Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Spreekrecht burgers

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06BM-Strategisch HRM beleid 2017 - 2020

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de notitie wordt het strategische HRM-beleid 2017-2020 van de gemeente Heemstede (en Bloemendaal) op hoofdlijnen beschreven. Aangegeven wordt welke inzet op het vlak van Personeel en Organisatie nodig is om de gewenste organisatieontwikkeling te realiseren. Ook worden de financile consequenties aangegeven.

  De volgende besluiten worden gevraagd:
  1. Het onderschrijven van het strategischs HRM beleid voor de periode 2017 tot en met 2020
  2. Het onderschrijven van de financile consequenties voor wat betreft het op orde brengen van de vaste formatie en het budget voor flexibele inzet en die respectievelijk via de voorjaarsnota en de kadernota aan de Raad voor te leggen
  Besluit B & W
  1.    Het onderschrijven van het strategisch HRM beleid voor de periode 2017 tot en met 2020.
  2.    Het onderschrijven van de financile consequenties voor wat betreft het op orde brengen van de vaste formatie en het budget voor flexibele inzet en die respectievelijk via de voorjaarsnota en de kadernota aan de Raad voor te leggen.
  3.    De commissie Middelen in de gelegenheid stellen haar zienswijze te geven over dit besluit (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  De commissie informeert onder meer naar de flexibele schil, (de stuurbaarheid van) de organische groeistrategie en de stip op de horizon, inverdieneffecten en de span of control.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De motie Incidentele middelen voor personele capaciteit is afgedaan.

  De commissie vindt het Strategisch HRM-beleid een goed en nuttig stuk.

  Een deel van de commissie mist in de notitie een stukje strategie.
  PvdA geeft de suggestie mee om een andere keer door te praten over de toekomstige ambtelijke organisatie van Heemstede en Bloemendaal.
  CDA geeft autonomie op verschillende niveaus en de focus op lerend vermogen als suggesties mee.

  Toezegging: De secretaris zegt toe dat raadsleden te allen tijden de maandelijkse rapportages van de inzet van de middelen die besteed worden aan de flexibel schil kunnen inzien.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de (definitieve) jaarrekening over 2016 van de gemeente Heemstede. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1.273.767. Voorgesteld wordt 1.076.000 over te hevelen naar 2017 en 42.900 toe te voegen aan de reserve nieuw beleid 2016-2018. Dit betekent dat in totaal een bedrag van 154.867 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
  Besluit B & W
  1.In te stemmen met de bevestiging bij de jaarrekening 2016 en accountantskantoor EY dienovereenkomstig schriftelijk te berichten;
  2.Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2016 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de jaarrekening 2016 vast te stellen op 48.396.978 respectievelijk 50.131.649;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2016 vast te stellen op 7.279.000 en 6.818.096;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2016 ad. 1.273.767 een bedrag van:
  - 1.076.000 over te hevelen naar 2017 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 42.900 toe te voegen aan de reserve nieuw beleid 2016-2018;
  - 154.867 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: De jaarrekening 2016 gemeente Heemstede gaat als hamerpunt naar de raad van juni 2017.
  Besluit Raad
  1.De bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2016 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2..De lasten en baten van de jaarrekening 2016 vast te stellen op 48.396.978 respectievelijk 50.131.649;
  3. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2016 vast te stellen op 7.279.000 en 6.818.096;
  4. Van het voordelig rekeningresultaat 2016 ad. 1.273.767 een bedrag van:
  - 1.076.000 over te hevelen naar 2017 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 42.900 toe te voegen aan de reserve nieuw beleid 2016-2018;
  - 154.867 toe te voegen aan de algemene reserve.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06CM-Accountantsrapport definitieve jaarrekening 2016 (incl. sociaal domein)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De bevindingen van de accountant naar aanleiding van de controle van de definitieve jaarrekening 2016 zijn verwoord in een rapport dat rechtstreeks is gericht aan de leden van de raad. Een afschrift daarvan is verzonden aan het college van B&W. In deze adviesnota wordt ingegaan op het rapport van EY en de door hun gedane aanbevelingen.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het definitieve rapport van EY bij de controle van de (definitieve) jaarrekening 2016 (inclusief sociaal domein);
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in het controlerapport;
  3. Dit advies ter kennisname te versturen aan de leden van de Auditcommissie en de commissie Middelen met het voorstel om deze rapportage gezamenlijk met de jaarrekening 2016 te behandelen in de commissie Middelen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Voorjaarsnota 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2017 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2017. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, resulteren in een begrotingswijziging 2017.
  Besluit B & W
  1.De raad voorstellen
  a.Een nieuwe reserve multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 in te stellen van 950.000 en conform raadsbesluit van 2 maart 2017 een eenmalig bedrag van 700.000 toe te voegen uit de reserve Wmo en Jeugdwet en een eenmalig bedrag van 250.000 aan ontvangen resterende onderhoudsmiddelen;
  b.In te stemmen met de voorjaarsnota 2017 en de begroting 2017 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2017) en hoofdstuk 3 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2017).
  2.Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  De commissie constateert dat de status (van de besluitvorming) bij de voorgestelde investeringen ontbreekt.

