Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 26 oktober 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Beantwoording vragen Programmabegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 en Eerste begrotingswijziging 2016.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Programmabegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Dit voorstel heeft betrekking op de begroting 2016, inclusief de daarbij behorende meerjarenbegroting 2017-2019. Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar (lees 2016).
  Besluit B & W
  1. De (schriftelijke) programmabegroting 2016 vast te stellen;
  2. De kredieten 2016 conform punt A en de voorbereidingskredieten 2016 conform punt B van het "overzicht kredieten 2016" beschikbaar te stellen;
  3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2017-2019;
  4. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Besluit Raad
  1. De (schriftelijke) programmabegroting 2016 vast te stellen;
  2. De kredieten 2016 conform punt A en de voorbereidingskredieten 2016 conform punt B van het "overzicht kredieten 2016" beschikbaar te stellen;
  3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2017-2019.  Unaniem vastgesteld.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Eerste begrotingswijziging 2016

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In deze eerste wijziging van de begroting 2016 zijn de effecten opgenomen van de septembercirculaire 2015, de doorwerking van de najaarsnota 2015 en de lasten voortvloeiende uit het raadsvoorstel "kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef". Bij het opstellen van de programmabegroting 2016 waren deze cijfers nog niet beschikbaar. Zoals aangegeven in de programmabegroting 2016 blz 12 wordt ook ingegaan op de bepaling van de hoogte van de voorziening pensioenen en wachtgelden. Genoemde punten leiden tot een positieve bijstelling van de financile positie. Voorgesteld wordt deze gelden in te zetten voor: extra kosten statushouders/vluchtelingen, duurzaamheid en het schrappen van de bezuiniging "inzet onderwijsreserves/overdracht buitenonderhoud".

  Besluit B & W
  1.    in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2016;
  2. kennis te nemen van de financile effecten voor de jaren 2017-2019;
  3. in te stemmen met de gewijzigde werking van de voorziening pensioenen en wachtgelden en in 2015
  1,3 miljoen over te boeken van de algemene reserve naar de voorziening pensioenen en wachtgelden voor voormalige bestuurders en ambtenaren;
  4. de eerste begrotingswijziging 2016 te betrekken bij de behandeling van de begroting 2016 in de raad van 5 en 6 november 2015.

  Concept besluit Raad
  - in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2016;
  - kennis te nemen van de financile effecten voor de jaren 2017-2019;
  - in te stemmen met de gewijzigde werking van de voorziening pensioenen en wachtgelden en in 2015
  1,3 miljoen over te boeken van de algemene reserve naar de voorziening pensioenen en wachtgelden voor voormalige bestuurders en ambtenaren.

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Marktverordening Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De huidige Marktverordening is in 2003 vastgesteld. Aangeboden wordt een geactualiseerde Marktverordening.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Marktverordening Heemstede 2015 vast te stellen.
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: De commissie heeft de burgemeester een aantal vragen gesteld over de marktverordening:
  ·    Kan de ambulante handel op één dag geconcentreerd worden?
  ·    Hoe werkt de voorrangsregel voor Heemstedenaren?
  ·    Is de wachtlijst voor de markt openbaar?
  ·    De wijze van samenstelling van de marktcommissie.
  ·    De term marktcommissie zal nader worden toegelicht.
  De vragen worden beantwoord voor de commissie Middelen van 26 oktober 2015. Indien nodig wordt de verordening aangepast. Het agendapunt wordt in de commissie Middelen van 26 oktober a.s. verder behandeld. Het wordt een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 29 oktober 2015.
  Besluit Raad
  De Marktverordening Heemstede 2015 vast te stellen.
 7. Wat verder ter tafel komt