Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 16 november 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Rapport Rekenkamercommissie "Burgers aan zet in Heemstede"

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11AM-Intrekken Verordening betreffende de bestrijding van ratten en muizen

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het kader van de deregulering is gekeken naar de Verordening betreffende de bestrijding van ratten en muizen. Deze verordening is vastgesteld in 1960 (en in 1993 gewijzigd). Inhoudelijk vangt het Bouwbesluit 2012 een groot deel van de verordening op. Het intrekken van de verordening is daarom mogelijk.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening betreffende de bestrijding van ratten en muizen, vastgesteld d.d. 31 maart 1960, nr. 45, en gewijzigd d.d. 16 december 1993, nr. 102, in te trekken;
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 november 2016
  Besluit Raad
  De Verordening betreffende de bestrijding van ratten en muizen, vastgesteld d.d. 31 maart 1960, nr. 45, en gewijzigd d.d. 16 december 1993, nr. 102, in te trekken.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11BM-Splitsing Eneco

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeente Heemstede is, naast 52 andere gemeenten, aandeelhouder in Eneco. Het aandelenbelang van de gemeente Heemstede bedraagt 0,9%. Eneco gaat splitsen om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Deze wet schrijft de eigendoms-splitsing van de gentegreerde energiebedrijven (het zogenaamde groepsverbod) voor waarbij een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf gaat ontstaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als taak om toe te zien dat de WON wordt uitgevoerd. ACM heeft een handhavingsbesluit genomen met de opdracht dat de Eneco Groep uiterlijk 31 januari 2017 gesplitst moet zijn.

  Eneco heeft een informatiepakket samengesteld dat als basis dient voor de besluitvorming van iedere aandeelhoudende gemeente van Eneco. Elke aandeelhoudende gemeente wordt gevraagd een besluit te nemen ten aanzien van de splitsing van Eneco in een netwerk-bedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Dit besluit is een bevoegdheid van het college. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te uiten op het voorgenomen collegebesluit tot goedkeuring van de splitsing, de statutenwijzigingen en de aandeelhoudersconvenanten voor beide bedrijven na splitsing.

  Besluit B & W
  1. Voornemens te zijn in te stemmen met de splitsing van Eneco Holding NV in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf;
  2. Voornemens te zijn in te stemmen met de statutenwijzigingen en de aandeelhoudersconvenanten voor beide bedrijven na splitsing;
  3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie gaat (verplicht) akkoord met het voornemen van het college in te stemmen met de splitsing van Eneco Holding NV. De commissie heeft een aantal kanttekeningen gemaakt. Het college neemt de aandachtspunten, waaronder de actieve sturing op duurzaamheid, mee.
  Toezegging: wethouder Hooij informeert de commissie Middelen zodra er een wijziging is of er sprake is van uitgifte van aandelen.

 6. Wat verder ter tafel komt