Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 15 juni 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Voorjaarsnota 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De voorjaarsnota 2016 verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2016. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze voorjaarsnota voortvloeien, opgesomd in hoofdstuk 2 (de financile consequenties 2016), hoofdstuk 3 (stand van zaken bezuinigingen 2016) en hoofdstuk 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2016), resulteren in een begrotingswijziging 2016.
  Besluit B & W
  a. De raad voorstellen:
  1. De reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve;
  2. De reserve Wmo 2007 op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve decentralisaties Jeugdwet en Wmo;
  3. De inhaalafschrijvingen sportvelden (periode 2017-2020) van totaal 474.000 te dekken uit de algemene reserve;
  4. In te stemmen met de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2016 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2016), hoofdstuk 3 (stand van zaken bezuinigingen 2016) en hoofdstuk 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2016).
  b. Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Een meerderheid van de commissie heeft vragen bij het structureel aframen van de bezuinigingstaakstelling op gemeentelijk onroerend goed.
  D66 vraagt of het onderhoud van de scholen volledig is afgehandeld en informeert of er overeenstemming met de scholen is over dit punt.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De Voorjaarsnota 2016 gaat als bespreekpunt naar de raad van 30 juni 2016.

  Toezegging college: het college beraadt zich op de aanpassing van het beslispunt (4) om in te stemmen met de in de voorjaarsnota aangegeven bezuiniging 2016 en over het beslispunt (1) over de reserve onderwijshuisvesting en de afwikkeling het onderhoud aan de schoolgebouwen.
  Concept besluit Raad
  1. De reserve kapitaallasten huisvesting onderwijs op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve;
  2. De reserve Wmo 2007 op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve decentralisaties Jeugdwet en Wmo;
  3. De inhaalafschrijvingen sportvelden (periode 2017-2020) van totaal 474.000 te dekken uit de algemene reserve;
  4. In te stemmen met de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2016 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 (de financile mutaties 2016), hoofdstuk 3 (stand van zaken bezuinigingen 2016) en hoofdstuk 4 (de nieuwe/gewijzigde investeringen 2016).


 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Wijzigingsverordening Verordening openbaar water Heemstede 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Tussen Havendreef BV en de gemeente is afgesproken dat ten behoeve van de nog te realiseren terraswoningen en appartementen bij de haven ligplaatsen aan openbare grond worden gerealiseerd. De Verordening openbaar water Heemstede 2016 heeft de haven echter volledig uitgesloten van ligplaatsen en moet hierop worden aangepast. Tevens worden enkele tekstuele wijzigingen voorgesteld, deze zijn geel gemarkeerd.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Wijzigingsverordening Verordening openbaar water Heemstede 2016 vast te stellen.
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  D66 vraagt of het Havenlab op de hoogte is gebracht van het realiseren van ligplaatsen en wijst op de bewoording toekomstige woningen in de verordening.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De Wijzigingsverordening Verordening openbaar water Heemstede 2016 gaat als hamerstuk naar de raad van 30 juni 2016.

  Toezegging: De burgemeester informeert het Havenlab over het plan om ligplaatsen te realiseren. De tekst toekomstige woningen in de (wijzigings)verordening wordt vervangen door woningen.
  Besluit Raad
  de Wijzingsverordening Verordening openbaar water Heemstede 2016 vast te stellen.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 18 april 2016 een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Ingevolge artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen moet de raad toestemming geven voor de wijziging.
  Besluit B & W
  1. Voornemens te zijn de Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Kennemerland 2013 met ingang van 1 augustus 2016 in te trekken en per 1 augustus 2016 vast te stellen de Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Kennemerland 2016.
  2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  D66 merkt op dat de stemverhouding van de leden van het dagelijks bestuur en de leden van het algemeen bestuur uit de pas lopen.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2016 gaat als hamerstuk naar de raad van 30 juni 2016.
  Besluit Raad
  Aan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming te verlenen voor het per 1 augustus 2016 intrekken van de Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Kennemerland 2013 en het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling VeiligheidsRegio Kennemerland 2016, die per 1 augustus 2016 in werking treedt.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06AM-Benoemen extern lid / secretaris Rekenkamercommissie Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Er is per februari 2016 een vacature onstaan voor een extern lid / secretaris van de Rekenkamercommissie Heemstede. Voor de vervulling van de vacature reageerden vijf kandidaten. Met vier kandidaten is gesprek gevoerd. De Rekenkamercommissie stelt voor dhr J.H. (Doke) Pelleboer te benoemen als extern lid / secretaris van de Rekenkamercommissie Heemstede.
  Resultaat Commissie
  Mw. Jagtenberg, lid van de Rekenkamercommissie en de selectiecommissie, informeert de commissie over de selectieprocedure.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. Het benoemen van de secretaris van de Rekenkamercommissie gaat als bespreekpunt naar de raad van 30 juni 2016.
  Besluit Raad
  besluit:

  Drs. ing. J.H. Pelleboer te benoemen als extern lid / secretaris van de Rekenkamercommissie Heemstede voor een periode van drie jaar.

  Besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en 1 stem tegen (19 stemmen uitgebracht)
 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Lijst van conclusies en toezeggingen MID 15 juni 2016