Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 15 februari 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en raadscommissies

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De regelingen van de raad over de vergaderingen en de werkwijze zijn aangepast zodat ze beter leesbaar zijn, weer actueel zijn en de huidige werkwijze van de raad en de raadscommissies weergeven. De aanpassingen betreffen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en de Verordening op de raadscommissies. De Regeling over de samenstelling en werkwijze van de agendacommissie is overbodig en kan vervallen.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 maart 2017.

  Toezegging: de burgemeester zegt toe dat het voorstel voor uitzending met beeldopname van de commissie- en raadsvergaderingen ruim voor het eind van het jaar 2017 aan de raad wordt voorgelegd.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;

  gelezen het advies van de commissie Middelen

  besluit:
  1.    Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2017 vast te stellen;
  2.    De Verordening op de raadscommissies gemeente Heemstede 2017 vast te stellen;
  3.    De Regeling over de samenstelling en werkwijze van de agendacommissie in te trekken.


  De raad voornoemd,

  de griffier,         de voorzitter,

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Wet VTH verplicht gemeenten een deel van hun milieutaken in te brengen bij de omgevingsdienst in hun regio en hiertoe (mede-)eigenaar te worden van de gemeenschappelijke regeling. Dit voorstel ziet op toetreding van ons college tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond per 1 april 2017, voor zover die ziet op de uitvoering van het basistakenpakket, onder voorbehoud van toestemming van de raad;
  2. De raad voor te stellen ons college toestemming te verlenen om tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond toe te treden (A-stuk);
  3. In te stemmen met beindiging van de bestaande dienstverleningsovereenkomst per 1 april 2017 die ziet op de uitvoering van het basistakenpakket.

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 maart 2017.
  Besluit Raad
  Met ingang van 1 april 2017 toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regling Omgevingsdienst IJmond, voor zover het betreft de uitvoering van het basistakenpakket.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. Uitvoering motie "Het beste idee voor Heemstede" (raadsvergadering 4 november 2016)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Ter uitvoering van de motie Het beste idee voor Heemstede wordt hierbij een voorstel gedaan. Kern van het voorstel is om aan de hand van een communicatieplan burgers uit te nodigen met ideen te komen en deze ideen te laten beoordelen door een jury.

  Besluit B & W
  1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de in dit voorstel beschreven uitvoering van de motie "Het beste idee voor Heemstede";
  2.    Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 maart 2017 met de besproken aanpassingen: een meer diverse samenstelling van de jury, de thema's in de uitnodiging niet limiteren (naast het thema duurzaamheid ook andere thema's als voorbeeld toevoegen), in verband met de verkiezingen de startdatum uitstellen naar 21 maart 2017.

  Toezeggingen: de burgemeester zegt toe een meer diverse samenstelling van de jury te realiseren, bij de uitnodiging naast het thema duurzaamheid andere thema's als voorbeeld toe te voegen en het woord innovatie aan te passen. De start van de uitvoering wordt uitgesteld naar 21 maart 2017.
  Besluit Raad
  In te stemmen met de in dit voorstel beschreven uitvoering van de motie "Het beste idee voor Heemstede" zoals aangenomen in de raadsvergadering van 4 november 2016.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. Uitvoering motie "Transparante financiering burgerinitiatieven" (raadsvergadering 4 november 2016).

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Ter uitvoering van de motie Transparante financiering burgerinitiatieven wordt voorgesteld een tekst op de website te plaatsen die uitleg geeft over het aanvragen van ondersteuning bij een burgerinitiatief.

  Besluit B & W
  1.    Het college stelt de raad voor in te stemmen met de uitvoering van de motie "Transparante financiering burgerinitiatieven" zoals beschreven in dit voorstel ;
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de commissie adviseert de raad het stuk als hamerpunt te behandelen in de raadsvergadering.
  De commissie verzoekt om een aantal tekstuele wijzigingen waaronder: het explicieter opnemen van het woord 'faciliteren' en de tekst m.b.t. de financile bijdrage aan te passen. De nieuwe tekst wordt ter beoordeling naar de leden van de commissie Middelen gestuurd. Het stuk kan indien nodig nogmaals behandeld worden in de volgende vergadering van de commissie Middelen voordat het naar de raad gaat.

  Toezegging: de burgemeester zegt toe de tekst voor de website aan te passen in de lijn van de suggesties van de commissie en de gewijzigde tekst aan de commissie Middelen ter beoordeling toe te sturen.
  Besluit Raad
  In te stemmen met de in dit voorstel beschreven uitvoering van de motie "Transparante financiering burgerinitiatieven" zoals aangenomen in de raadsvergadering van 4 november 2016.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02CM-Bedrijfsplan 2017 Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het intergemeentelijk samenwerkingsverband belastingen GBKZ stelt jaarlijks een bedrijfsplan op. In het bedrijfsplan voor 2017 wordt verder ingezet op de doorontwikkeling naar een efficinte en dienstverlenende uitvoeringsorganisatie.
  Besluit B & W
  1. Het bedrijfsplan 2017 van de GBKZ voor kennisgeving aannemen;
  2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  De heer Van Zon stelt de kernvragen:
  ·    Kan worden toegelicht wat de reden is om een onderzoek in te stellen naar uitbreiding van de GR met de gemeente Velsen?
  ·    Kan concreter (wellicht met enkele voorbeelden) worden aangegeven wat er aan de hand is waar het gaat over 'de risico's voor de uitvoeringskosten die worden veroorzaakt door het stelsel van basisregistraties'?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 8. Wat verder ter tafel komt