Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 7 december 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 werd in november 2015 door de regioburgemeester en Hoofd Officier van Justitie vastgesteld. De lokale prioriteiten van de gemeenten in de eenheid dienden als input voor dit plan. Het meerjarenbeleidsplan is echter geen statisch document. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks verlegd worden. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks lokale prioriteiten vast te stellen. Hierdoor kan de politie gericht ingezet worden op de actualiteit. De prioriteiten worden vastgesteld in samenspraak met de politie.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de voorgestelde prioriteiten;
  2. Het besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken ( B-stuk).


  Resultaat Commissie
  Dhr. P. Kloosterman (teamchef basisteam Kennemerkust) en dhr. P. Van der Vis (teamchef basisteam Kennemerkust) zijn aanwezig voor beantwoording van vragen.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De meerderheid van de commissie kan zich vinden in de voorgestelde prioriteiten. D66 ziet onvoldoende aanleiding om ondermijning deze hoge prioriteit te geven.
  Agendacommissie: de commissie wenst het onderwerp 'verwarde personen' te agenderen in de commissie Samenleving. In het memo van het sociaal domein van december 2016 wordt een C-stuk aangekondigd, waar dit onderwerp aan de orde komt. Dit stuk wordt in combinatie met de problematiek van vanavond geagendeerd.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016 t/m 2018 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het college stelt de raad voor het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 t/m 2018 vast te stellen.
  Besluit B & W
  1.     De raad voor te stellen om het controleprotocol voor accountantscontrole op de jaarrekening 2016 t/m 2018 van de gemeente Heemstede vast te stellen.
  2.    Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2016.
  De vertaling in euro's van de goedkeuringstolerantie ten aanzien van onzekerheden in de controle, het bedrag 1.365.000, wordt in het raadsbesluit voor de raadsvergadering van 21 december a.s. aangepast naar 1.465.000, conform hetgeen in de bijlage vermeld staat.

  Besluit Raad
  Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 t/m 2018 van de gemeente Heemstede vast te stellen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is eind vorig jaar gewijzigd. Jaarlijks wordt de model-APV geactualiseerd. Het gaat nu om een klein aantal aanpassingen van de artikelen (als gevolg van gewijzigde wetgeving en kleine correcties). Daarnaast wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt een aantal andere inhoudelijke en tekstuele wijzigingen aan te brengen.  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de aanbevelingen over te nemen en de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 (APV) vast te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals vastgesteld door de raad op 17 december 2015.
  2.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2016.

  Besluit Raad
  De aanbevelingen over te nemen en de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 vast te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals vastgesteld door de raad op 17 december 2015.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Belastingverordeningen 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2017 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2017. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen vast te stellen:
  a) Verordening heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2017;
  b) Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017;
  c) Verordening heffing en invordering van rioolheffing 2017;
  d) Verordening heffing en invordering van leges 2017, inclusief tarieventabel 2017;
  e) Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017;
  f) Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2017;
  g) Verordening heffing en invordering van hondenbelasting 2017;
  h) Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017;
  i) Verordening heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017;
  j) Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2017.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2016.

  Besluit Raad
  Vast te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a) Verordening heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2017;
  b) Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017;
  c) Verordening heffing en invordering van rioolheffing 2017;
  d) Verordening heffing en invordering van leges 2017, inclusief tarieventabel 2017;
      e) Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017;
  f) Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2017;
  g) Verordening heffing en invordering van hondenbelasting 2017;
  h) Verordening heffing en invordering van marktgelden 2017;
  i) Verordening heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017;
  j) Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2017.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Financiële verordening 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als gevolg van gewijzigde wetgeving is de Verordening financieel beleid en beheer 2015 geactualiseerd. Bovendien is de naamgeving gewijzigd in Financile verordening.
  Besluit B & W
  1.De raad voor te stellen de Financile verordening 2017 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2.De raad voor te stellen de Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede in te trekken;
  3.Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december 2016.

  Besluit Raad
  1.De Financile verordening 2017 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2.De Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede in te trekken.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12CM-Bevindingen managementletter interimcontrole 2016.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2016 voert de accountant tussentijds een interimcontrole uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop.
  De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie van 24 november a.s.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de managementletter 2016;
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2016;
  3. De reactie ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Het C-stuk is op verzoek van de auditcommissie geagendeerd. Mw. M.J. de Greef-Nelissen koppelt de bevindingen van de auditcommissie terug aan de commissie Middelen.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

 9. Wat verder ter tafel komt