Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 15 september 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Aangepast besluit vaststellen welstandsnota, vaststellen wijziging bouwverordening met betrekking tot het invoeren van de Kan-bepaling en het wijzigen van de naam Welstandszorg Noord-Holland in MOOI NOORD-HOLLAND door de gemeenteraad.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 24 mei 2016 heeft het college het volgende besluit genomen.
  a. De raad voor te stellen de volgende zaken vast te stellen:
  1.    de definitieve versie van de welstandsnota 2016 Heemstede;
  2.    het aanpassen van artikel 1.2, lid 2 onder a van het Regelement van Orde (bijlage 9 van de gemeentelijke bouwverordening), opdat de Kan-bepaling kan worden ingevoerd en ten uitvoer gebracht;
  3.    het wijzigen van de naam Welstandszorg Noord-Holland in MOOI NOORD-HOLLAND in de bouwverordening, inclusief bijlage 9.
  b. dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Dit besluit is nog aangevuld met het volgende punt:
  4. de welstandsnota over twee jaar te evalueren, en de tekst van het raadsbesluit op onderdelen aan te passen.

  Besluit B & W
  a. De raad voor te stellen de volgende zaken vast te stellen:
  1.    de definitieve versie van de welstandsnota 2016 Heemstede;
  2.    het aanpassen van artikel 1.2, lid 2 onder a van het Regelement van Orde (bijlage 9 van de gemeentelijke bouwverordening), opdat de Kan-bepaling kan worden ingevoerd en ten uitvoer gebracht;
  3.    het wijzigen van de naam Welstandszorg Noord-Holland in MOOI NOORD-HOLLAND in de bouwverordening, inclusief bijlage 9;
  4. de welstandsnota over twee jaar te evalueren;
  b. dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  PvdA en VVD informeren hoe de welstandsnota zich verhoudt tot de ambities die worden vastgesteld in het kader van de Omgevingswet.
  D66 en GL informeren naar het plaatsen van kleine windmolens.
  GL doet een tekstvoorstel voor de zin over uitvoering van de ambtelijke toets.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De welstandsnota en de bouwverordening gaan als hamerstuk naar de raad van 29 september 2016.

  Toezegging wethouder: Wethouder Nieuwland bevestigt dat het plaatsen van kleine windmolens terugkomt bij de uitwerking van de duurzaamheidsnota (LTA) en beraadt zich over de tekstuele aanpassing van de zin over de uitvoering van de ambtelijke toets.
  Besluit Raad
  1.    de definitieve versie van de welstandsnota 2016 Heemstede;
  2.    het aanpassen van artikel 1.2, lid 2 onder a van het Regelement van Orde (bijlage 9 van de gemeentelijke bouwverordening), opdat de Kan-bepaling kan worden ingevoerd en ten uitvoer gebracht;
  3.    Het wijzigen van de naam Welstandszorg Noord-Holland in MOOI NOORD-HOLLAND in de bouwverordening, inclusief bijlage 9.
  4.    De welstandsnota over twee jaar te evalueren.


  Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09BM-Vastgoedtransacties

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Tijdens de Begrotingsraad 2015 heeft de raad unaniem de motie transparantie in vastgoedtransacties aangenomen. Hierin is het college verzocht om twee dingen:
  -    Zo snel mogelijk tot een objectief en transparant transactiebeleid voor gemeentelijk vastgoed te komen.
  -    In de rapportages vastgoedtransacties alle relevante informatie op te nemen inclusief de bedragen die er mee gemoeid zijn en de gegevens van betrokken vastgoeddienstverleners.
  Ten aanzien van vastgoedtransacties wordt geen beleid gevoerd. Vastgoedtransacties vallen onder de categorie uitvoering door de ambtelijke organisatie. Zo nodig worden uitvoeringsregels aangescherpt.


  Besluit B & W
  1.    Te onderzoeken of de nu gehanteerde prijs van snippergroen nog marktconform is en in de pas loopt met de omliggende gemeenten. Na vaststelling van de nieuwe grondprijs voor snippergroen deze jaarlijks indexeren.
  2.    Opdracht verstrekken aan lokale vastgoeddienstverleners.
  3.    Voor specialistische kennis gebruik maken van vaste adviseurs.
  4.    Jaarlijks aan de commissie ruimte rapporteren welke adviseurs in het voorafgaande jaar zijn ingeschakeld.
  5.    Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).


  Resultaat Commissie
  De commissie beschouwt de nota over vastgoedtransacties als een beginpunt en geeft diverse suggesties mee over onder meer het inschakelen van adviseurs bij gebiedsontwikkeling, transparante procedures bij lokale aanbieders, het borgen van integriteit en marktconforme grondprijzen.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toezegging wethouder: Wethouder Nieuwland biedt de commissie in januari een vervolgnotitie over vastgoedtransacties aan. (LTA)
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Jaarverslag 2015 en eerste managementrapportage 2016 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ).

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband belastingen GBKZ een jaarverslag op. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde productie en financin. Daarnaast wordt iedere 4 maanden door het GBKZ een managementrapportage opgesteld. De eerste managementrapportage 2016 heeft betrekking op de periode tot en met april 2016. GBKZ is een regionaal samenwerkingsverband dat belast is met de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Bloemendaal fungeert daarbij als centrumgemeente.
  Besluit B & W
  1. Het jaarverslag 2015 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) voor kennisgeving aannemen;
  2. De eerste managementrapportage 2016 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) over de maanden januari t/m april 2016 voor kennisgeving aannemen;
  3. Dit collegebesluit, het jaarverslag 2015 en de eerste managementrapportage 2016 ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Kernvraag D66 bij eerste managementrapportage GBKZ
  Hoe kan de stijging van het aantal bezwaren (met 60 à 70 %) in 2016 ten opzichte van 2015 worden verklaard?
  (2015 ca. 150 bezwaren; 2016 ca. 250 bezwaren waarvan ca. 25 door stijging bezwaren via WOZ-bureaus).

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Jaarrekening 2015 Stichting Rijk

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Stichting Rijk heeft de jaarrekening 2015 ingestuurd met het verzoek om een zienswijze van de deelnemende gemeenten. De rekening 2015 sluit met een voordelig saldo van 183.810. Hiervan wordt 80.785 in de algemene reserve gestort. Het restant ad 103.025 wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor Heemstede betekent dit 8.014. Voorgesteld wordt dit bedrag te verwerken in de najaarsnota 2016.

  Besluit B & W
  1.    In de zienswijze aan te geven:
  a. Akkoord te gaan met de jaarrekening 2015 van Stichting Rijk;
  b. Akkoord te gaan met de volgende verdeling van het rekeningsresultaat 2015 van Stichting Rijk ad 183.810:
  i Een bedrag van 80.785 toe te voegen aan de Algemene Reserve van Stichting Rijk;
  ii.Een bedrag van 103.025 terug te storten aan de deelnemende gemeenten;
  c.    Stichting Rijk overeenkomstig te berichten;
  2.    Het terug te betalen resultaat voor Heemstede ad 8.014 te verwerken in de najaarsnota 2016;
  3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Kernvraag D66
  Waarom maken de waarborgsommen deel uit van de algemene reserve van de Stichting en niet van een bestemmingsreserve of -fonds?

  D66 geeft de wethouder mee om eens met de account te sparren over waarborgsommen als onderdeel van de algemene reserves.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.
 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Lijst van conclusies en toezeggingen MID 14 september 2016