Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 14 oktober 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Rapport Rekenkamercommissie Verbonden partijen

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Najaarsnota 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De najaarsnota verstrekt inzicht in de financile positie van het lopende begrotingsjaar 2015. De budgettaire begrotingsconsequenties die uit deze najaarsnota voortvloeien, opgesomd in de hoofstukken 2 (de financile mutaties 2015), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2015) resulteren in een begrotingswijziging 2015.
  Besluit B & W
  1.De raad voorstellen in te stemmen met de najaarsnota 2015 en de begroting 2015 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2015), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten);
  2.Het voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk voor de raadsvergadering van 29 oktober 2015.

  Toezegging: wethouder Ates beantwoordt de vraag van dhr. H.J.M. van Zon over restafval schriftelijk: de hoogte van de verbrandingsbelasting, de verminderde hoeveelheid restafval en hoeveel er minder betaald wordt.
  Besluit Raad
  In te stemmen met de najaarsnota 2015 en de begroting 2015 te wijzigen zoals aangegeven in de hoofdstukken 2 (de financile mutaties 2015), 3 (concrete invulling bezuinigingen) en 4 (kredieten 2015).
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 10AM-Marktverordening Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De huidige Marktverordening is in 2003 vastgesteld. Aangeboden wordt een geactualiseerde Marktverordening.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Marktverordening Heemstede 2015 vast te stellen.
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: De commissie heeft de burgemeester een aantal vragen gesteld over de marktverordening:
  ·    Kan de ambulante handel op één dag geconcentreerd worden?
  ·    Hoe werkt de voorrangsregel voor Heemstedenaren?
  ·    Is de wachtlijst voor de markt openbaar?
  ·    De wijze van samenstelling van de marktcommissie.
  ·    De term marktcommissie zal nader worden toegelicht.
  De vragen worden beantwoord voor de commissie Middelen van 26 oktober 2015. Indien nodig wordt de verordening aangepast. Het agendapunt wordt in de commissie Middelen van 26 oktober a.s. verder behandeld. Het wordt een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 29 oktober 2015.
  Besluit Raad
  De Marktverordening Heemstede 2015 vast te stellen.
 6. Wat verder ter tafel komt