Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 10 februari 2016

 2. Spreekrecht Burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02BM-Discussiestuk voorzieningen opladen elektrische auto's in de openbare ruimte

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De gemeenteraad heeft verzocht om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte voor voorzieningen voor het opladen van elektrische auto's. Dit collegebesluit dient als input voor een discussie in de commissie ruimte.

  Besluit B & W
  1.Het voorleggen van vraagstukken met het huidige collegestandpunt ten aanzien van voorzieningen voor het opladen van elektrische auto's in de openbare ruimte als inpunt voor een discussie in de commissie Ruimte (B-stuk).
  2. Aan de hand van de commissie Ruimte besluiten of herijking van het huidige beleid noodzakelijk is en zo ja op welke onderdelen.


  Resultaat Commissie
  VVD en HBB informeren naar de veiligheid rond uitliggende snoeren bij particuliere oplaadpalen.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.

  De meerderheid van de commissie kan zich vinden in de richting die het college heeft gekozen, maar vraagt meer informatie over het gebruik van oplaadvoorzieningen en de keuze van de plekken voor oplaadpalen.
  PvdA wil eerst meer weten over de behoefte aan oplaadvoorzieningen.
  VVD is van mening dat het college zich terughoudend moet opstellen.

  Toezegging: Wethouder Hooij doet onderzoek naar het gebruik van de oplaadplekken in de openbare ruimte, het aantal oplaadpalen bij bedrijven, de behoefte aan oplaadvoorzieningen, de mobiliteit van oplaadpalen rekening houdend met de parkeerdruk, de kosten van het verplaatsen van oplaadpalen en ontwikkelingen in andere gemeenten, en informeert de commissie hierover.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 02BM-Concept welstandsnota voor advies voorleggen aan de commissie Ruimte

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 16 juni 2014 heeft de commissie Ruimte ingestemd met de formulering van de definitieve opdracht voor het schrijven van een nieuwe welstandsnota. Het besluit luidde als volgt:
  Conclusie voorzitter: De commissie kan zich vinden in de startnotitie herziening welstandsbeleid waarbij de meerderheid van de commissie voorstander is voor een combinatie van scenario 1 en 2. De wethouder neemt de suggesties en opmerkingen van de commissie mee bij de opdracht aan Welstandszorg Noord-Holland.
  De nieuwe nota is nu in concept klaar en gereed om ter visie te worden gelegd. Hiervoor wordt de commissie Ruimte gevraagd advies uit te brengen, t.a.v. het concept en de ingebrachte zienswijzen, of de concept-nota ter visie kan worden gelegd.

  Besluit B & W
  1. Het concept voor de nieuwe welstandsnota en de ingebrachte zienswijzen voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).
  2. Bij een positief advies van de commissie Ruimte de conceptnota en de ingebrachte zienswijzen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
  3. De commissie informeren over de invulling van de kan-bepaling.

  Resultaat Commissie
  D66 en GL informeren naar de mogelijkheden van het plaatsen van windturbines.
  De commissie vraagt zich af of betrokken partijen wel hun zienswijze zullen geven op de
  welstandsnota.
  De commissie vraagt of de behandeling van de welstandsnota terugkomt in de commissie
  middelen.
  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken.

  Een meerderheid van de commissie kan zich vinden in de concept welstandsnota en de vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd.
  VVD is akkoord met het concept maar pleit voor welstandsvrije bouw in de toekomst.
  D66 is van mening dat de welstandscriteria nog eenvoudiger en concreter kunnen worden opgesteld.

  Toezegging: Wethouder Ates zal:
  - de architecten die werkzaam zijn in Heemstede om een zienswijze op de concept welstandsnota vragen en de inbreng terugkoppelen in de volgende fase, (LTA)
  - de mogelijkheden van het plaatsen van windturbines uitwerken in de duurzaamheidsnota, (LTA)
  - de welstandscriteria na twee jaar evalueren en voorstellen doen voor verdere versimpeling van de criteria bij behandeling van de omgevingswet. (LTA)
 5. Wat verder ter tafel komt

 6. Besluitenlijst cie. Middelen 10 februari 2016