Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering van 12 januari 2011

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Vervangen Informatiesysteem voor uitwisseling authentieke basisgegevens

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het nieuwe stelsel van basisregistraties heeft als doel het eenmalig inwinnen van gegevens en deze meermalig gebruiken. De gemeente is verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de basisregistraties Personen en Adressen en Gebouwen. Deze registraties zijn binnen Heemstede opgezet en zitten nu in de beheerfase. Het "verplichte" gebruik van deze gegevens bij de verschillende wettelijke taken moet nog verder worden opgezet. Op dit moment wordt deels handmatig gecheckt of de juiste gegevens gebruikt worden en deels loopt dit via het oude distributiesysteem van PinkRoccade. Om dit efficienter te laten verlopen is een nieuw distributiesysteem nodig wat voldoet aan de nieuwe standaarden. In de gemeentemarkt zijn twee leveranciers die een dergelijk distributiesysteem leveren. Afwijkend van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is alleen bij deze twee partijen een offerte gevraagd.

  Uit de aanbesteding is de applicatie van een andere leverancier (Centric) als beste naar voren gekomen. Deze leverancier rekent een hogere aanschafprijs (lees krediet) en een veel lager jaarlijks onderhoudsbedrag. Concreet betekent dit dat in de begroting 2011 rekening is gehouden met een te laag investeringskrediet en een te hoge jaarlijkse exploitatielast. Omdat de raad bij de vaststelling van de begroting 2011 de kredieten 2011 beschikbaar heeft gesteld is formeel door de raad een te laag krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van het distributiesysteem. Daarom wordt aan de raad het formele verzoek gedaan om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Per saldo vallen de kosten vanaf 2011 structureel lager uit dan begroot (€ 5.500 in 2011 en vanaf 2012 € 12.000).
  Besluit B & W
  1. Instemmen met een aanbesteding aan twee partijen in afwijking op het aanbestedings- en inkoopbeleid;
  2. De aanbesteding aan Centric gunnen onder voorbehoud van goedkeuring van de raad voor het verstrekken van een aanvullend krediet;
  3. De raad voorstellen om het investeringskrediet voor vervangen/uitbreiden BRS met € 51.350 te verhogen en de lasten te dekken als voorgesteld in het voorstel (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad 27 januari 2011.

  Toezegging: 1) hoeveel uren tijdswinst het vervangen van het informatiesysteem voor uitwisseling van authentieke basisgegevens zal worden nagegaan en op termijn schriftelijk worden toegezonden naar de commissie Middelen. Wel is het zo dat er bij de afdeling Publiekzaken een taakstellende bezuiniging is ingeboekt van €25.000,-, welke mede gebaseerd is op het meer elektronisch uitwisselen van gegevens.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2010
  besluit:
  Het investeringskrediet voor vervangen/uitbreiden BRS met € 51.350 verhogen en de lasten te dekken zoals voorgesteld in het raadsvoorstel.

  De raad voornoemd,
  de griffier,                       de voorzitter, 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01AM-Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Rechtbank Haarlem heeft een beroep van de heer H.S.M. Kruijer zonder zitting te houden gegrond verklaard en vastgesteld dat de raad een dwangsom heeft verbeurd van € 1.260,- vanwege niet tijdig beslissen op een verzoek van de heer Kruijer. Er is reden om tegen de uitspraak verzet aan te tekenen. Wij zullen, na behandeling door de commissie Middelen, namens de raad in verzet gaan. Wij stellen voor te besluiten dat dit verzet wordt gehandhaafd en dat de raad de afhandeling van het verzet delegeert aan burgemeester en wethouders.
  Om te voorkómen dat de dwangsom wordt verhoogd met wettelijke rente hebben wij de dwangsom en het griffierecht betaald. Als de procedure eindigt in een ongegrondverklaring van het beroep zullen wij het bedrag terugvorderen.
  Besluit B & W
  1. Na behandeling door de commissie Middelen namens de raad in verzet gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 13 december 2010 door indiening van het verzetschrift kenmerk 498747.
  2. De raad voorstellen in te stemmen met het ingediende verzet.
  3. De raad voorstellen de afhandeling van het verzet en eventueel beroep en hoger beroep in deze zaak te delegeren aan burgemeester en wethouders.
  4. Beslispunt 1 toezenden aan de commissie Middelen met het verzoek haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk).
  5. De beslispunten 2 en 3 toezenden aan de commissie Middelen om advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie Middelen geeft aan het in verzet gaan tegen de uitspraak van de rechtbank te ondersteunen. Het stuk 'Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem' gaat als hamerstuk naar de raad van 27 januari 2011. Er komt een aangepast raadsvoorstel waarbij de beslispunten de volgende zijn: 1. In te stemmen met het ingediende verzetschrift tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 13 december 2010 en 2. De behandeling van dit verzet te delegeren aan burgemeester en wethouders.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011
  besluit:
  1. In te stemmen met het ingediende verzetschrift tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 13 december 2010.
  2. De behandeling van dit verzet te delegeren aan burgemeester en wethouders.

  De raad voornoemd,
  de griffier,                       de voorzitter,

 4. 01CM-Jaarwisseling 2010-2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Tijdens de jaarwisseling 2010-2011 is het met het oog op de openbare orde en veiligheid noodzakelijk het stoken van vuur op de openbare weg niet te gedogen. Dit besluit geldt voor 31 december 2010 en 1 januari 2011.
  In de periode 25 december 2010 t/m 1 januari 2011 is het met het oog op de openbare orde en veiligheid verboden niet-afsluitbare containers met bouwafval en mobiele toiletunits op de openbare weg te plaatsen.

  Besluit B & W
  1. Het stoken van vuur op de openbare weg niet te gedogen op 31 december 2010 en 1 januari 2011.
  2. De aanwezigheid van niet-afsluitbare containers bestemd voor bouwafval op de openbare weg te verbieden in de periode 25 december 2010 t/m 1 januari 2011.
  3. De aanwezigheid van mobiele toiletunits op de openbare weg te verbieden in de periode 25 december 2010 t/m 1 januari 2011.
  4. Deze besluiten ter informatie te versturen aan de Commissie Middelen (C-stuk).

  Resultaat Commissie
  Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
  Kernvraag: heeft het onderhavige besluit geleid tot de gewenste veiligheid met de jaarwisseling? En meer specifiek: hoe is het verbod op het plaatsen van niet-afsluitbare containers met bouwafval en mobiele toiletunits op de openbare weg gehandhaafd?

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 01CM-Managementletter interim-controle 2010

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2010 voert de accountant tussentijds een interim-controle uit. In een managementletter worden de tussentijdse bevindingen gerapporteerd. Het college geeft een reactie op de tussentijdse bevindingen. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennis name naar de raad gestuurd (commissie middelen).

  Besluit B & W
  1) Kennis nemen van de Managementletter 2010;
  2) Akkoord gaan met de reactie van het college op de adviezen in de Managementletter 2010;
  3) De reactie van het college ter kennis name naar de Auditcommissie en de Commissie Middelen sturen.
  Resultaat Commissie
  De auditcommissie heeft op 22 november 2010 overleg gevoerd met de accountant Ernst&Young over de Managementletter interim-controle 2010. De voorzitter van de auditcommissie mw. M.J. Nelissen geeft een terugkoppeling van dit overleg aan de commissie Middelen.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De griffie en de afdeling Financiën zullen in overleg treden om een inloopavond te organiseren voor het stellen van technische vragen over de jaarrekening 2010.
 6. Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK (mondeling).

 7. Wat verder ter tafel komt