Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 13 januari 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften (deregulering)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Raad heeft eind 2014 verzocht te onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving vereenvoudigd kan worden. De Verordening commissie bezwaarschriften is aan de hand van de "Checklist deregulering" beoordeeld en geactualiseerd.

  Besluit B & W
  BESLUIT BURGEMEESTER
  De Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen burgemeestersbesluiten.

  BESLUIT B&W
  1.    De Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen collegebesluiten;
  2.    De raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen raadsbesluiten;
  3.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Commissie Middelen 2 december 2015
  De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de commissie Middelen van januari 2016.
  Commissie Middelen 13 januari 2016
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 28 januari 2016
  Toezegging: De burgemeester zoekt uit of artikel 4 'Secretaris' kan worden weggelaten of kan worden aangepast. De commissie ontvangt voor de raadsvergadering van 28 januari 2016 uitsluitsel over dit punt inclusief argumentatie.
  Besluit Raad
  de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen raadsbesluiten.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01BM-Normenkader 2015 voor de controle van de jaarrekening 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voor de accountantscontrole van de jaarrekening stelt het college ieder jaar het normenkader vast. De wijzigingen in het normenkader 2015 betreffen de relevante regelgeving die gedurende 2015 gewijzigd of nieuw zijn vastgesteld door het college en/of de gemeenteraad. De commissie Middelen wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over het normenkader 2015 kenbaar te maken (B-stuk). Op deze wijze wordt de raad, door tussenkomst van de commissie Middelen, in de gelegenheid gesteld het normenkader aan te vullen.


  Besluit B & W
  1. Het normenkader 2015 vast te stellen;
  2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie heeft geen aanvullingen of commentaar en is van mening dat het normenkader zorgvuldig is opgesteld.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Bevindingen managementletter interimcontrole 2015.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2015 voert de accountant tussentijds een interimcontrole uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen daarvan gerapporteerd. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd (commissie Middelen). Tevens worden deze stukken besproken in de auditcommissie van 26 november a.s.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de managementletter 2015;
  2. Akkoord te gaan met de reactie op de adviezen in de managementletter 2015;
  3. De reactie ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Het C-stuk is op verzoek van de auditcommissie geagendeerd. Mw. M.J. de Greef-Nelissen koppelt de bevindingen van de auditcommissie terug aan de commissie Middelen.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken
 6. Wat verder ter tafel komt