Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. Vaststellen onderzoeksrapport rekenkamercommissie Heemstede inzake Conflictbeheersing

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De rekenkamercommissie Heemstede heeft onderzoeksrapport inzake Conflictbeheersing in Heemstede aangeboden aan de raad. De gemeenteraad stelt het rapport vast, neemt kennis van de reactie en de voorgenomen acties van het College en neemt de aanbeveling over om de klachtafhandeling jaarlijks te monitoren.
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 14 februari 2011.
  Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad.
  Besluit Raad
  ·         Het onderzoeksrapport Conflictbeheersing van de rekenkamercommissie Heemstede, dd 3 februari 2012 vast te stellen;
  ·         Kennis te nemen van de reactie en de voorgenomen acties van het College van B&W op het onderzoeksrapport Conflictbeheersing, dd 10 januari 2012;
  ·         De klachtafhandeling te monitoren via het klachtoverzicht dat jaarlijks wordt gepubliceerd in het Burgerjaarverslag en dit klachtoverzicht ter informatie te sturen aan de raad als C-stuk.
 2. Brief college actuele financiele ontwikkeling

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 03CM-Tussenrapportage project "versterking economische positie Heemstede"

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De heer M. de Vries is ingehuurd voor het begeleiden van het project "versterking van de economische positie van Heemstede". Dit voorstel bevat de door de heer De Vries opgestelde tussenrapportage.

  Besluit B & W
  ·         Kennis te nemen van de tussenrapportage en in te stemmen met het voorstel van de heer M. de Vries voor het vervolgtraject van het project "versterking economische positie Heemstede"
  ·         Dit advies ter kennisname brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 14 februari 2012.
  Conclusie voorzitter: de commissie wacht het definitieve rapport af.
  Toezegging: wethouder Kuiper zal de commissie schriftelijk informeren over het tijdstraject van een aantal onderzoeken: Evaluatie Binnenweg, Koopstromenonderzoek en voorstel over de Vomar. Deze drie onderwerpen worden in samenhang bekeken maar er komen aparte voorstellen over.

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 03CM-Rapportage onderzoek kostendekkendheid leges 2011

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In 2011 hebben de gemeenten die deelnemen in de belastingsamenwerking Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) gezamenlijk door bureau ANG een onderzoek laten uitvoeren naar de kostendekkendheid van de legestarieven. ANG is een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het terrein van gemeentelijke belastingen. In december 2011 heeft het bureau zijn rapport uitgebracht waarin ingegaan wordt op de resultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges 2011 in Heemstede.
  Besluit B & W
  1. Kennis te nemen van de rapportage onderzoek kostendekkendheid leges.
  2. Dit besluit toe te zenden aan de rekenkamercommissie Heemstede.
  3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
  Resultaat Commissie
  Besproken in de commissie Middelen van 14 maart 2012. Conclusie vooraitter: voldoende besproken.
 5. Terugkoppeling uit de VRK

 6. Actiepuntenlijst commissie Middelen maart 2012

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. Besluitenlijst commissie Middelen 14 maart 2012