Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissievergadering van 1 december 2010

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De politie district Kennemerland-Midden stelt jaarlijks een districtsjaarplan op. In dit plan worden per team de lokale prioriteiten
  weergegeven. De politie zal dan aan deze onderwerpen extra aandacht besteden. De teamchef van team Kennemerkust
  heeft de burgemeester in de gelegenheid gesteld om de lokale prioriteiten aan te geven. De burgemeester consulteert hierover de raadscommissie Middelen.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de voorgestelde prioriteiten van basisteam Duinrand 2011 t.b.v. het jaarplan District Kennemerland-Midden.
  2. De Commissie Middelen te vragen haar mening over het voorgenomen besluit te geven (B-stuk).
  Resultaat Commissie
  Dhr. F. Sarneel teamchef van de politie is bij dit agendapunt aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen door het college van B&W worden meegenomen.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 21 oktober 2010 heeft de raad het college toestemming gegeven een nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te treffen. Op 18 oktober 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRK artikel 40 van de regeling aangepast. Op 22 oktober 2010 hebben wij van het DB een brief ontvangen waarin wij op de hoogte gesteld worden van deze wijziging. De regeling dient derhalve opnieuw getroffen te worden.
  Besluit B & W
  1.       De raad voor te stellen:
  Het college toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (art. 1, lid 2 Wet
  gemeenschappelijke regelingen),
  2. Het voorstel voorleggen aan de Commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.

  Toezeggingen: 1) Burgemeester Heeremans zal in het AB vergadering van de VRK op 6 december 2010 inbrengen dat art. 1 onder i Gemeenschappelijke regeling VRK moet worden aangepast, 2) het college van B&W zal in een brief richting de VRK de opmerkingen van de commissie t.a.v. de Gemeenschappelijke regeling VRK meenemen en 3) het college van B&W komt zo mogelijk met extra toelichting rond het stuk Gemeenschappelijke regeling VRK met name t.a.v. de juridische toets van de regeling.
  Besluit Raad
  Niet behandeld in de raad van 15 december 2010. De VRK komt met een aangepaste gemeenschappelijke regeling.
 5. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Belastingverordeningen 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2011 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2011. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordeningen van de VNG.
  Besluit B & W
  1. Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a)Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011;b)Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011;c)Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011;d)Verordening op de heffing en invordering van leges 2011, inclusief tarieventabel 2011;e)Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011, inclusief financiële raming;f)Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011 (verordening begrafenisrechten 2011);g)Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011;h)Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011;i)Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011;j)Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011.
  2. Het voorstel ter advisering aan de raad voor te leggen aan de Commissie Middelen (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.

  Toezegging: 1) Het college van B&W komt met een aangepast voorstel t.a.v. de Belastingverordeningen 2011, waarin wordt voorgesteld de nieuwe parkeertarieven in te laten gaan per 1 januari 2011 i.p.v. 1 februari 2011.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2010
  besluit:
  Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:

  a)Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011;b)Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2011;c)Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011;d)Verordening op de heffing en invordering van leges 2011, inclusief tarieventabel 2011;e)Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2011, inclusief financiële raming;f)Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011 (verordening begrafenisrechten 2011);g)Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011;h)Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011;i)Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011;j)Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011.

  De raad voornoemd,
  de griffier,                       de voorzitter,

 6. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Invoering verbod op het gebruik van wensballonnen.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In de regio zijn afspraken gemaakt om het gebruik van wensballonnen te verbieden. Wensballonnen zijn papieren ballonnen die brandstof bevatten. Door de brandstof aan te steken stijgt de ballon ongecontroleerd op. Een verbod kan worden bewerkstelligd door een artikel hierover in de APV op te nemen.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening na artikel 5:34 een nieuw artikel in te voegen dat als volgt luidt:
  5:34a Verbod op het gebruik van wensballonnen.
  1. Het is verboden zogenoemde wensballonnen door middel van hete lucht afkomstig van vuur op te laten.
  2. Onder een wensballon wordt mede verstaan elk voorwerp dat door middel van open vuur opstijgt en zonder sturing wegdrijft.
  en te bepalen dat dit artikel daags na bekendmaking in werking treedt.
  2. Dit voorstel voorleggen aan de commissie Middelen om advies aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2010
  besluit:
  1. In de Algemene Plaatselijke Verordening na artikel 5:34 een nieuw artikel invoegen dat als volgt luidt:

