Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering 18 juni 2012

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Kadernota 2012 (verworpen)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De kadernota 2012 vormt het startpunt voor de komende budgetcyclus en dient als basis voor de nieuwe (meerjaren)begroting. Deze kadernota valt uiteen in vier onderdelen. In het eerste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van de kadernota. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten voor de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 besproken. In het derde hoofdstuk wordt de financile positie van het lopende jaar geactualiseerd en wordt de uitkomst van de meerjarenbegroting 2013-2016 gepresenteerd. In het laatste hoofdstuk worden vervolgens de heroverwegingsmogelijkheden beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier categorien, namelijk: bedrijfsvoering, fasering investeringsprogramma, het verlagen van het voorzieningenniveau en inkomstenverhogingen. De kadernota wordt afgesloten met enkele bijlagen.
  Besluit B & W
  Aan de raad vragen om kennis te nemen van:
  -de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);
  -de stand van zaken van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 voor zover deze
  betrekking hebben op mutaties met betrekking tot de jaarschijf 2013-2016 (hoofdstuk 3);
  -de heroverwegingsmogelijkheden (hoofdstuk 4);
  -de bijlagen.
  Voorts aan de raad vragen om in te stemmen met:
  -de uitgangspunten voor de (meer)jarenbegroting 2013-2016 (hoofdstuk 2);
  -de stand van zaken van de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 voor zover deze
  betrekking hebben op mutaties met betrekking tot de jaarschijf 2012, inclusief de daaruit voortvloeiende
  begrotingswijziging 2012 (hoofdstuk 3).
  Resultaat Commissie
  De kadernota is besproken tot en met de tweede termijn van de raad, waarin de voorlopige standpunten van de fracties zijn ingebracht. De reactie van het College is aan de orde bij de behandeling van de kadernota in de raad van 28 juni 2012.

  De openstaande vragen worden schriftelijk beantwoord.

  wethouder van de Stadt heeft toegezegd onderzoek te zullen doen naar het delen ("sharen") van gemeentelijke gebouwen.
  Besluit Raad
  Het besluit is verworpen. Er zijn 20 stemmen uitgebracht, waarvan 7 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor stemden de fracties van D66 en CDA, tegen stemden de fracties van VVD, PvdA, HBB en GL.

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 10 juli 2006 heeft het Commissariaat voor de media (CvdM) aan "De Branding" voor vijf jaar zendtijd toegewezen. De Branding heeft in een brief van 12 maart 2011 aan het CvdM verzocht om een verlenging van de zendmachtiging. Op grond van de Mediawet dient de gemeenteraad aan het CvdM gemotiveerd advies uit te brengen over dit verzoek. Dit advies is besproken in de commissie Middelen van 21 september 2011. Naar aanleiding van deze bespreking is het CvdM verzocht om een nader onderzoek in te stellen naar het functioneren van De Branding. Onlangs heeft het CvdM laten weten dat De Branding zowel voor wat betreft het functioneren van het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) als het bestuur inmiddels maatregelen heeft genomen op grond waarvan het CvdM de gemeente wederom verzoekt om advies uit te brengen.

  De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het pbo een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De huidige samenstelling van het pbo is qua aard en grootte niet representatief hetgeen leidt tot een negatief advies ten aanzien van de zendtijdtoewijzing.

  Besluit B & W
  - De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media gemotiveerd te berichten dat het programmabeleidsbepalend orgaan van De Branding niet representatief is hetgeen tot een negatief advies ten
  aanzien van de zendtijdtoewijzing leidt.
  - Dit besluit voor te leggen aan de Commissie Samenleving voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  De commissie is unaniem eens met voorstel van College voor een negatief advies over zendtijdtoewijzing. Hamerpunt in de raad van 28 juni 2012.
  Besluit Raad
  De raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media gemotiveerd te berichten dat het programmabeleidsbepalend orgaan van De Branding niet representatief is, hetgeen tot een negatief advies ten aanzien van de zendtijdtoewijzing leidt.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 06BM-Eindrapport "Versterking van de economische positie Heemstede"

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De heer De Vries heeft zijn eindrapport "Versterking van de economische positie Heemstede" gepresenteerd. In het rapport doet hij een aantal aanbevelingen. Naar aanleiding daarvan stellen wij voor de aanbevelingen deels wel en deels niet over te nemen. Daarnaast stellen wij voor het betaald parkeren op de Binnenweg eerst om 10.00 uur te laten aanvangen en te beperken tot 17.00 uur, opdat automobilisten 's morgens vroeg en na het werk gewoon even snel een boodschap kunnen doen zonder onmiddellijk te moeten betalen.
  Besluit B & W
  In concept het volgende te besluiten:
  * De aanbevelingen uit het eindrapport van de heer De Vries, voor zover deze infrastructurele maatregelen betreffen en het juridisch-planologisch mogelijk maken van supermarkten met parkeergarages, in principe overnemen.
  * De aanbevelingen uit het eindrapport van de heer De Vries af te wijzen voor zover deze betreffen het invoeren van een blauwe parkeerzone in de winkelcentra.
  * Het tijdvak waarop betaald parkeren op de Binnenweg/Raadhuisstraat geldt te beperken van 10.00 uur tot 17.00 uur en houders van een invalidenparkeerkaart vrijstellen van betaald parkeren.
  * De aanbeveling voor de aanleg van een sfeervol plein in de Raadhuisstraat voor te leggen aan de winkeliers van de Raadhuisstraat in verband met het opheffen van 8 parkeerplaatsen, en tevens het in de adviesnota aangeduide alternatief met hen te bespreken.
  * De aanbeveling dat ondernemers en gemeente samen een marketingstrategie moeten ontwikkelen, niet over te nemen.
  * De aanbeveling voor het aanstellen van een citymanager niet over te nemen en onder de leiding van een onbezoldigd onafhankelijk voorzitter, van start te gaan met het economisch platform Heemstede.
  * De aanbeveling uit het eindrapport tot het instellen van een ondernemersfonds aan te houden in verband met nader onderzoek.
  * De aanbeveling tot het opstellen van een convenant niet overnemen en te besluiten tot het instellen van een platform economische bedrijvigheid Heemstede, voor te zitten door een onafhankelijk voorzitter.
  Dit conceptbesluit voor advies voorleggen aan de commissie Middelen (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  De cie is akkoord met de de voorgenomen collegebesluiten over dit rapport, behalve over punt 1 en punt 3
  Punt 1: het mogelijk maken van supermarkten met parkeergarages > tegen zijn D66, PvdA, HBB en GL.
  Punt 3: allen tegen beperken betaald parkeren tot tijdvak van 10.00 tot 17.00 uur, maar wél vóór vrij parkeren met invalidenparkeerkaart.
 5. Terugkoppeling uit de VRK

 6. Wat verder ter tafel komt

 7. Besluitenlijst commissie Middelen 18 juni 2012