Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 11 mei 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerp jaarverslag 2015 ingestuurd om de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het jaarverslag 2015 in het Algemeen Bestuur van de VRK op 4 juli as. Het jaarverslag sluit met een positief saldo ad 945.909. Na verwerking van de mutaties in de reserves ad 75.493 (vrijval bestemmingsreserves systeemtest en opleiding bevelvoerders voor in totaal 91.292 minus storting resultaat ambulancehulpverlening ad 15.799 in de algemene reserve) is het te bestemmen resultaat 1.021.402. Hiervan wordt 575.402 teruggestort naar de deelnemende gemeenten (voor Heemstede: 21.292). Voor 446.000 wordt voorgesteld nieuwe bestemmingsreserves te vormen.

  Besluit B & W
  De raad voor te stellen:
  De volgende zienswijzen te geven:
  1.    In te stemmen met het ontwerp-jaarverslag 2015 van de VRK;
  a.    Akkoord te gaan met de volgende bestemmingen van het rekeningssaldo 2015:
  i.    Het positieve resultaat Ambulancezorg en MKA van 15.799 toe te voegen aan de algemene reserve;
  ii.    Een bestemmingsreserve ad 200.000 te vormen voor de structurele tariefsverlaging
  van de GGD in een stapsgewijze vierjaarstermijn;
  iii.    Een bestemmingsreserve ad 246.000 te vormen voor de implementatie van het
  nieuwe werken in 2016 en 2017;
  iv.    Het restant ad 575.402 terug te storten naar de regiogemeenten op
  basis van de weging bestuursafspraken (75%) en inwoneraantal (25%);
  b.    Akkoord te gaan met de in de jaarrekening 2015 getroffen aanvullende
  voorziening van 134.000 uit het tijdelijk voordelige exploitatieverschil
  huisvesting ten behoeve van de verbouwing Zijlweg;
  c.    Een bedrag van 4.874.529 aan restantkredieten over te hevelen conform
  bijlage 4 van het jaarverslag;
  2.    Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk)
  3.    De VRK overeenkomstig te berichten;
  4.    Het door Heemstede terug te ontvangen bedrag ad 21.292 te verwerken in de
  voorjaarsnota 2016.

  Resultaat Commissie
  De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Frans Schippers van de VRK.

  De commissie spreekt haar waardering uit over de verbeterde informatiewaarde van het jaarverslag van de VRK, maar mist nog informatie die is toegespitst op Heemstede.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. Het ontwerpjaarverslag 2015 gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016.

  Toezegging: De burgemeester zegt toe de commissie jaarlijks een overzicht te sturen van activiteiten die voortvloeien uit het integraal veiligheidsbeleidsplan. (LTA)
  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen te geven:
  1.    In te stemmen met het ontwerp-jaarverslag 2015 van de VRK;
  a.    Akkoord te gaan met de volgende bestemmingen van het rekeningssaldo 2015:
  i.    Het positieve resultaat Ambulancezorg en MKA van 15.799 toe te voegen aan de algemene reserve;
  ii.    Een bestemmingsreserve ad 200.000 te vormen voor de structurele tariefsverlaging
  van de GGD in een stapsgewijze vierjaarstermijn;
  iii.    Een bestemmingsreserve ad 246.000 te vormen voor de implementatie van het
  nieuwe werken in 2016 en 2017;
  iv.    Het restant ad 575.402 terug te storten naar de regiogemeenten op
  basis van de weging bestuursafspraken (75%) en inwoneraantal (25%);
  b.    Akkoord te gaan met de in de jaarrekening 2015 getroffen aanvullende
  voorziening van 134.000 uit het tijdelijk voordelige exploitatieverschil
  huisvesting ten behoeve van de verbouwing Zijlweg;
  c.    Een bedrag van 4.874.529 aan restantkredieten over te hevelen conform
  bijlage 4 van het jaarverslag;
  2.    De VRK overeenkomstig te berichten;
  3.    Het door Heemstede terug te ontvangen bedrag ad 21.292 te verwerken in de
  voorjaarsnota 2016.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Ontwerp-begroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerp-programmabegroting 2017 ingestuurd voor een zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten. De ontwerp-programmabegroting wordt vervolgens vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VRK op 4 juli as. De ontwerp-programmabegroting 2017 bevat de uitwerking van de efficiencymaatregelen en intensiveringen voor een toekomstbestendige VRK zoals die in de programmabegroting 2016 zijn vastgesteld. Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage. Voorts zijn de cao-effecten alsmede de prijsontwikkeling opgenomen in de programmabegroting 2017. Hier tegenover staat dat enkele ontwikkelingen zoals bluswatervoorzieningen en arbeidshygine die nog nader uitgewerkt dienen te worden, nog niet verwerkt zijn in de begroting. Ook zijn de structurele effecten uit het ontwerp-jaarverslag 2015 nog niet betrokken bij deze begroting (zoals kosten vrijwillige brandweer). Wel is sprake van een positief begrotingssaldo ( 569.000 in 2017) dat hiervoor kan worden aangewend. Per saldo blijft de inwonerbijdrage 2017 daarmee op het niveau van de programmabegroting 2016.
  Besluit B & W
  De raad voor te stellen:
  De volgende zienswijzen te geven:
  1.    In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2017 en met de in de ontwerp-programmabegroting vervatte jaarschijf 2017 van het meerjareninvesteringsplan 2017-2020 en de daarbij behorende kredieten (paragraaf 4.6 ontwerp-programmabegroting);
  2.    Voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk);
  3.    De VRK overeenkomstig te berichten.

