Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 11 januari 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Actualisatie nota activabeleid

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De nota activabeleid bevat afspraken voor de administratieve vastlegging van gemeentelijke investeringen. Als gevolg van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de huidige nota activabeleid uit 2011 worden herzien.De nota activabeleid 2017 gemeente Heemstede voldoet aan de nieuwe eisen, gesteld in het gewijzigde BBV.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de nota activabeleid 2017 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen de nota activabeleid 2011 gemeente Heemstede in te trekken;
  3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  1. De nota activabeleid 2017 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2. De nota activabeleid 2011 gemeente Heemstede in te trekken.


 4. Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein heeft een verzoek ingediend om aangewezen te worden als trouwlocatie van de gemeente Heemstede. De kerk voldoet aan de voorwaarden en is een waardevolle aanvulling op onze huidige trouwlocaties.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein aan te wijzen als trouwlocatie van de gemeente Heemstede;
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Besluit Raad
  de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein aan te wijzen als trouwlocatie van de gemeente Heemstede.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Kader gemeentelijke vastgoedtransacties

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Door de gemeenteraad en de commissie Middelen is verzocht om een transparant transactiebeleid voor gemeentelijk vastgoed. Voorgesteld wordt in te stemmen met het ''Kader gemeentelijke vastgoedtransacties''.

  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met het in het 'Kader gemeentelijke vastgoedtransacties' opgenomen beleid;
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk)  Resultaat Commissie
  VVD informeert naar de vorm van de jaarlijkse rapportage en geeft mee hierin snippergroen op te nemen.
  D66 vraagt de jaarlijkse rapportage over vastgoedtransacties ook te zenden aan de cie. Middelen.
  GL informeert naar de bestemming van snippergroen.

  De commissie vindt het een inzichtelijk stuk en goed vervolg op het vorige voorstel.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toezegging wethouder: Wethouder Nieuwland gaat aan de slag met de rapportage vastgoedtransacties 2016 en zendt deze ook aan de commissie Middelen.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Normenkader 2016 controle jaarrekening 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Rechtmatigheid betekent dat het handelen in overeenstemming is met de wetten en de regels.
  Het normenkader 2016 is een actueel overzicht van de voor de rechtmatigheidscontrole relevante interne- en externe wet- en regelgeving 2016.
  Het is het kader voor de accountant voor de controle van de rechtmatigheid van jaarrekening 2016.
  Het normenkader wordt ieder jaar afzonderlijk vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad door het als B-stuk aan te bieden aan de commissie Middelen.
  Op deze wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.

  Besluit B & W
  1. Het normenkader 2016 vast te stellen;
  2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  De commissie vindt het normenkader 2016 een helder stuk en gaat ermee akkoord.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.
 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Lijst van conclusies en toezeggingen cie. MID 11 januari 2017