  5:34a Verbod op het gebruik van wensballonnen.
  1. Het is verboden zogenoemde wensballonnen door middel van hete lucht afkomstig van vuur op te laten.
  2. Onder een wensballon wordt mede verstaan elk voorwerp dat door middel van open vuur opstijgt en zonder sturing wegdrijft.

  2. Te bepalen dat dit artikel daags na bekendmaking in werking treedt.


  De raad voornoemd,
  de griffier,                       de voorzitter,

 7. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Advies van de commissie voor bezwaarschriften, inzake verzoek dhr H.S.M. Kruijer zijn briefwisseling op de gemeentelijke website te plaatsen.

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Bezwaarde, dhr H.S.M. Kruijer, heeft de gemeenteraad in zijn brief van 26 mei 2010 verzocht zijn briefwisseling met de raad op de gemeentelijke website te plaatsen.
  De waarnemend griffier van de raad heeft aan bezwaarde meegedeeld dat zijn verzoek niet past in het beleid van de raad om brieven van burgers niet actief op de website te zetten.
  De commissie is van oordeel dat de reactie van de waarnemend griffier van 1 juli 2010 geen besluit is in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht maar het afwijzen van een verzoek tot een feitelijke handeling.
  De beslissing al dan niet een feitelijke handeling te verrichten is geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht.
  De commissie voor bezwaarschriften concludeert na bestudering van de relevante stukken dat het bezwaar niet-ontvankelijk is.
  De voorzitter van de commissie Middelen adviseert dit advies over te nemen.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.
  Besluit Raad
  De raad van de gemeente Heemstede;
  besluit:
  Het bezwaarschrift van de heer H.S.M. Kruijer niet-ontvankelijk te verklaren.

  De raad voornoemd,
  de griffier,                       de voorzitter,

 8. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12BM-Uitkomsten doorlichtingsonderzoek afdeling Sociale Zaken (IASZ)

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In het kader van artikel 213A van de Gemeentewet is door Stichting Stimulansz de doelmatigheid en doeltreffendheid onderzocht van de afdeling Sociale Zaken (IASZ). Stimulansz concludeert dat IASZ de taken uitvoert in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling van de deelnemende gemeenten. Op enkele onderdelen kan de afdeling nog efficiënter werken. De huidige personeelsformatie heeft een tekort van 2,45 fte gezien de taken en de toename in de werkzaamheden door de maatschappelijke en financieel-economische ontwikkelingen. In dit stuk wordt voorgesteld in te stemmen met meerdere aanbevelingen uit het rapport van Stimulansz. Voor de uitbreiding van de formatie ontvangt u binnenkort nog een separaat voorstel. Het onderzoeksrapport en de voorstellen zijn besproken in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken. De commissie Middelen dient in de gelegenheid te worden gesteld haar zienswijze kenbaar te maken.

  Besluit B & W
  1. Instemmen met de voorgestelde uitwerking van de aanbevelingen van Stichting Stimulansz;
  2. De commissie Middelen in de gelegenheid stellen haar zienswijze kenbaar te maken (B-stuk);
  3. De ondernemingsraad informeren.
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Uw opmerkingen zullen door het college van B&W worden meegenomen.

  Toezeggingen: 1) Er komt een apart voorstel naar de raad inzake de formatie uitbreiding bij de afdeling Sociale Zaken (IASZ). Hierin zal een degelijke onderbouwing komen van het geconstateerde tekort aan Fte bij de afdeling Sociale Zaken (IASZ) in het 213A onderzoek uit 2010.
 9. Wat verder ter tafel komt