Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 24 oktober 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Najaarsnota 2016.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2016. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2016) en 4 (kredieten 2016) resulteren in een begrotingswijziging 2016.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met de najaarsnota 2016 en de begroting 2016 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2016) en 4 (kredieten 2016);
  2.    Een voorziening vakantiegeld in te stellen van 343.000 ten laste van de algemene reserve;
  3.    Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: Hamerpunt voor de raadsvergadering van 27 oktober 2016.
  Toezegging: burgemeester Heeremans meldt de leden van de commissie Middelen wanneer het strategische personeelsplan wordt verwacht.
  Besluit Raad
  1.    In te stemmen met de najaarsnota 2016 en de begroting 2016 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2016) en 4 (kredieten 2016);
  2.    Een voorziening vakantiegeld in te stellen van 343.000 ten laste van de algemene reserve.


 4. Beantwoording vragen betreffende programmabegroting 2017, de meerjarenbegroting 2018-2020 en de eerste begrotingswijziging 2017

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2017, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2018-2020. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2017).
  Besluit B & W
  1. de (schriftelijke) programmabegroting 2017 vast te stellen;
  2. de kredieten 2017 conform punt A en de voorbereidingskredieten 2017 conform punt B van het "overzicht kredieten 2017" beschikbaar te stellen;
  3. bij de jaarrekening 2016 een reserve nieuw beleid 2016-2018 in te stellen van 50.000 voor ontwikkelingen Manpadslaan plus pm voor cultuur- en muziekeducatie op scholen en verkeersveiligheid rondom scholen;
  4. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020;
  5. het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de inhoudelijke behandeling van de Programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 vindt plaats in de Begrotingsraad van 3 en 4 november 2016.
  Besluit Raad
  Amendement
  De raad besluit de reservering van 50.000,- voor nieuw beleid Manpadslaangebied vooralsnog te schrappen uit de Begroting 2017 en uit punt 3 van het bijbehorende besluit van de Raad

  Het amendement is aangenomen met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, CDA, VVD
  Tegen stemden de fracties van D66, GL en PvdA

  Raadsbesluit (geamendeerd)

  1. de (schriftelijke) programmabegroting 2017 vast te stellen;
  2. de kredieten 2017 conform punt A en de voorbereidingskredieten 2017 conform punt B van het "overzicht kredieten 2017" beschikbaar te stellen;
  3. bij de jaarrekening 2016 een reserve in te stellen van pm voor cultuur- en muziekeducatie op scholen en verkeersveiligheid rondom scholen;
  4. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020.

  Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD, CDA en PvdA
  Tegen de stemde de fractie van GL.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Eerste begrotingswijziging 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In deze eerste wijziging van de begroting 2017 zijn de effecten opgenomen van de septembercirculaire 2016, de doorwerking van de najaarsnota 2016 en de lasten om uitzendingen van raadsvergaderingen mogelijk te maken.
  Bij het opstellen van de programmabegroting 2017 waren deze cijfers nog niet beschikbaar.
  Besluit B & W
  1.    in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017;
  2. kennis te nemen van de financile effecten voor de jaren 2018-2020;
  3. de eerste begrotingswijziging 2017 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2017 in de raad van 3 en 4 november 2016.


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de inhoudelijke behandeling van Eerste begrotingswijziging 2017 vindt plaats in de Begrotingsraad van 3 en 4 november 2016.
  Besluit Raad
  - in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2017;
  - kennis te nemen van de financile effecten voor de jaren 2018-2020;

  Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
  Voor stemden de fracties van HBB, D66, VVD, CDA en PvdA
  Tegen stemde de fractie van GL
 7. Wat verder ter tafel komt