  Resultaat Commissie
  De commissie stemt in met beantwoording van de technische vragen door dhr. Frans Schippers van de VRK/

  De commissie complimenteert de VRK met de ontwerpbegroting 2017.

  CDA is tevreden met de clustering van activiteiten die is toegepast in de financile begroting in één oogopslag en vraagt de VRK te onderzoeken waar deze clustering in de begroting verder mogelijk is.
  D66 geeft mee om te verduidelijken waarin het programma multidisciplinaire samenwerking verschilt van de andere programmas.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De ontwerpbegroting 2017 gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016.
  Besluit Raad
  De volgende zienswijzen te geven:
  1.    In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2017 en met de in de ontwerp-programmabegroting vervatte jaarschijf 2017 van het meerjareninvesteringsplan 2017-2020 en de daarbij behorende kredieten (paragraaf 4.6 ontwerp-programmabegroting);
  2.    De VRK overeenkomstig te berichten.

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05AM-Archiefverordening gemeente Heemstede 2016 en Besluit informatiebeheer gemeente Heemstede 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De huidige Archiefverordening uit 2006 is gebaseerd op inmiddels verouderde (archief)wetgeving. Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT), is het specifieke toezicht van de provincie in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Dit dient lokaal te worden geregeld. Het Besluit Informatiebeheer is een uitwerking van de Archiefverordening en moet daarom ook aangepast worden.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen de Archiefverordening gemeente Heemstede 2016 vast te stellen;
  2.    Het voorstel voor wat betreft de Archiefverordening voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk);
  3.    Het Besluit informatiebeheer gemeente Heemstede 2016, onder voorbehoud van vaststelling van de Archiefverordening door de raad, vast te stellen;
  4.    Dit besluit na vaststelling en publicatie ter kennisname te sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

  Resultaat Commissie
  CDA vraagt wat verstaan wordt onder specifiek toezicht versus generiek toezicht.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De Archiefverordening gemeente Heemstede 2016 gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 26 mei 2016.

  Toezegging: De burgemeester informeert de commissie over specifiek toezicht versus generiek toezicht.

