Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 11 november 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 werd in november 2015 door de regioburgemeester en Hoofd Officier van Justitie vastgesteld. De lokale prioriteiten van de gemeenten in de eenheid dienden als input voor dit plan. Het meerjarenbeleidsplan is echter geen statisch document. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks verlegd worden. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks lokale prioriteiten vast te stellen. Hierdoor kan de politie gericht ingezet worden op de actualiteit. De prioriteiten worden vastgesteld in samenspraak met de politie.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de voorgestelde prioriteiten;
  2. Het besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken ( B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Dhr. P. Kloosterman, teamchef basisteam Kennemerkust en dhr. R. Hoogervorst, wijkagent Heemstede centrum/noord zijn aanwezig voor beantwoording van vragen.
  Conclusie voorzitter: de commissie kan zich vinden in de voorgestelde prioriteiten. Er wordt aandacht gevraagd voor een aantal punten: verwarde mensen, computercriminaliteit, intolerantie in het verkeer en goede communicatie met de burger. D66 ziet onvoldoende aanleiding om ondermijning als prioriteit op te nemen. D66 wenst de problematiek rond verwarde mensen in relatie tot de zorg te agenderen voor de commissie Samenleving. De commissie maakt graag gebruik van het aanbod voor een presentatie over ondermijning.

  Toezeggingen: 1) de verantwoordelijke wethouder zal de problematiek rond verwarde mensen in relatie tot de zorg te agenderen voor de commissie Samenleving. 2) Er wordt een presentatie over ondermijning aan de commissie Middelen gegeven.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11AM-Intrekken Exploitatieverordening 1971

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Naar aanleiding van het verzoek van D66 om te onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving kan worden vereenvoudigd, is genventariseerd welke Verordeningen voor deregulering (vereenvoudiging) in aanmerking komen.
  Uit deze inventarisatie kwam onder meer de Exploitatieverordening 1971 naar voren.
  Op grond van artikel 42 van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is deze Verordening door uw raad op 28 januari 1971 vastgesteld.
  In de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) komt dit artikel niet terug en kan voornoemde verordening (in het kader van deregulering) worden ingetrokken.


  Besluit B & W
  De raad voor te stellen de "Exploitatieverordening 1971" in te trekken (A-stuk).
  Resultaat Commissie

  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 26 november 2015
  Besluit Raad
  De Exploitatieverordening 1971 in te trekken.
 5. Wat verder ter tafel komt