Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Deze adviesnota heeft betrekking op de jaarverslaggeving over 2011 van de gemeente Heemstede. Via deze jaarverslaggeving wordt beoogd inzicht te verschaffen in de geleverde producten en diensten en de daarvoor gebruikte middelen over het boekjaar 2011. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 460.768.Eveneens als vorig jaar is Heemstede erin geslaagd om naast een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid ook voor de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring te verkrijgen.

  Het college stelt voor de jaarrekening 2011, bestaande uit het boekwerk jaarstukken, vast te stellen. De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van 460.768.Voorgesteld wordt om van het voordelig rekeningresultaat een bedrag van 405.295 over te hevelen naar 2012 en het resterende bedrag van 55.473 toe te voegen aan de algemene reserve.
  Besluit B & W

  1.    In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2011 en accountantskantoor Ernst&Young dienovereenkomstig schriftelijk te berichten.
  2.    Het college stelt de raad voor:
  a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2011, bestaande uit het
  boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  b. de lasten en baten van de rekening 2011 vast te stellen op 43.959.419 respectievelijk
  43.098.227;
  c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2011 vast te stellen op
  1.045.729 respectievelijk 2.367.689;
  d. van het voordelig rekeningresultaat 2011 ad. 460.768 een bedrag van:
  - 405.295 over te hevelen naar 2012 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 55.473 toe te voegen aan de algemene reserve.
  3. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).          

  Besluit Raad
  1.    de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2011, bestaande uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;
  2.    de lasten en baten van de rekening 2011 vast te stellen op 43.959.419 respectievelijk 43.098.227;
  3.    de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2011 vast te stellen op 1.045.729 respectievelijk 2.367.689;
  4. van het voordelig rekeningresultaat 2011 ad. 460.768.een bedrag van :
  - 405.295 over te hevelen naar 2012 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen;
  - 55.473 toe te voegen aan de algemene reserve.

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar jaarverslag 2011 ingediend en verzoekt de zienswijze van de Raad. Het jaarverslag sluit met een positief saldo ad 1.249.000. Er worden resultaatbestemmingen voorgesteld tot een bedrag ad 628.000. Tevens wordt voorgesteld het restant ad 621.000 in de algemene reserve te storten ter versterking van het weerstandsvermogen.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen in de zienswijze aan de VRK akkoord te gaan met het jaarverslag 2011 en de resultaatbestemming behoudens de meerkosten voor de JGZ 0-4 jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te verzoeken aan te geven bij de 1e bestuursrapportage 2012 middels een meerjarenraming waarom doorgegaan zou moeten worden met de markttaak Sociaal Medische Advisering of per welk moment de taak beindigd zou kunnen worden.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Besluit Raad
  In de zienswijze de VRK aan te geven akkoord te gaan met het jaarverslag 2011 en de resultaatbestemming behoudens de meerkosten voor de JGZ 0-4 jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te verzoeken aan te geven bij de 1e bestuursrapportage 2012 middels een meerjarenraming waarom doorgegaan zou moeten worden met de markttaak Sociaal Medische Advisering of per welk moment de taak beindigd zou kunnen worden.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Ontwerp-programmabegroting 2013 VRK en 3e fase regionalisering VRK

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerp-programmabegroting 2013 ingediend en verzoekt de Raad om zijn zienswijze. In de ontwerp-programmabegroting 2013 is de taakstellende bezuiniging uit de menukaart 2013 ad 600.000 verwerkt.
  Omdat in de begroting 2013 tevens wordt genoemd dat een bestuurlijke werkgroep een voorstel zal uitwerken rond de huisvesting van de brandweer (3e fase regionalisering) wordt de raad in dit advies genformeerd over de BTW aspecten die daarbij een rol spelen.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen in de zienswijze akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2013 inclusief de hierin opgenomen nominale ontwikkelingen 2012 en 2013 van de VRK behoudens de meerkosten voor de 0-4 jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te verzoeken:
  a.    aan te geven welke verschillen er zijn in de bekostiging van de huisvesting van onder meer JGZ en Centra voor Jeugd- en Gezin per gemeente;
  b.    de AHV permanent uitgebreid toe te lichten in de bestuursrapportages 2012 en hierbij ook een meerjarenraming te voegen.
  2. Dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  In de zienswijze de VRK aan te geven akkoord te gaan met de ontwerp-programmabegroting 2013 inclusief de hierin opgenomen nominale ontwikkelingen 2012 en 2013 van de VRK behoudens de meerkosten voor de 0-4 jarigenzorg Haarlemmermeer. Tevens de VRK te verzoeken:
  1) aan te geven welke verschillen er zijn in de bekostiging van de huisvesting van onder meer JGZ en Centra voor Jeugd- en Gezin per gemeente;
  2) de AHV permanent uitgebreid toe te lichten in de bestuursrapportages 2012 en hierbij ook een meerjarenraming te voegen.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Wet Veiligheidsregios schrijft voor dat de veiligheidsregio een keer per vier jaar een regionaal risicoprofiel opstelt. Dit profiel dienst als basis voor het regionaal beleidsplan. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het Concept Regionaal Risico Profiel en in stemmen met het voorstel van het bestuur van de veiligheidsregio om de prioritering in het beleidsplan te richten op de zes voorgestelde incidenttypen.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen kennis te nemen het Concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland.
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met het voorstel van het bestuur van de veiligheidsregio om de prioritering in het beleidsplan te richten op de zes voorgestelde incidentypen te weten:

  1. Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
  2. Ziektegolf, besmettelijke ziekte
  3. Incident in treintunnels en ondergrondse stations
  4. Uitval elektriciteitsvoorziening
  5. Koudegolf, ijzel en sneeuw
  6. Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

  3 Dit besluit toe te sturen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Besluit Raad
  1. Kennis te nemen het Concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland.
  2. In te stemmen met het voorstel van het bestuur van de veiligheidsregio om de prioritering in het beleidsplan te richten op de zes voorgestelde incidentypen:

  1. Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
  2. Ziektegolf, besmettelijke ziekte
  3. Incident in treintunnels en ondergrondse stations
  4. Uitval elektriciteitsvoorziening
  5. Koudegolf, ijzel en sneeuw
  6. Maatschappelijke onrust (sociaal-psychologisch)

 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 05BM-Verordening openbaar water Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgelegd wordt een concept voor een nieuwe Verordening openbaar water Heemstede. Hierin zijn de regels opgenomen voor een nieuw ligplaatsenbeleid in Heemstede.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de concept Verordening openbaar water Heemstede en deze vrij te geven voor inspraak.
  2. De commissie Middelen in de gelegenheid te stellen haar zienswijze te geven over het voorstel (B-stuk).
  Resultaat Commissie

  Besproken in de commissie Middelen van 16 mei 2012:

  Een meerderheid van de commissie (VVD, HBB, D66) is van mening dat eigenaren die hun boten aan eigen grond aanleggen, daarvoor niet zouden moeten betalen. Het college zal nagaan of het mogelijk is de verordening in die zin aan te passen, en zal de commissie daarover informeren. De commissie doet op diverse onderdelen van de verordening nog nadere voorstellen of suggesties.
 6. Terugkoppeling uit de VRK

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Besluitenlijst commissie Middelen 16 mei 2012