Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Spreekrecht burgers

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot het ontwerp-jaarverslag 2016. De zienswijze moet uiterlijk op 7 juni as. zijn aangegeven zodat het Algemeen Bestuur van de VRK de zienswijzen kan betrekken bij de vaststelling van de jaarrekening op 10 juli as. De jaarrekening van de VRK sluit met een positief saldo van 614.849 na mutaties in de reserves. De VRK stelt voor dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve van de VRK. Daarnaast herijkt de VRK het reservebeleid. Op basis hiervan wordt er 442.071 teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor Heemstede is dat 16.346. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de Algemene Reserve van de gemeente Heemstede.

  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen de volgende zienswijzen te geven:
  1.    In te stemmen met het ontwerp-jaarverslag 2016 van de VRK;
  a.    Akkoord te gaan met de storting van het rekeningsresultaat 2016 van 614.849 in de algemene reserve van de VRK;
  b.    Akkoord te gaan met de terugstorting van 442.071 op basis van de herijking van het reservebeleid en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op basis van de sleutel lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
  c.    Akkoord te gaan met het overboeken van de restantkredieten ad 1.926.569 naar 2017 overeenkomstig de specificatie in bijlage 4 van het jaarverslag;
  2.    Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A stuk).
  3.    De VRK overeenkomstig de berichten;
  4.    Het op basis van de herijking reservebeleid te ontvangen bedrag ad 16.346 te storten in de Algemene Reserve van de gemeente Heemstede.

  Resultaat Commissie
  De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Frans Schippers van de VRK.

  D66 informeert naar het project Zero Sucide.
  CDA geeft de VRK mee om het jaarverslag Brandweer en het jaarverslag GGD onder een grotere doelgroep te verspreiden.
  De commissie vindt het ontwerp-jaarverslag 2016 van de VRK helder, goed leesbaar en toegankelijk en stelt voor om met de zienswijze mee te geven dat de leesbaarheid sterk is verbeterd.

  Conclusie van de voorzitter: Het ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio Kennemerland gaat als hamerpunt naar de raad van 1 juni 2017.

  Toezegging: Wethouder Kuiper stuurt de raad een memo over de stand van zaken van het project Zero Sucide.
  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen te geven:
  1.    In te stemmen met het ontwerp-jaarverslag 2016 van de VRK;
  a.    Akkoord te gaan met de storting van het rekeningsresultaat 2016 van 614.849 in de algemene reserve van de VRK;
  b.    Akkoord te gaan met de terugstorting van 442.071 op basis van de herijking van het reservebeleid en dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten op basis van de sleutel lokale bestuursafspraken (75%) en het inwoneraantal (25%);
  c.    Akkoord te gaan met het overboeken van de restantkredieten ad 1.926.569 naar 2017 overeenkomstig de specificatie in bijlage 4 van het jaarverslag;
  2.    De VRK overeenkomstig de berichten;
  3.    Het op basis van de herijking reservebeleid te ontvangen bedrag ad 16.346 te storten in de algemene reserve van de gemeente Heemstede.

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Ontwerp-programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerp-programmabegroting 2018 toegezonden om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de programmabegroting 2018 in het Algemeen Bestuur van de VRK op 10 juli as. De bijdrage van de gemeente Heemstede over 2018 komt uit op 1.775.000. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging met 68.000 die grotendeels verklaard kan worden uit de loon- en prijscompensatie. Tegelijk met de begroting 2018 worden de kaders voor de begroting 2017 aangepast in een 1e begrotingswijziging 2017. Deze combinatie met de begroting 2018 is nodig omdat het begrotingskader 2017 correct moet zijn voor de opmaak van begroting 2018 en omdat hiermee voorkomen wordt dat apart een zienswijze voor de 1e begrotingswijziging 2017 gevraagd moet worden.
  Besluit B & W
  De Raad voor te stellen de volgende zienswijzen aan te geven:
  1.    In te stemmen met de programmabegroting 2018 van de VRK;
  a.    Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 en de daarbij behorende kredieten;
  b.    Akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging 2017 (paragraaf 3.2 programmabegroting 2018);
  2.    Voorstel voor advies voor te leggen aan de commissie Middelen (A stuk);
  3.    De VRK overeenkomstig te berichten.

  Resultaat Commissie
  De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Frans Schippers van de VRK.

  Conclusie van de voorzitter: De ontwerp-programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Kennemerland gaat als hamerpunt naar de raad van 1 juni 2017.
  Besluit Raad
  1.    In te stemmen met de programmabegroting 2018 van de VRK;
  a.    Akkoord te gaan met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 en de daarbij behorende kredieten;
  b.    Akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging 2017 (paragraaf 3.2 programmabegroting 2018);
  2.    De VRK overeenkomstig te berichten.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05CM-Voorlopige jaarrekening 2016 gemeente Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de voorlopige jaarrekening over 2016 van de gemeente Heemstede. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1.273.767. Het voornemen is om een bedrag van 1.118.900 over te hevelen naar 2017. Dit betekent dat in totaal een bedrag van 154.867 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
  Besluit B & W
  Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2016 en deze door te sturen naar de leden van de raad.
  Resultaat Commissie
  De commissie vraagt om een analyse van de risicos, de benodigde reserves, het gewenste weerstandsvermogen en het tekort op afvalstoffenheffing op te nemen in de kadernota.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05CM-Accountantsrapport voorlopige jaarrekening 2016 (excl. Wmo en Jeugdwet).

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De bevindingen van de accountant naar aanleiding van de controle van de voorlopige jaarrekening 2016 zijn verwoord in een rapport van bevindingen dat rechtstreeks is gericht aan de leden van de raad. Een afschrift daarvan is verzonden aan het college van B&W. In deze adviesnota wordt ingegaan op het rapport van EY en de door hun gedane aanbevelingen. De accountant moet nog controlewerkzaamheden uitvoeren op Wmo en Jeugdwet en daarom wordt er op dit moment nog geen uitspraak over gedaan in het accountantsrapport.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van het rapport van EY bij de controle van de voorlopige jaarrekening 2016 (exclusief Wmo en Jeugdwet);
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in het accountsrapport;
  3. Dit advies ter kennisname te versturen aan de leden van de Auditcommissie en de commissie Middelen met het voorstel om het accountantsrapport gezamenlijk met de voorlopige jaarrekening 2016 te behandelen in de commissie Middelen.

  Resultaat Commissie
  De commissie vraagt om een analyse van de risicos, de benodigde reserves, het gewenste weerstandsvermogen en het tekort op afvalstoffenheffing op te nemen in de kadernota.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.
 6. Nieuw onderzoek rekenkamercommissie Heemstede

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Lijst van conclusies en toezeggingen cie. MID 170517