  PvdA wil zich verder beraden over een aantal ingebrachte punten.

  Conclusie van de voorzitter: De Voorjaarsnota 2017 gaat als bespreekpunt naar de raad van juni 2017.
  Besluit Raad
  1.Een nieuwe reserve multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 in te stellen van 950.000 en conform raadsbesluit van 2 maart 2017 een eenmalig bedrag van 700.000 toe te voegen uit de reserve Wmo en Jeugdwet en een eenmalig bedrag van 250.000 aan ontvangen resterende onderhoudsmiddelen.
  2.In te stemmen met de voorjaarsnota 2017 en de begroting 2017 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2017) en hoofdstuk 3 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2017).

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kadernota 2018-2021

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze kadernota 2018-2021 geeft inzicht in de financile positie voor de komende jaren (dus na 2017). Er worden kaders aangereikt ter voorbereiding van de begroting 2018. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op een aantal actuele thema's. Dan gaat het over het weerstandsvermogen, budgetten sociaal domein en de woonlasten. In hoofdstuk 3 worden de mutaties in de meerjarenbegroting nader toegelicht. De kadernota wordt afgesloten met het vierde hoofdstuk waarin de technische uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2018-2021 worden opgesomd.


  Besluit B & W
  1. Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van:
  - de inleiding (hoofdstuk 1);
  - de actuele financile thema's (hoofdstuk 2);
  - de stand van de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3);
  - de technische uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2018-2021 (hoofdstuk 4);
  - bijlage 1: Investeringsprogramma 2017-2021.
  2. Dit verzoek voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  D66 over een foutieve overname van de tekst uit het coalitieakkoord over woonlastenstijging.

  Conclusie van de voorzitter: De eerste termijn is afgerond. PvdA, GL en D66 wensen de kadernota in de raad te bespreken. De commissie beluit daarom en ook gezien het tijdstip om de tweede termijn voort te zetten in de raad van juni 2017.

  Al aangedragen bespreekpunten zijn: de vervroegde afschrijvingen sportvelden ten laste van de reserve sociaal domein en de lastenverdeling van de afvalstoffenheffing.
  Besluit Raad
  1.Kennis te nemen van:
  -de inleiding (hoofdstuk 1);
  -de actuele financile thema's (hoofdstuk 2);
  -de stand van de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3);
  -de technische uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2018-2021 (hoofdstuk 4);
  -bijlage 1: Investeringsprogramma 2017-2021.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. Benoeming nieuwe voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Vanwege het feit dat de huidige voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, de heer Jacob Ouderkerken, niet wordt herbenoemd dient een nieuwe voorzitter te worden benoemd.
  Mooi Noord-Holland draagt ter benoeming als voorzitter de heer dr. Freek Schmidt voor. Voor een periode van drie jaar tot 1 juni 2020 met de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen om per 1-6-2017 de heer dr. F.Schmidt te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1-6-2020, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar;
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: De benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit gaat als bespreekpunt naar de raad van juni 2017.
  Besluit Raad
  Per 1-6-2017 dr. F. Schmidt te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 1-6-2020; met de mogelijkheid tot herbenoeming voor drie jaar.

  Het besluit is unaniem vastgesteld.
 8. Wat verder ter tafel komt

 9. Lijst van conclusies en toezeggingen MID 170614