  Besluit Raad
  De Archiefverordening gemeente Heemstede 2016 vast te stellen.
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05BM-Uitvoering motie buurtrecht

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de motie van 6 november 2015 van PvdA, GroenLinks en D66 wordt aan het college verzocht om te onderzoeken of de introductie van buurtrechten een verrijking kan betekenen voor de overheidsparticipatie in Heemstede. Tussen buurtrechten en de bestaande activiteiten die door Heemstede op het gebied van overheidsparticipatie ontplooid worden, zijn duidelijke raakvlakken te herkennen. Het inzetten van buurtrechten als vliegwiel om het bewustzijn onder het bestuur en ambtenaren voor overheidsparticipatie te vergroten lijkt daarom minder relevant. Deze ontwikkeling is eigenlijk al in gang gezet in Heemstede. Mogelijk kan het introduceren van buurtrechten er wel voor zorgen dat inwoners (nog meer) maatschappelijk betrokken raken bij hun woonomgeving. En dat het bewustzijn groeit dat de gemeente inwoners kan helpen om maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. Om te achterhalen of dat ook daadwerkelijk zo is, wordt voorgesteld om experimenten met het buurtrecht RtoC te starten. In lijn met eerdere stappen om tot vernieuwing van het Heemsteedse participatiebeleid te komen, wordt voorgesteld om deze experimenten onder regie van de Raadswerkgroep participatie te laten plaatsvinden.

  Besluit B & W
  1.    Instemmen met het voorstel tot het opstarten van experimenten met buurtrechten in het najaar van 2016;
  2.    De raadswerkgroep participatie verzoeken de regie hierover te voeren;
  3.    Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.

  De commissie vindt dat het onderzoek goed is uitgevoerd en beschouwt de motie als afgedaan.
  Een meerderheid van de commissie is tegen het voorstel om experimenten met buurtrechten op te starten.
  GroenLinks en PvdA zijn voor het starten van experimenten met buurtrechten.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05CM-Uitkomsten burgeronderzoek Waarstaatjegemeente.nl najaar 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het najaar van 2013 is het burgeronderzoek Waarstaatjegemeente in Heemstede uitgevoerd. Binnen dit onderzoek geven burgers rapportcijfers voor verschillende aspecten van de gemeente. De uitkomsten zijn onderverdeeld naar de verschillende rollen die burgers hebben: de burger als Kiezer, Klant, Onderdaan, Partner, Wijkbewoner en Belastingbetaler. De behaalde scores liggen op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren en zijn relatief hoog vergeleken met andere deelnemende gemeenten in Nederland. Het volledige rapport en een beknopt overzicht van de uitkomsten voor Heemstede zijn als bijlage toegevoegd.

  Besluit B & W
  1.    Kennisnemen van de uitkomsten Waarstaatjegemeente 2015;
  2.    Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Kernvragen D66
  1.    Kan aangegeven worden welke verbeter acties t.o.v. de vorige meting tot een hogere score hebben geleid, en welke verbeterpunten wil het college n.a.v. deze meting gaan uitvoeren?
  2.    Kan worden toegelicht waarom wordt overgestapt op een nieuwe systematiek.
  3.    Waarom kiest de gemeente voor de nieuwe systematiek van KING, en waarom acht zij die passender voor Heemstede dan andere systematieken?

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05CM-Voorlopige jaarrekening 2015 gemeente Heemstede.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de voorlopige jaarrekening over 2015 van de gemeente Heemstede. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 825.930.Het voornemen is om een bedrag van 434.700 over te hevelen naar 2016 en een bedrag van 250.000 toe te voegen aan de voorziening onderhoud woningen en gebouwen. Dit betekent dat in totaal een bedrag van 141.230 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

  Besluit B & W
  Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2015 en deze door te sturen naar de leden van de raad.

  Resultaat Commissie
  VVD informeert naar het voorstel over de renovatie van het badhuis.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.

  Toezegging: Wethouders Ates zegt toe de renovatie van het badhuis op te nemen in het voorstel over de bibliotheek dat gepland staat voor juni 2016. (LTA)
  Concept besluit Raad
  1.de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2015 bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2.de lasten en baten van de jaarrekening 2015 vast te stellen op 49.489.638 respectievelijk 48.366.306;
  3.de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2015 vast te stellen op 4.111.684 respectievelijk 6.060.946;
  4.van het voordelig rekeningresultaat 2015 ad. 825.930 een bedrag van:
  - 434.700 over te hevelen naar 2016 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 391.230 toe te voegen aan de algemene reserve.

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. Lijst van conclusies en toezeggingen MID 11 mei 2016