Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering 11 april 2012

 2. (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Middelen

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Brandbeveiligingsverordening 2012

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 1 april 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Per die datum komt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zogenaamde Gebruiksbesluit) te vervallen. Gevolg is dat de brandveiligheidsverordening moet worden aangepast. De aanpassing betreft voornamelijk die artikelen waarin wordt verwezen naar het gebruiksbesluit. Deze verwijzingen zijn omgezet in verwijzingen naar afdelingen in het Bouwbesluit.
  De raad wordt voorgesteld de (aangepaste)brandveiligheidsverordening 2012 vast te stellen.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen:
  a. de Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 april 2012, en
  b. de brandbeveiligingsverordening 2010 per 1 april 2012 in te trekken.
  2. dit voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk)
  Besluit Raad
  a. De Brandbeveiligingsverordening 2012 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 april 2012, en
  b. De brandbeveiligingsverordening 2010 per 1 april 2012 in te trekken.
 4. 04BM-Procesaanpak sluitende meerjarenbegroting 2013-2016.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De aanvullende bezuinigingsplannen van het kabinet en de decentralisaties van overheidstaken leiden onvermijdelijk tot een nieuw structureel tekort in de meerjarenbegroting van de gemeente Heemstede. De hoogte van het tekort is op dit moment moeilijk in te schatten en kan sterk variren van 0,5 mln tot 1,5 mln. Thans wordt op verzoek van de commissie Middelen een procesaanpak voorgelegd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016.
  Besluit B & W
  1.    In te stemmen met de procesaanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016.
  2.    In principe te besluiten tot het invulling geven aan burgerparticipatie in het proces om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016.
  3.    De procesaanpak voor een zienswijze voorleggen aan de commissie Middelen (B-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: alle partijen zijn akkoord met de procesaanpak. Het voorstel om voor dit onderwerp burgerparticipatie toe te passen wordt gesteund door GroenLinks en D66 (op voorwaarde van een goede voorbereiding en methode), de overige partijen zijn tegen.
 5. Terugkoppeling uit de VRK

 6. Actiepuntenlijst commissie Middelen april 2012

 7. Wat verder ter tafel komt