Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 2 december 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Verordening openbaar water Heemstede 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Er wordt een nieuwe Verordening openbaar water Heemstede voorgelegd. Deze Verordening is op een aantal tekstuele punten aangepast ten opzichte van de Verordening uit 2013. Verder zijn er intrekkingsgronden en extra weigeringsgronden voor een ligplaatsvergunning opgenomen.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening openbaar water Heemstede 2016 vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.

  Toezegging: de burgemeester gaat na of art. 15 over het verbod op het breken van ijs in openbaar water, net als in de APV, verwijderd kan worden. Indien dit het geval is, wordt de verordening hier voor de raadsvergadering van 17 december 2015 op aangepast.
  Besluit Raad
  De Verordening openbaar water Heemstede 2016 vast te stellen.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (wijziging en deregulering)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Afgelopen zomer is de APV gewijzigd. De APV moet opnieuw worden geactualiseerd naar aanleiding van twee ledenbrieven van de VNG. Bovendien is de APV op verzoek van de raad gedereguleerd (vereenvoudigd). Bij de deregulering is gekeken naar de ervaringen die andere gemeenten reeds hebben opgedaan, zoals de gemeente Leerdam en Hollands Kroon. Ook is gebruik gemaakt van de input van een raadslid van D66.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de aanbevelingen over te nemen en de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 vast te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening zoals vastgesteld door de raad op 25 juni 2015;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dhr. E. Roeloffs, Mw. M. Ruts, Mw. I. Henkes, Mw. M. van Selow en Dhr. L. van Os spreken in.

  Toezegging: wethouder Hooij onderzoekt de mogelijkheden in Heemstede voor een hondenpark: een plek waar hondenuitlaatservices en eigenaren van meer dan 3 honden terecht kunnen.

  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de lijn van het college voor de beperking van het aantal van 3 honden per persoon in wandelbos Groenendaal en hier geen ontheffingen voor te verlenen.

  Toezeggingen: De burgemeester zoekt uit of en hoe er een verbod op gasballonnen bewerkstelligt kan worden (milieuverordening?).
  De burgemeester zoekt uit of, indien een fiets met een ketting aan een hek (in persoonlijk eigendom) vastgemaakt is, deze doorgeknipt mag worden.
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.
  Besluit Raad
  De aanbevelingen over te nemen en de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 vast te stellen onder intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals vastgesteld door de raad op 25 juni 2015;

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Treasurystatuut 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als gevolg van gewijzigde wetgeving is het Treasurystatuut geactualiseerd.
  Besluit B & W
  1. Per 1 januari 2015 het geactualiseerde "Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede" met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  2. Het "Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede" in te trekken;
  3. De voorstellen voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.

  Toezegging: wethouder Hooij beantwoordt de vraag van dhr. Brinck waarom de solvabiliteit komt te vervallen schriftelijk.
  Besluit Raad
  1. Per 1 januari 2015 het geactualiseerde "Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede" met terugwerkende kracht in te laten gaan;
  2. Het "Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede" in te trekken.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Belastingverordeningen 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2016 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2016. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen vast te stellen:
  a) Verordening heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016;
  b) Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016;
  c) Verordening heffing en invordering van rioolheffing 2016;
  d) Verordening heffing en invordering van leges 2016, inclusief tarieventabel 2016;
  e) Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2016, inclusief financile raming;
  f) Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 (Verordening
  begrafenisrechten 2016);
  g) Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2016;
  h) Verordening heffing en invordering van hondenbelasting 2016;
  i) Verordening heffing en invordering van marktgelden 2016;
  j) Verordening heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
  2016;
  k) Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2016.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerpunt voor de raadsvergadering van 17 december 2015.
  Besluit Raad
  Vast te stellen de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a) Verordening heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016;
  b) Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016;
  c) Verordening heffing en invordering van rioolheffing 2016;
  d) Verordening heffing en invordering van leges 2016, inclusief tarieventabel 2016;
  e) Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2016, inclusief financile raming;
  f) Verordening heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 (Verordening
  begrafenisrechten 2016);
  g) Verordening heffing en invordering van precariobelasting 2016;
  h) Verordening heffing en invordering van hondenbelasting 2016;
  i) Verordening heffing en invordering van marktgelden 2016;;
  j) Verordening heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
  2016;
  k) Verordening heffing en invordering van liggeld woonschepen Cruquiushaven 2016.

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Economisch Actieprogramma Heemstede 2016-2020

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het nieuw economisch actieprogramma worden de ambities van de gemeente Heemstede uitgewerkt voor de periode 2016-2020. Deze ambities zorgen voor de gewenste versterking en behoud van onze lokale economie. Het economisch actieprogramma bestaat uit drie onderdelen: De economische foto van Heemstede, een sterkte-zwakte (SWOT) analyse van de Heemsteedse economie en actiepunten.

  Besluit B & W
  1.     Het concept "Economisch actieprogramma 2016-2020" vaststellen;
  2.     Het concept "Economisch actieprogramma 2016-2020" voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).


  Resultaat Commissie
  D66 en VVD verzoeken om bespreking van de Duinpolderweg in een commissievergadering (Ruimte). Dit verzoek wordt neergelegd bij de agendacommissie.
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het voorgelegde economisch actieprogramma en complimenteert het college. De opmerkingen van de commissie worden meegenomen door het college. De VVD, CDA en GL verzoeken om een actievere invulling van de woon- werkcombinatie op bedrijventerreinen (specifiek in het gebied rondom de Haven).
  Toezegging: de vraag van dhr. Heeremans Hoe en wanneer kan Heemstede hoog op de lijst voor een glasvezelnet komen te staan? wordt schriftelijk beantwoord door wethouder Hooij.
  Toezegging: De lokale ondernemer HBB bouw zal benaderd worden om te kijken of er op deze een wijze een link gelegd kan worden met Heemstede voor wat betreft University college.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften (deregulering)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Raad heeft eind 2014 verzocht te onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving vereenvoudigd kan worden. De Verordening commissie bezwaarschriften is aan de hand van de "Checklist deregulering" beoordeeld en geactualiseerd.

  Besluit B & W
  BESLUIT BURGEMEESTER
  De Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen burgemeestersbesluiten.

  BESLUIT B&W
  1.    De Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen collegebesluiten;
  2.    De raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen raadsbesluiten;
  3.    Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Commissie Middelen 2 december 2015
  De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de commissie Middelen van januari 2016.
  Commissie Middelen 13 januari 2016
  Conclusie voorzitter: bespreekpunt voor de raadsvergadering van 28 januari 2016
  Toezegging: De burgemeester zoekt uit of artikel 4 'Secretaris' kan worden weggelaten of kan worden aangepast. De commissie ontvangt voor de raadsvergadering van 28 januari 2016 uitsluitsel over dit punt inclusief argumentatie.
  Besluit Raad
  de Verordening commissie bezwaarschriften vast te stellen, voor zover het betreft de behandeling van bezwaarschriften tegen raadsbesluiten.
 9. Wat verder ter tafel komt