Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Presentatie Halt

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het college stelt de raad voor het controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 en 2012 vast te stellen.

  Besluit B & W
  Gevraagde beslissing
  1.       De raad voor te stellen om het controleprotocol voor accountantscontrole op de jaarrekening 2011 en 2012 van de gemeente Heemstede vast te stellen.
  2.       het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 15 december 2011.
  De VVD heeft een vraag gesteld over de rapporteringstolerantie. Deze vraag wordt niet gesteund door de andere partijen.
  Besluit Raad
  het hierbij gevoegde, en als zodanig gewaarmerkte, controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 en 2012 van de gemeente Heemstede vast te stellen.
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Belastingverordeningen 2012

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Jaarlijks worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. De tarieven voor 2012 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2012. De verordeningen zijn geconformeerd aan de modelverordening van de VNG.
  Besluit B & W
  1. Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:
  a)Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012;b)Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012;c)Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012;d)Verordening op de heffing en invordering van leges 2012, inclusief tarieventabel 2012;e)Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012, inclusief financiële raming;f)Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (verordening begrafenisrechten 2012);g)Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012;h)Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012;i)Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012;j)Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012.
  2. Het voorstel ter advisering aan de raad voor te leggen aan de Commissie Middelen (A-stuk).
  Resultaat Commissie
  Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 15 december 2011.
  Besluit Raad
  Vaststelling van de volgende belastingverordeningen en bijlagen:

  a)Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012;b)Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2012;c)Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012;d)Verordening op de heffing en invordering van leges 2012, inclusief tarieventabel 2012;e)Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2012, inclusief financiële raming;f)Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (verordening begrafenisrechten 2012);g)Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012;h)Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012;i)Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2012;j)Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012.
 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. 12AM-Verordening openbaar water Heemstede

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In vervolg op het 22 juni 2011 behandelde stuk over de herziening ligplaatsenbeleid, ligt nu voor de nieuwe Verordening openbaar water Heemstede. Hierin zijn de kaders opgenomen met betrekking tot het openbare water in Heemstede. De uitvoering zal in een regeling worden vastgelegd, die door het college wordt vastgesteld na een te houden inspraak over deze regeling.
  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen om de Verordening openbaar water Heemstede vast te stellen.
  2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).
  Concept besluit Raad
  De Verordening openbaar water Heemstede vast te stellen.
 5. Terugkoppeling uit de VRK

 6. actiepuntenlijst commissie Middelen december 2011

 7. Wat verder ter tafel komt

 8. besluitenlijst commissie Middelen 30 november 2011