegd worden. Het betreft de benoeming én bediging van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die nog niet elders benoemd en bedigd is en de volledige voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie in een vreemde taal. Daarnaast is er in dit hoofdstuk sprake van een dubbele nummering, die gecorrigeerd moet worden. Voorgesteld wordt hiervoor de Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van leges 2017 door de raad vast te laten stellen.


  Besluit B & W
  1. de raad voor te stellen de Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van leges 2017 vast te stellen;
  2. het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: De wijzigingsverordening heffing en invordering van leges gaat als hamerstuk naar de raad.
  Besluit Raad
  de Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van leges 2017 vast te stellen. 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Wijziging Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede en Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Om de nieuwe geplaatste urnenzuilen op de Algemene begraafplaats uit te kunnen geven moet deze opgenomen worden in de Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede 2014 en in de Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017. Dit besluit wijzigt de Beheerverordening en de tariefverordening zodat de zuilen uitgegeven kunnen worden.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Wijzigingsverordening Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede 2017 vast te stellen.
  2.     De raad voor te stellen de Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 vast te stellen.
  3.     Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: De wijzigingsverordeningen Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede en Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gaan als hamerstuk naar de raad.
  Besluit Raad
  1.    De Wijzigingsverordening Beheerverordening Algemene begraafplaats Heemstede 2017 vast te stellen.
  2.    De Wijzigingsverordening Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 vast te stellen.

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Lijst van conclusie en toezeggingen cie. Middelen 13 september 2017