Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 12 april 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 04BM-Motie van de raad met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het welstandsbeleid af te schaffen en op welke termijn dit kan worden gerealiseerd.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 4 november 2016 is door de raad een motie aangenomen met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het welstandsbeleid af te schaffen en op welke termijn dit kan worden gerealiseerd.
  Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Omgevingswet komt het huidige welstandsbeleid in de aanloop naar de toekomstige omgevingsplannen van rechtswege te vervallen. De vraag doet zich voor of het wenselijk is om welstandscriteria in het omgevingsplan op te nemen. De raad wordt voorgesteld de discussie aan te gaan over nut en noodzaak van het toepassen van welstandscriteria in het toekomstige omgevingsplan.

  Besluit B & W
  1.    De raad, naar aanleiding van de motie en in aanloop naar de inwerkingtreding van de Nieuwe Omgevingswet, voor te stellen de discussie aan te gaan over nut en noodzaak van het toepassen van welstandscriteria in het toekomstige omgevingsplan.
  2.    Het voorstel voor het aangaan van de discussie over nut en noodzaak van het toepassen van welstandscriteria in het toekomstige omgevingsplan, voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (b-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De meerderheid van de commissie is akkoord met het voorstel om de discussie over nut en noodzaak van het toepassen van welstandscriteria aan te gaan. Bij de behandeling van het Plan van Aanpak van de omgevingswet in juni maakt de commissie een keuze voor een brede pilot omgevingsplan op basis van een voorstel van het college van B&W.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verruiming ambtelijke sneltoets met gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 29 september 2016 heeft de raad de ambtelijke sneltoets ingevoerd voor gebieden met een regulier welstandsniveau.Thans wordt voorgesteld de ambtelijke sneltoets uit te breiden met gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

  De inschatting is dat met het verruimen van de Kan-bepaling het aantal aanvragen dat voor advies zal worden voorgelegd aan de adviescommissie met 25% zal afnemen tot 25%. Uitgaande van een gemiddelde van 142 aanvragen op jaarbasis, betekent dit dat nog ongeveer 35 aanvragen voor advies voorgelegd worden aan de adviescommissie in plaats van de huidige 70 aanvragen.

  De raad wordt daarom gevraagd een wijziging van het Reglement van Orde 2017 vast te stellen met betrekking tot het verruimen van de Kan-bepaling voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau.

  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het Reglement van Orde 2017 (bijlage 9 van de Bouwverordening) vast te stellen.
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 20 april 2017 (o.v.v. GL en PvdA). Dhr. De Zeeuw (GL) heeft vragen over de kostenbesparing en consequenties m.b.t. de kwaliteit.
  Toezegging:
  Wethouder Nieuwland laat weten wat kostenbesparing is van de invoering van de ambtelijke sneltoets voor gebieden met een bijzonder welstandsniveau (Dhr. De Zeeuw, GroenLinks).

  Besluit Raad
  1.    het Reglement van Orde 2017 (bijlage 9 van de Bouwverordening) vast te stellen.  Toezegging wethouder: in januari 2018 verslag aan de raad van eventuele opmerkingen en klachten van burgers nav nieuwe Reglement.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Uitwerking motie 'Aan de slag met Big Data'

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Heemstede wil werk maken van Big Data. Op termijn moet datagedreven sturing een vast onderdeel zijn van de Heemsteedse manier van werken. Daarbij willen we een goede balans vinden tussen enerzijds het nemen van beslissingen op basis van data en algoritmen, en anderzijds ambtelijk vakmanschap en intutie. We kiezen een strategie en aanpak die realistisch is en past bij onze schaalgrootte. Want Big Data vereist specifieke (en schaarse) expertise en er moet substantile capaciteit vrijgemaakt worden. De focus voor 2017 ligt op het in kaart brengen en op orde brengen van de verschillende interne en externe datasets. Na deze fase willen we concrete kennis en ervaring opbouwen door het uitvoeren van (kleine) experimenten. Dit willen wij realiseren door intensieve samenwerking te zoeken met meer ervaren gemeenten.

  Besluit B & W
  1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de uitvoering van de motie 'Aan de slag met Big Data' zoals beschreven in het bijgevoegde voorstel.
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 april 2017.

  Besluit Raad
  In te stemmen met de in dit voorstel beschreven uitvoering van de motie Aan de slag met Big Data zoals aangenomen in de raadsvergadering van 4 november 2016.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Gunning accountantsdiensten 2017-2018 Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De raad is opdrachtgever voor de accountantsdiensten.
  De auditcommissie adviseert de raad om de opdracht voor de accountantsdiensten 2017-2018 te gunnen aan Vallei Accountants B.V.

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 april 2017.

  Besluit Raad
  De accountantsdiensten Heemstede 2017-2018 te gunnen aan Vallei Accountants B.V., met een optie van verlenging van 2 keer 1 jaar.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. De voor- en nadelen van een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod in Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De raadsfractie van D66 heeft tijdens de begrotings-raad 2017 genformeerd naar de voor- en nadelen van een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod in Heemstede. Zij wil met de raad van gedachten wisselen over een dergelijk verbod en hierbij ook de optie van een centrale vuurwerkshow meenemen. De betrokken partijen (gemeente, politie, brandweer) is gevraagd de voor- en nadelen op een rijtje te zetten.
  Besluit B & W
  Kennis te nemen van de inventarisatie van de voor- en nadelen van een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod en de notitie aan te bieden aan de raad als discussiestuk

 8. Wat verder ter tafel komt