Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 9 september 2015

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuwe modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers aangeboden aan alle gemeenteraden. Heemstede volgt de Gedragscode, met twee toevoegingen.
  De raad heeft in zijn vergadering van 26 maart 2015 drie aandachtspunten meegegeven voor de Gedragscode:
  1. Invulling van het begrip 'schijn van belangenverstrengeling'
  2.Waarborgen voor transparantie en sensitiviteit
  3. Werkwijze bij een melding
  Resultaat Commissie
  Het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raad, met steun van HBB, VVD, CDA, GL en PvdA
  D66 is van mening dat een Gedragscode resultaat zou moeten zijn van een discussie en niet het startpunt. Daarom zou het voorstel nu niet naar de raad door moeten voor vaststelling.

  Besluit Raad
  ·    de Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    de Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken.
  Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor en 5 stemmen tegen (20 stemmen)
  Voor stemden de fracties van PvdA, GroenLinks met stemverklaring, CDA, VVD en HBB.
  Tegen stemde de fractie van D66 met stemverklaring.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De VNG heeft een nieuwe modelgedragscode voor bestuurders aangeboden aan alle gemeenteraden. Heemstede volgt de gedragscode, met twee toevoegingen.

  De Raad heeft in zijn vergadering van 26 maart 2015 drie aandachtspunten meegegeven:
  1.    invulling van het begrip 'schijn van belangenverstrengeling'
  2.    waarborgen van transparantie en sensitiviteit
  3.    werkwijze bij een melding

  Besluit B & W
  ·    De gemeenteraad voor te stellen de gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    De gemeenteraad voor te stellen de Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken;
  ·    Het besluit voor te leggen aan de raadscommissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  D66 heeft vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord.
  Het voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering. De antwoorden zijn voor de raadsvergadering beschikbaar.
  Besluit Raad
  ·    De Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders gemeente Heemstede 2015 vast te stellen;
  ·    De Gedragscode Bestuurders (vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2003) in te trekken.

  Het besluit is unaniem vastgesteld (20 stemmen).
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09AM-Verordening financieel beleid en beheer 2015

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als gevolg van gewijzigde wetgeving en een uniforme vastlegging van de financile afspraken is de Verordening financieel beleid en beheer geactualiseerd.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen de Verordening financieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede in te trekken;
  3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Het voorstel gaat als hamerpunt naar de raad, met de toezegging dat een definitie wordt toegevoegd van het begrip EMU-saldo en dat er antwoord komt op de vraag of de Sociale Werkvoorziening een uitzondering is als bedoeld in Art 13 (prijzen economische activiteiten).
  Besluit Raad
  1.    De Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede vast te stellen;
  2.    De Verordening financieel beleid en beheer 2011 gemeente Heemstede in te trekken.

  Het besluit is unaniem en zonder beraadslaging vastgesteld (20 stemmen).
 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09BM-Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015 (automatisering) Bloemendaal - Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In 2013 is door het adviesbureau Capgemini in kaart gebracht hoe door samenwerking met Bloemendaal de ICT functie van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede minder kwetsbaar en kwalitatief beter kan worden. Het opzetten van een gezamenlijke ICT infrastructuur en een gezamenlijk systeembeheer is daarin een eerste -randvoorwaardelijke- stap. Op basis van raadsbesluiten in oktober 2014 zijn de gemeenten Bloemendaal en Heemstede de samenwerking op het gebied van automatisering verder gaan uitwerken. Dit heeft geresulteerd in voorliggend voorstel voor een lichte gemeenschappelijke regeling met Heemstede als centrumgemeente. Tijdens de commissiebehandeling op 22 oktober 2014 is door het college toegezegd dat de leden van de commissie Middelen kennis kunnen nemen van de lichte gemeenschappelijke regeling voordat deze door het college worden vastgesteld
  Besluit B & W
  1. Voornemens te zijn een lichte gemeenschappelijke regeling op het gebied van automatisering (Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015 = GRIT) aan te gaan met de gemeente Bloemendaal;
  2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de Commissie Middelen om haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  De commissie is akkoord en geeft het College mee te streven naar besparingen, wetende dat extra beveiligingskosten aan de orde zijn en dat besparingen daardoor de vorm krijgen van minder meerkosten.
 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Veiligheidsmonitor 2014, Rapportage

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het najaar van 2014 is de Veiligheidsmonitor uitgevoerd; een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De resultaten laten voor Heemstede net als drie jaar geleden een overwegend positief resultaat zien. Hoge waarderingen voor leefbaarheid, veiligheid en de fysieke omgeving. Dit geldt ook voor het functioneren van de gemeente op genoemde thema's. De scores liggen veelal hoger dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van politie district Kennemerland. Er blijven natuurlijk altijd aandachtspunten over. Gemeente en politie zullen hun aandacht hierop blijven richten.

  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de rapportage van de veiligheidsmonitor 2014;
  2. Bevindingen te betrekken bij het aanpassen van het beleid en het stellen van prioriteiten;
  3. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de Commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  De burgemeester zegt toe dat zij preventieve actie rond hard rijden zal bespreken met de politie.
  C-stuk voldoende besproken.
 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09CM-Jaarverslag 2014 en eerste managementrapportage 2015 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ).

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband belastingen GBKZ een jaarverslag op. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde productie en financin. Daarnaast wordt iedere vier maanden door het GBKZ een managementrapportage opgesteld. De eerste managementrapportage 2015 heeft betrekking op de periode tot en met april 2015. GBKZ is een regionaal samenwerkingsverband dat belast is met de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. De gemeente Bloemendaal fungeert daarbij als centrumgemeente.
  Besluit B & W
  1.    Het jaarverslag 2014 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) voor kennisgeving aannemen;
  2.    De managementrapportage 2015-I van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) over de maanden januari t/m april 2015 voor kennisgeving aannemen;
  3.    Dit collegebesluit, de jaarrekening 2014 en de managementrapportage 2015-I ter kennisname te brengen van de Commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Voldoende besproken.
 9. Wat verder ter tafel komt